Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Kazalo

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika, stran 10124.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 25/10, 56/17 in 27/18; v nadaljevanju: odlok) se v 4. členu 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
»4. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
2. člen 
V prvem odstavku II. točke 15. člena se 1. točka spremeni tako, da se po novem glasi:
»1. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov.«.
Dosedanja 2. točka tega odstavka »2. obdelava komunalnih odpadkov.« se črta.
3. člen 
V 15. členu se doda nova IV. točka, ki se glasi:
»IV. Občina Metlika zagotavlja v okviru javnega podjetja CERO-DBK, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele krajine, d.o.o. izvajanje naslednje gospodarske javne službe:
1. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
CERO-DBK d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo navedeno v prejšnjem odstavku na celotnem območju Občine Metlika.«
4. člen 
(prehodno obdobje) 
V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 3. člena tega odloka opravlja naloge obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje CEROD, d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.
Št. 007-1/2010
Metlika, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost