Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Št. 410-154/2022-1 Ob-3299/22, Stran 2285
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 2022) ter Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008), objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2023 
Predmet razpisa je:
1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2023.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 935 EUR.
2. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt,
– pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
3. Merila za ocenjevanje predlogov so:
– program, kakovost in obseg prireditve,
– višina predvidenega sofinanciranja.
4. Navodila za izdelavo prijav
Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, program mora biti ovrednoten v EUR.
Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja),
2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
3 – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v času uradnih ur.
Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.
5. Način in rok za oddajo prijav
Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2023 – mesec kulture – Ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov prijavitelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 22. 11. 2022 do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja (ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) ter zahtevana potrdila) obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja programov v sklopu izvajanja prireditev v okviru občinskega meseca kulture v Občini Ilirska Bistrica za leto 2023 na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
7. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 11. 2022. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan k sklenitvi pogodbe.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost