Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2, stran 10122.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne 12. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2022 številka 2 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2022 (Uradni list RS, št. 36/21 in 20/22) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2022
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.233.652
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.946.602
70
DAVČNI PRIHODKI
13.247.789
700 Davki na dohodek in dobiček
10.337.874
703 Davki na premoženje
2.574.915
704 Domači davki na blago in storitve
335.000
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.698.813
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.021.013
711 Takse in pristojbine
45.000
712 Globe in druge denarne kazni
41.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
31.500
714 Drugi nedavčni prihodki
1.560.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI
771.027
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
771.027
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
5.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.511.023
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.199.780
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
2.311.243
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.817.152
40
TEKOČI ODHODKI
4.412.740
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.022.119
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
159.626
402 Izdatki za blago in storitve
3.107.495
403 Plačila domačih obresti
23.500
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.217.686
410 Subvencije
354.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.243.840
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
579.830
413 Drugi tekoči domači transferi
2.039.416
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.722.204
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.722.204
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
464.522
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
136.742
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
327.780
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.583.500
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
636.500
55
ODPLAČILA DOLGA
636.500
550 Odplačila domačega dolga
636.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.220.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–636.500
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.583.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
4.220.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2022.
Št. 410-238/2020-11
Medvode, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost