Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3274. Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023, stran 10120.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023 (Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
467.451.180
70 
DAVČNI PRIHODKI
267.850.629
700 Davki na dohodek in dobiček
174.028.529
703 Davki na premoženje
86.441.000
704 Domači davki na blago in storitve
7.381.100
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
98.444.702
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.846.149
711 Takse in pristojbine
370.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.825.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
408.553
714 Drugi nedavčni prihodki
57.995.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
51.567.724
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.597.806
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
46.969.918
73 
PREJETE DONACIJE
14.780
730 Prejete donacije iz domačih virov
14.780
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
49.040.460
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
14.435.901
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
34.604.559
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
532.885
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
532.885
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
468.941.972
40 
TEKOČI ODHODKI
61.273.641
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19.264.791
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
3.062.739
402 Izdatki za blago in storitve
35.266.111
403 Plačila domačih obresti
1.220.000
409 Rezerve
2.460.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
186.140.902
410 Subvencije
10.148.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
65.097.374
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
13.920.723
413 Drugi tekoči domači transferi
96.974.805
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
204.151.377
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
204.151.377
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.376.052
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.788.055
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.587.997
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.490.792
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
3.502.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
3.502.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
2.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
3.500.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–3.502.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
20.000.000
50 
ZADOLŽEVANJE
20.000.000
500 Domače zadolževanje
20.000.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
15.007.208
55 
ODPLAČILA DOLGA
15.007.208
550 Odplačila domačega dolga
15.007.208
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.992.792
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.490.792
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih postavk – kontov.
V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov oziroma programov.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Spremembe proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023 se določa v višini 487.451.180 eurov.«
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 16.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 6.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.492.800 eurov,
– za obdobje največ do deset let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje nove dvorane,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do štirih let,
– za namen: sanacija dvorane A2,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2023 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 60.000 eurov,
– za obdobje največ do treh let,
– za namen: vzdrževanje objekta Cesta v mestni log 51a (streha, okna, ogrevanje idr.),
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (oddajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Splošni in posebni del ter načrti razvojnih programov proračuna se spremenijo in so kot priloge sestavni deli tega odloka, ki se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2023.
Št. 410-146/2022-39
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost