Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Št. 430-1/2022-2 Ob-3301/22, Stran 2297
Na podlagi sklepa Sveta šole OŠ dr. Vita Kraigherja, ki je bil sprejet na 2. seji Sveta šole, dne 12. oktobra 2022, Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 4. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu; potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu; potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga mora v roku enega leta po začetku mandata); opis dosedanjih delovnih izkušenj; potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice« na naslov: Svet šole OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ dr. Vita Kraigherja 

AAA Zlata odličnost