Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022, stran 10117.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) ter 18. in 105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 23. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 195/20 in 47/22) se 16. člen spremeni, tako da se glasi:
»16. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 442.000 eurov pod pogoji, ki jih za posamični primer določi občinski svet.«
2. člen 
Odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/20-38
Lendava, dne 5. oktobra 2022
Podžupan 
Občine Lendava 
v začasnem opravljanju 
funkcije župana 
Ivan Koncut 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti