Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

107. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C)
108. Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

109. Poziv za prijavo možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

110. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica
111. Uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje
112. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
113. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

MINISTRSTVA

114. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih obrambe, vojnih veteranov, vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih grobišč
115. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
116. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
117. Sklep o sestavi izpitnih komisij v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2021/2022
148. Navodilo o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine

SODNI SVET

149. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov pri Vrhovnem sodišču RS, Višjem sodišču v Celju, Višjem sodišču v Kopru, Višjem sodišču v Ljubljani, Višjem sodišču v Mariboru, Višjem delovnem in socialnem sodišču, Okrožnem sodišču v Celju, Okrožnem sodišču v Kopru, Okrožnem sodišču v Kranju, Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrožnem sodišču v Mariboru, Okrožnem sodišču v Murski Soboti, Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Okrožnem sodišču v Novem mestu, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Delovnem sodišču v Celju, Delovnem sodišču v Kopru in Delovnem sodišču v Mariboru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

118. Operativno-tehnična zahteva o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor
119. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

120. Pravila in pogoji o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES
121. Revalorizacija tarif po Pogodbi o pogojih uporabe in plačilu nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF na prireditvah društev Gasilske zveze Slovenije
122. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
123. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena
124. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije
125. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
126. Revalorizacija tarif po Tarifi Zavoda IPF za uporabo glasbenih posnetkov na internetu
127. Revalorizacija tarif po Tarifi o pogojih in načinih uporabe fonogramov v komercialnih radijskih programih ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
128. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
129. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

OBČINE

Ankaran

130. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran
131. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran

Grosuplje

132. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Grosuplje
133. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Grosuplje
134. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje
135. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
136. Sklep o določitvi višine cen ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Občini Grosuplje

Kočevje

146. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

Koper

137. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Koper

Kranjska Gora

147. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Nova Gorica

138. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Piran

139. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o podaljšanju javne razgrnitve in preložitvi javne obravnave osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del

Pivka

140. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Slovenj Gradec

141. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2«

Trebnje

142. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 16. januarja 2022

Turnišče

143. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče
144. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče

Žalec

145. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5

POPRAVKI

150. Popravek datuma v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 5/22

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti