Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4, stran 10222.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. izredni seji dne 20. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 Rebalans št. 4 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.210.088
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.092.841
70
DAVČNI PRIHODKI
3.871.536
700 Davki na dohodek in dobiček
3.254.880
703 Davki na premoženje
450.164
704 Domači davki na blago in storitve
165.502
706 Drugi davki
990
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.221.305
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
946.986
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
6.500
714 Drugi nedavčni prihodki
261.819
72
KAPITALSKI PRIHODKI
165.899
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
138.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
27.599
73
PREJETE DONACIJE
50.384
730 Prejete donacije iz domačih virov
50.384
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.760.389
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.462.577
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
297.812
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
140.575
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
140.575
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.312.153
40
TEKOČI ODHODKI
2.183.019
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
529.305
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
84.799
402 Izdatki za blago in storitve
1.506.865
403 Plačila domačih obresti
26.000
409 Rezerve
36.050
41
TEKOČI TRANSFERI
2.384.372
410 Subvencije
54.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.431.354
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
190.267
413 Drugi tekoči domači transferi
708.751
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.624.982
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.624.982
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
119.780
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
101.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.280
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–2.102.065
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
21.061
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
21.061
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
2.422
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–21.061
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.600.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.600.000
500 Domače zadolževanje
1.600.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
264.592
55
ODPLAČILA DOLGA
264.592
550 Odplačila domačega dolga
264.592
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–787.718
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.335.408
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.102.065
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta
787.718
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 36.050,33 €.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah do višine 30.000,00 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2022-8
Miren, dne 20. oktobra 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost