Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3290. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023, stran 10220.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
14.697.903,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.784.639,92
70
DAVČNI PRIHODKI
9.129.647,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.760.937,00
703 Davki na premoženje
1.171.710,00
704 Domači davki na blago in storitve
197.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.654.992,92
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
959.200,00
711 Takse in pristojbine
15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
137.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.493.792,92
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
150.000,00
73
PREJETE DONACIJE
12.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.751.263,47
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
777.314,28
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.973.949,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.447.903,39
40
TEKOČI ODHODKI
2.662.435,56
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
587.426,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
88.380,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.771.629,56
403 Plačila domačih obresti
53.000,00
409 Rezerve
162.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.984.783,07
410 Subvencije
365.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.300.333,07
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
336.450,00
413 Drugi tekoči domači transferi
983.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.568.684,76
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.568.684,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
232.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
162.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
70.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)
–1.750.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽ. (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POPVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000,00
500 Domače zadolževanje
2.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
650.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
650.000,00
550 Odplačila domačega dolga
650.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–400.000,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.350.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)
1.750.000,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
400.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta na vpogled na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 13. člen tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka tega člena.
V letu 2023 se bo Občina Brezovica dolgoročno zadolžila v višini 2.000.000,00 EUR.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se spremeni 14. člen tako, da se glasi:
»14. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) ter JHL, d.o.o. se v letu 2023 lahko zadolžijo v skupnem znesku 3.463.800,00 EUR, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Brezovica.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 552.000,00 EUR:
– Energetika Ljubljana do višine 276.000,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 165.600,00 EUR;
– LPP do višine 110.400,00 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do 2.911.800,00 EUR:
– Energetika Ljubljana do višine 2.042.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 414.000,00 EUR;
– LPP do višine 455.400,00 EUR.
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 35/22
Brezovica, dne 22. oktobra 2022
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 
 
 

AAA Zlata odličnost