Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

Št. 341-1/2022-3 Ob-3309/22, Stran 2288
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa Župana št. 341-1/2022 z dne 17. 10. 2022, v povezavi z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr. in 44/22) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2022 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih, katerih lovna površina leži na območju Mestne občine Koper, za leto 2022.
Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih dupel.
2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih ter zaščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih površinah,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju Mestne občine Koper,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2022 izvajal aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini 50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vlagatelji, ki izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev za leto 2022 znaša 6.100,00 eur.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Merila za dodelitev sredstev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo).
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer najkasneje do vključno 10. 11. 2022 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2022 – št. 341-1/2022«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper v roku petih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na spletnih straneh Mestne občine Koper (http://www.koper.si) ali v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-256 – kontaktna oseba Jasna Cupin.
Mestna občina Koper 
Priloga: Obrazci

AAA Zlata odličnost