Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2), stran 10148.

  
Na podlagi drugega odstavka 124. člena v povezavi s prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) ter 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 17. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (SD OPN 2) 
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo (druge) spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, ki je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 55/14 in 4/20 – tehnični popravek (v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Druge spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 2) se nanašajo na določila izvedbenega dela odloka in na grafične prikaze na kartah izvedbenega dela (v merilu 1:5000) z opredelitvijo novih stavbnih zemljišč, opredelitvijo oziroma povečanjem posameznih enot urejanja prostora (v nadaljevanju tudi: EUP), določitvijo pripadajoče podrobne namenske rabe (v nadaljevanju: PNRP), zmanjšanje nekaterih vinogradniških območij ter izvzem manjšega dela stavbnih zemljišč z vračilom v kmetijsko rabo. Posledično se spremenijo in dopolnijo tudi določila prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne EUP.
(3) Nova stavbna zemljišča predstavljajo zapolnitev ali zaokrožitev stavbnih zemljišč:
– v okvirnih območjih zgoščene poselitve, tj. v območjih naselij: 6. Dolnji Kot, 9. Dvor, 15. Hrib pri Hinjah, 16. Jama pri Dvoru, 22. Mačkovec pri Dvoru, 30. Prapreče, 34. Sadinja vas pri Dvoru, 43. Vinkov Vrh, 48. Zafara, 50. Žužemberk;
– na okvirnem območju razpršene poselitve: 1. Boršt pri Dvoru, 2. Brezova Reber pri Dvoru, 5. Dolnji Ajdovec, 7. Dolnji Križ, 8. Drašča vas, 10. Gornji Ajdovec, 13. Gradenc, 17. Klečet, 19. Lašče, 21. Lopata, 23. Mali Lipovec, 25. Pleš, 26. Plešivica, 28. Podlipa, 32. Ratje, 33. Reber, 35. Sela pri Ajdovcu, 37. Srednji Lipovec, 39. Šmihel pri Žužemberku, 42. Veliko Lipje, 44. Visejec, 46. Vrh pri Križu, 47. Vrhovo pri Žužemberku, 51. Žvirče.
– na vinogradniških območjih:
– Brinova gora (Dolnji Križ), 
– Območje SZ od Prapreč (Prapreče), 
– Gradenska gora (Gradenc), 
– Podšempavel – Stara Gora (Dvor in Gornji Kot), 
– Mačkovski tali (Mačkovec pri Dvoru), 
– Sadinjski tali (Mačkovec pri Dvoru in M. Lipovec), 
– Hrib (Mali Lipovec), 
– Boršt (Boršt pri Dvoru), 
– Dolge Njive (Brezova Reber pri Dvoru), 
– na Pogancah (Žužemberk). 
(4) Manjše spremembe znotraj območij Urbanističnih načrtov: naselja Žužemberk in z njim povezanega naselja Zafara, naselja Dvor in z njim povezanih naselij Jama pri Dvoru, Podgozd in Vinkov Vrh ter naselja Hinje in z njim povezanih naselij Hrib pri Hinjah in Lazina ne spreminjajo koncepta razvoja posameznega Urbanističnega načrta.
(5) SD OPN 2 upošteva tudi nekatere neusklajenosti v tekstualnem delu osnovnega OPN ter usmeritve nosilcev urejanja prostora.
2. člen 
(vsebina in oblika SD OPN 2) 
(1) SD OPN 2 vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze.
(2) Tekstualni del SD OPN 2 je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Prehodne in končne določbe
Vključuje tudi spremembe in dopolnitve Priloge 1 (3.5.0.0 Specifikacije EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP) in Priloge 2 (3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN).
(3) Grafični prikazi SD OPN 2 vsebujejo:
strateški del:
– karta 3 – prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (_21_str_del_2132_zas_pos_rg_rp-1 list)
– karta 4.2 – prikazi usmeritev za razvoj v krajini (_21_str_del_2142_zas_ost_kraj-1 list)
izvedbeni del:
– karta 221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razdelitvijo na liste (M 1:25.000) (_221_preg_kar_listi – 1 list),
– karta 222 – pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25.000) (_222_preg_kar_onrp_gji – 1 list),
– karta 223 – prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (_223_eup_pnrp_pip -... listov),
– karta 224 – prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (_224_eup_gji –... listov).
(4) Obvezne priloge vsebujejo:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SD OPN 2,
– prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločba MOP glede CPVO,
– obrazložitev in utemeljitev SD OPN 2,
– povzetek za javnost,
– elaborat posegov na kmetijska zemljišča.
2. IZVEDBENI DEL 
3. člen 
V 12. členu (druga za občino pomembna območja), točki (6) – območja mineralnih surovin, se v celoti črta prvi stavek in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na območju Občine Žužemberk se trenutno nahaja en pridobivalni prostor, za katerega je država dodelila rudarsko pravico in koncesijo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin. To je Vrh pri Križu, ki je v grafičnem delu opredeljen z EUP LN KGV-VK01.pin.«
4. člen 
V 13. členu (zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena), točki (17), se zadnji del drugega stavka z besedilom: »električne energije 1x110 kV Kočevje–Novo mesto« nadomesti z besedilom »DV 110 kV Hudo–Kočevje«.
5. člen 
V 18. členu (usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij), točki (5), se v predzadnjem stavku besedna zveza »GSM baznih postaj« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«.
6. člen 
V 23. členu (usmeritve za razvoj v krajini) se v:
– točki (8), v zadnjem stavku črta zadnji del besedila, tako da le-ta na novo glasi: »Nove gozdne površine lahko nastajajo le z naravnim zaraščanjem.«
– točki (24) besedilo črta in v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Na površinah gozdne infrastrukture in primernih poljskih poteh se lahko označijo sprehajalne, kolesarske in jahalne poti. Njihovo rabo se določi na osnovi predhodno izdelanih strokovnih podlag v skladu s predpisi s področja kmetijstva in gozdarstva in pod pogoji pristojnih strokovnih služb s tega področja.«
7. člen 
V 34. členu (splošne usmeritve OPPN), točki (1), se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Na območjih veljavnih in predvidenih OPPN so v grafičnih prikazih tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.«
8. člen 
V 36. členu (varovanje naravnih dobrin in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) se v:
– točki (5) za četrtim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Krčitev gozda v kmetijske namene in izdaja odločbe ni dovoljena, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi krčitve bistveno ogrozili funkcije sosednjih gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.«
– točki (5) na koncu šestega stavka (po spremembah osmega) pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter izda ugotovitveno odločbo«
– točki (64) na koncu besedila doda novo, ki se glasi: »Vodovarstvena območja: Pred onesnaženjem je v enakem smislu potrebno varovati vse vodne vire, namenjene za oskrbo pitno vodo, tudi tiste, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij in vodovarstvenega režima v njih, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah in s tem varovanja zdravja ljudi. Ti vodni viri so lahko načrtovani, rezervni ter za lastno ali javno oskrbo s pitno vodo.«
– točki (66) se za petim stavkom, pred kratico SVPH doda rimska številka »III.«, za besedilom v oklepaju (CD, CU) pa pika.
– celoti črta točka (86), pri čemer se nadaljnje točke ustrezno preštevilčijo.
– točki (87) (po spremembah 86), se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Na območju Občine Žužemberk je vrednost projektnega pospeška tal 0,175 (g).«
9. člen 
V 37. členu (varstvo kulturne dediščine) se črta besedilo točke (2) in se v celoti nadomesti z besedilo, ki se glasi: »V občini so kulturni spomeniki zavarovani z občinskim odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Žužemberk, zato je pri načrtovanju in izvajanju posegov na območjih kulturnih spomenikov treba upoštevati varstvene režime iz navedenega predpisa.«
10. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen (varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč) z besedilom, ki se glasi:
»(1) Na območju občine se nahajajo naslednja vojna grobišča in prikrita vojna grobišča, ki so lokacijsko označena tudi v grafičnih prilogah OPN:
– Dol. Ajdovec; Grobišče aktivistov, talcev in borcev NOV,
– Dvor; Grobišče 107 borcev NOV,
– Hinje; Grobišče 77 borcev NOV,
– Lašče; Kenotaf padlih na območju Lašč, prenesenih v skupno grobnico na Cviblju,
– Žvirče; Prevole_Grobnica in spomenik 36 borcev NOV,
– Srednji Lipovec; Grob borca Gubčeve brigade,
– Cvibelj; Grobišče 1200 borcev NOV – sem preneseni tudi iz okolice grobišča.
(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih je skladno s 30. členom Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17) prepovedano:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča v nasprotju z zakonom,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestave elemente in
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenila krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.«
11. člen 
V 38. členu (splošna merila in pogoji GJI in GJD) se v:
– točki (10) v prvi alineji briše besedna zveza »pomožne infrastrukturne objekte«, med besedilom »… pomožni energetski objekti – in nizkonapetostno …« doda besedilo »in srednjenapetostno«
– točki (16) tretji stavek v celoti črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Lastnik in upravljavec daljnovoda DV 110 Hudo–Kočevje je družba ELES d.o.o.«
– točki (27) besedna zveza »bazne postaje GSM« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »bazne postaje mobilne telefonije«
– točki (27) za prvim stavkom doda nov stavek z besedilom, ki se glasi: »Baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi ni dopustno graditi v bližini prostorskih dominant kot so cerkve, gradovi in podobno.«
– točki (31) besedilo v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»– Baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi drogovi na prej zgrajenih stavbah ali gradbenih inženirskih objektih ni dopustno nameščati, če gre za stavbe namenjene zdravstvu, varstvu, izobraževanju in bivanju ter na otroška igrišča in pokopališča, razen pod pogojem, da s tem izrecno soglaša lastnik oziroma upravnik.
– Bazne postaje s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustno graditi na območjih s podrobnejšo namensko rabo I, P, E, B, L in O. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti povezane z rabo teh zemljišč.«
12. člen 
V 40. členu (KGV – območje z oznako PNR: K – kmetijska zemljišča / K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska zemljišča) se v:
– točki (3), v četrti alineji besedilo »lokalne (distribucijske) elektroenergetske in komunikacijske vode,« nadomesti z novim, ki se glasi: »lokalne (distribucijske) elektroenergetske in dostopovno komunikacijsko omrežje,«
– točki (3) črta besedilo devete alineje,
– točki (13) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Dopustna je postavitev začasnih objektov in začasnih posegov, in sicer za čas dogodka oziroma sezone: oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na smučišču, ki se uporablja, za obratovanje smučišča, prostor za nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smučišča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne vlečnice z nizko vodeno vrvjo). Po odstranitvi objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču.«
– točki (19), v tretjem stavku doda besedilo, tako da se tretji stavek v celoti glasi: »Pomožni kmetijsko-gospodarski objekti, ki so dopustni, so: poljska pot, gozdna cesta in obora za rejo divjih živali. Dopustni pomožni infrastrukturni objekti so: kolesarske in pešpoti ter postajališča v okviru rekonstrukcije ceste, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture namenjene spremljanju stanja voda in male komunalne čistilne naprave. Ohranjajo naj se trase obstoječih poti (poljskih, peš in gozdnih poti).«
13. člen 
V 46. členu (KGV – podobmočja z oznako PNR: površin agromelioracij kmetijskih zemljišč zaraščenih z gozdom; KGV-.agr), v razdelku »Dopustne gradnje«, se v prvem stavku črta oštevilčenje dvanajste in štirinajste. alineje, med 9., 10. se doda vezni člen »in«, popravijo pa se tudi vejice.
14. člen 
V 53. členu (uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč) se:
– v točki (10) za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: » Šteje se tudi, da ima posamezna GE urejen dostop po prejšnjem stavku, če le-ta poteka preko služnostne ali javne poti.«
– v točki (12), v prvi alineji del besedila: »... 350 in 400 ...« nadomesti z naslednjim besedilom: »... 35 stopinj in 40 stopinj ...«.
– besedilo točk (14), (15) in (16) črta ter nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(14) Frčada je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki ne sega preko slemena strehe in ne prekinja kapa strešine.
(15) Strešni izzidek je način odpiranja poševne strešine za potrebe osvetlitve prostorov pod streho, ki prekinja kap strešine in ne sega preko slemena strehe.
(16) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni, frčadami in strešnimi izzidki, ki morajo biti vsaj 1,0 m nižji od slemena osnovne strehe in se na posamezni strehi poenoteno oblikujejo. Strehe frčad so lahko dvokapne, trikotne, enokapne (na fertah) ali ravne. Strešine dvokapnih in trikotnih frčad morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10°). Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta (širina frčad se meri v horizontalni osi okna frčade). Odpiranje strešin podstrešja je dopustno le s strešnimi okni. Širina izzidkov, ki prekinjajo kap strehe pri objektih z doseženo največjo dopustno etažnostjo, ne sme presegati tretjine dolžine stranice objekta. Strehe izzidkov so lahko dvokapne, enokapne in ravne.«
– v točki (19) na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »Dopustne so zelene strehe in strehe, pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe.«
– v točki (20) črta besedilo in se nadomesti z novim, ki se glasi: »Na strešinah se dopusti namestitev sončnih sprejemnikov, ki ne smejo presegati slemena in kapa streh, njihov naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10º enak naklonu strešine.«
15. člen 
V 54. členu (splošna merila urejanja GE) se v:
– točki (34) na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi: »Nove parkirne površine na nivoju terena s 4 PM ali več je potrebno ozeleniti, pri čemer je potrebno zagotoviti najmanj 1 drevo na vsaka 4 parkirna mesta, in sicer tako, da se zagotovi najmanj 30 % pokritost parkirnih površin brez dovozov s krošnjami dreves v polni razrasti; razporeditev dreves mora biti čimbolj enakomerna, da se zagotovi optimalno osenčenost; senčenje parkirnih mest se lahko namesto z drevesi zagotovi tudi z ozelenjeno pergolo. Pri gradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti stavb je treba na gradbeni parceli (na parkiriščih in v garažah) zagotoviti za stanovalce, zaposlene in obiskovalce zadostno število parkirnih mest za kolesa blizu vhodov/izhodov v objekt, skladno s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih. Pri urejanju javnih parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe, in sicer 1 PM za invalide/10 PM.«
– prvi alineji točke (41) med besedama »… nizkonapetostno in distribucijsko …« doda besedilo »in srednjenapetostno« tako, da se besedilo prve alineje v celoti glasi: »– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek – energetske infrastrukture – nizkonapetostno in srednjenapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, priključek na vročevod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, (vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje, cestni priključek, priključek na komunikacijska omrežja – vodi javnih telekomunikacijskih storitev,«
16. člen 
V 55. členu (merila in pogoji oblikovanja) se v:
– točki (11), v prvem stavku besedilo v prvem oklepaju nadomesti z naslednjim besedilom: »... (54. člen, točka 9) ...«.
– točka (25) v celoti črta
– točka (26) se preštevilči.
17. člen 
V 57. členu (splošna merila oblikovanja pomožnih stavb), točki (13), se del besedila »12712 …« nadomesti z naslednjim besedilom »12713 …«.
18. člen 
V 61. členu (tip GE: vo), v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti, v začetku besedila doda: »Oporni zid, …«, beseda: »Ograja, …« pa se začne z malo začetnico.
19. člen 
V 63. členu (tip GE: js), v razdelku 2.1 Glavne stavbe-tip, število, število etaž, pod naslovom jsm-GE modernistične javne stavbe, se v četrtem odstavku (Posebnosti oblikovanja fasad) spremeni besedilo v oklepaju (3.4.4.0) in nadomesti z novim, ki se glasi »(3.4.1.17.1)«.
20. člen 
V 66. členu (tip GE: tm), v razdelku 4.1 Organizacija prostora, se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Organizacija stavbe naj se prilagaja morfološkim značilnostim.«
21. člen 
V 75. členu (tip GE: zpk), v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti se med besedama … ograja in grajena urbana oprema … doda besedilo, ki se glasi »oporni zid, obzidje,«.
22. člen 
V 79. členu se v (tip GE: zi):
– v razdelku 2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti, v prvem stavku za dvopičjem doda naslednje besedilo: »oporni zid,«
23. člen 
Besedilo 84. člena (specifikacija EUP) se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Specifikacija enot urejanja prostora (EUP), dopolnjena z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 1 k odloku«.
24. člen 
V 85. členu (usmeritve za izdelavo OPPN) se:
– besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi: »Usmeritve za izdelavo OPPN, dopolnjene z vsebinami, ki so predmet SD OPN 2, so Priloga 2 k odloku.«
– v drugem odstavku črta naslednje besedilo:
»Vrh pri Križu
OPPN 46-01 Izkoriščanje in sanacija kamnoloma Vrh pri Križu
OPPN 50-02: Poslovna cona Klek
OPPN 50-03: Stanovanjska soseska Žužemberk – severozahod.«
25. člen 
(spremembe grafičnih prikazov strateškega in izvedbenega dela OPN) 
(1) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 3 – prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo, ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (M 1:50.000)« se dopolni tako, da se na njej prikažejo območja širitev oziroma zaokrožitev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud.
(2) Grafični prikaz strateškega dela OPN »karta 4.2 – prikazi usmeritev za razvoj v krajini (M 1:50.000)« se dopolni tako, da se na njej prikažejo območja širitev oziroma zaokrožitev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud.
(3) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 221 – pregledna karta Občine Žužemberk z razdelitvijo na liste (M 1:25.000)« se spremeni tako, da se na njej prikaže območja širitev oziroma zaokrožitev naselij, ki so predmet sprejemljivih pobud, ločene po tipu A, B, C in D.
(4) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 222 – pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:25.000)« se spremeni tako, da se na njej prikaže območja širitev oziroma zaokrožitev naselij ter redukcij.
(5) Grafični prikazi izvedbenega dela OPN »karta 223 – prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« – listi (vsi) se nadomestijo z novimi, pri čemer se prikažejo spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na lokacijah, ki so predmet sprejemljivih pobud in temu prilagodi (razširi) pripadajoča območja EUP oziroma prikaže nove EUP.
(6) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »karta 224 – prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« – listi (vsi) se nadomestijo z novimi, pri čemer se prikažejo območja enot urejanja prostora z upoštevanjem spremenjenih (razširjenih) EUP ter ažurirane podatke o gospodarski javni infrastrukturi.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Ob uveljavitvi tega odloka, poleg odlokov iz prve točke 87. člena (veljavnost prostorskih aktov) odloka o OPN ostane v veljavi:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnolom Vrh pri Križu, Uradni list RS, št. 15/16,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek, Uradni list RS, št. 1/17,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ, Uradni list RS, št. 27/18.
(2) Ob uveljavitvi tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti občine:
– Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona Sejmišče v Žužemberku (Uradni list RS, št. 21/04) – na delu s parc. št. 1034/1 in 1958/8, obe k.o. Žužemberk.
27. člen 
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo SD OPN 2) 
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor začeti pred uveljavitvijo tega akta, se nadaljujejo in končajo na podlagi OPN in drugih prostorskih aktov, ki so na obravnavanem prostoru veljali na dan oddaje vloge za njegovo pridobitev. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se prične z vlogo na UE.
28. člen 
(hramba in vpogled v akt) 
(1) SD OPN 2 Občine Žužemberk je izdelan v digitalni in v analogni obliki.
(2) SD OPN 2 Občine Žužemberk v digitalni in analogni obliki se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
29. člen 
(nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem SD OPN 2 Občine Žužemberk opravljajo pristojna ministrstva.
30. člen 
(veljavnost akta) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2018-127
Žužemberk, dne 12. oktobra 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost