Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3273. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022, stran 10118.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 17. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022 (Uradni list RS, št. 184/21) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2022
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
433.525.287
70
DAVČNI PRIHODKI
266.703.374
700 Davki na dohodek in dobiček
173.537.895
703 Davki na premoženje
86.456.000
704 Domači davki na blago in storitve
6.709.479
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
89.482.842
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
32.962.585
711 Takse in pristojbine
370.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.783.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
407.257
714 Drugi nedavčni prihodki
50.960.000
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
51.376.368
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.777.185
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
45.599.183
73 
PREJETE DONACIJE
623.780
730 Prejete donacije iz domačih virov
623.780
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
25.297.254
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.150.916
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
18.146.339
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
41.668
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
41.668
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
437.586.470
40 
TEKOČI ODHODKI
61.827.224
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
18.699.526
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.966.615
402 Izdatki za blago in storitve
36.661.898
403 Plačila domačih obresti
1.039.185
409 Rezerve
2.460.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
193.795.066
410 Subvencije
14.106.441
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
67.241.931
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
14.282.195
413 Drugi tekoči domači transferi
98.164.499
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
164.560.763
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
164.560.763
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.403.417
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6.031.344
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.372.073
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–4.061.183
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.677
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
5.677
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
5.677
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
2.394.242
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
2.394.242
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
2.394.242
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.388.565
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
20.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
20.000.000
500 Domače zadolževanje
20.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
14.826.180
55
ODPLAČILA DOLGA
14.826.180
550 Odplačila domačega dolga
14.826.180
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.275.927
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
5.173.821
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.061.183
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih postavk – kontov.
V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov oziroma programov.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 se določa v višini 454.806.891 eurov.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Proračunska sklada sta:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.
Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2022 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov. Sredstva se povečajo v višini 13.195 eurov za razširjen program Četrtne skupnosti Črnuče.«
3. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 64.616.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje največ do deset let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.200 EUR,
– za obdobje največ do dveh let,
– za namen: nakup mobitela,
– zavarovanje: ni,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 100.000 EUR,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2022 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2022 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
– za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
– za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (oddajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
4. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-146/2022-38
Ljubljana, dne 17. oktobra 2022
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost