Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 430-1/2022 Ob-1139/22, Stran 113
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/22) in sklepa župana št. 430-1/2022, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2022 
1. Naziv in sedež razpisovalca: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2022.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni. Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2022 oziroma v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji Občine Zagorje ob Savi. Investicije niso del tega razpisa.
3. Določitev obdobja za porabo sredstev: sofinancirana sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 oziroma v obdobju, v katerem se je prijavil prijavitelj.
4. Na razpisu lahko sodelujejo: društva, združenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov.
5. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Izvajalci navedeni v 4. točki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnost, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane Občine Zagorje ob Savi. Pod pogojem, da se bo prijavljeni projekt, program ali prireditev izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi in bo vključeval člane Občine Zagorje ob Savi, se lahko na javni razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine;
– izvedba prijavljenega projekta, programa ali prireditve mora biti pomembna za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje ob Savi;
– prijavitelj je dolžan na vseh promocijskih materialih projektov, programov in prireditev objaviti grb ali logotip občine ter navesti, da je izvedbo projekta, programa, prireditve sofinancirala Občina Zagorje ob Savi;
– da ima projekt, program ali prireditev zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve, programa ali projekta;
– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do občine oziroma mora imeti poravnane vse finančne in pogodbene obveznosti do občine, vključujoč obveznosti iz naslova posrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
– v posameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo le en projekt, program ali prireditev, v celotnem razpisanem obdobju pa največ tri projekte, programe ali prireditve;
– če projekt, program ali prireditev organizira več izvajalcev, je do sredstev upravičen le en izvajalec oziroma glavni nosilec projekta, programa, prireditve.
6. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2022 znaša 20.000,00 EUR, od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih delih, in sicer:
a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
5.000,00 EUR
b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 
5.000,00 EUR
c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
5.000,00 EUR
d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
5.000,00 EUR
V primeru, da se sredstva v posameznem razpisanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednje razpisano obdobje. V primeru, da v posameznem razpisanem obdobju odobrena sredstva za sofinanciranje prijavljenih projektov, programov in prireditev presežejo višino razpisanih sredstev za obdobje, lahko komisija s sklepom župana vsem prejemnikom odobrena sredstva zniža v enakem odstotku glede na razpoložljiva sredstva za obdobje.
7. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontaktna oseba je Nina Jenko. Kontakt: nina.jenko@zagorje.si ali 03/56-55-720.
8. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov
Prijave izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici po pošti ali pa jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena 2022 – s pripisom obdobja«.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do spodaj navedenih datumov. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Roki za oddajo prijav:
a) 1. 4. 2022 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
b) 1. 7. 2022 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022
c) 1. 9. 2022 za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022
d) 4. 11. 2022 za projekte, ki se izvajajo do 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov pošiljatelja, v nasprotnem primeru komisija prijave ne bo odpirala.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave bodo prijaviteljem vrnjene. Prijave, ki bodo prispele za drugo oziroma naslednje razpisano obdobje, pa bodo obravnavane med vlogami prispelimi v naslednjem razpisanem obdobju.
9. Obravnava prijav
Prijave bo po zaključku roka za vsako razpisano obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog iz razpisanega obdobja.
Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
10. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa
Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda sklepe o izboru prejemnikov. Prejemnike se hkrati pozove k podpisu pogodbe, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev. Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Zagorje ob Savi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti