Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3293. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022, stran 10224.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15, 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 2. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 3-2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 3-2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.322.398
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.724.830
70
DAVČNI PRIHODKI
5.392.067
700 Davki na dohodek in dobiček
4.732.778
703 Davki na premoženje
444.010
704 Domači davki na blago in storitve
215.279
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.332.763
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
607.763
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
8.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.000
714 Drugi nedavčni prihodki
682.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
433.324
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
433.324
73
PREJETE DONACIJE
8.350
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.350
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.155.894
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.656.305
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
499.589
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.037.907
40
TEKOČI ODHODKI
3.013.625
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
432.456
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
67.227
402 Izdatki za blago in storitve
2.333.988
403 Plačila domačih obresti
9.000
409 Rezerve
170.954
41
TEKOČI TRANSFERI
3.346.458
410 Subvencije
183.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.878.983
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
404.410
413 Drugi tekoči domači transferi
879.565
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.375.154
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.375.154
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
302.670
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
220.170
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
82.500
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–715.509
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
300.000
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
500 Domače zadolževanje
300.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
385.896
55
ODPLAČILA DOLGA
385.896
550 Odplačila domačega dolga
385.896
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–801.405
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–85.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
715.509
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
801.405
« 
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 77.153,18 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2022 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2022, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 300.000,00 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2022
Puconci, dne 22. oktobra 2022
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost