Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

119. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa, stran 361.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010, zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/666 z dne 22. aprila 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012 glede zahtev za letalstvo s posadko, ki izvaja operacije v zračnem prostoru U-space (UL L št. 139 z dne 23. 4. 2021, str. 187) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2012/923/EU), izdaja direktor agencije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O 
o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa, v skladu z Izvedbeno uredbo 2012/923/EU, zahteve in pogoje glede pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v Izvedbeni uredbi 2012/923/EU.
II. PRAVILA LETENJA 
3. člen 
(minimalne relativne višine za lete VFR) 
V skladu z določbo SERA.3105 prvega poglavja Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU lahko nižje od minimalnih višin, določenih v odstavku (f) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU, če pri tem ne ogrožajo ljudi in lastnine na tleh, letijo:
– prostoleteči baloni, če vremenske razmere ne omogočajo varne izvedbe ali nadaljevanja leta v skladu s SERA.3105 in SERA.5005(f),
– prostoleteči baloni, ki so udeleženi na javnih prireditvah, tekmovanjih ali posebnih dogodkih, s predhodnim dovoljenjem agencije,
– jadralna letala, ki so udeležena na tekmovanjih, s predhodnim dovoljenjem agencije in
– jadralna letala, ki jadrajo na pobočju.
4. člen 
(formacijski leti) 
Formacijski leti se v kontroliranem in nekontroliranem zračnem prostoru izvajajo pod pogoji, določenimi v odstavkih (a) do (d) SERA.3135 prvega poglavja Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
5. člen 
(operacije na vodi) 
Poleg določbe SERA.3230 Poglavja 2 Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU se v zvezi z lučmi za zrakoplove na vodi upoštevajo tudi določbe 22. člena Pravilnika o izogibanju trčenju na morju (Uradni list RS, št. 84/05).
6. člen 
(oddaja načrta leta za domači let VFR) 
V skladu z določbo SERA.4001(d) Izvedbene uredbe 2012/923/EU se načrt leta za domači let VFR, za katerega je treba zagotoviti službo kontrole zračnega prometa ali svetovalno službo zračnega prometa, predloži vsaj trideset minut pred odhodom ali, če je načrt predložen med letom, v času, ki zagotavlja, da bo ustrezna enota ATS prejela načrt leta vsaj deset minut, preden naj bi jo zrakoplov predvidoma dosegel.
7. člen 
(vsebina načrta leta) 
Načrt leta mora vsebovati vse informacije, ki so navedene v odstavku (a) določbe SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
8. člen 
(vsebina skrajšanega načrta leta) 
(1) Obvezne vsebine skrajšanega načrta leta, ki se uporablja pri oddaji preko radijske zveze, so naslednje informacije:
1. identifikacija zrakoplova,
2. tip (-i) zrakoplova,
3. nivo potovalnega leta,
4. vstopna točka in
5. izstopna točka.
(2) Vsebina skrajšanega načrta leta so lahko tudi druge informacije, ki so navedene v odstavku (a) določbe SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
9. člen 
(izpolnjevanje načrta leta) 
Pri izpolnjevanju načrta leta in skrajšanega načrta leta se uporabljajo oznake, kot so določene v dokumentu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) št. 4444 – Postopki za navigacijske službe zračnega pometa – Upravljanje zračnega prometa – PANS-ATM.
10. člen 
(zaključek načrta leta) 
Za obveščanje o zaključku načrta leta se lahko poleg načinov obveščanja iz odstavka (a) določbe SERA.4020 Oddelka 4 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU uporabi tudi telefon.
11. člen 
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah in najmanjša oddaljenost od oblakov) 
Let zrakoplova se dovoli v razmerah vidljivosti, ki so manjše od vrednosti, določenih v tabeli S5-1 določbe SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU, ob upoštevanju omejitev v opombi (***) tabele S5-1 določbe SERA.5001 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
12. člen 
(nočni leti VFR) 
(1) Nočni leti VFR se dovolijo v skladu s pogoji iz odstavka (c) določbe SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
(2) V skladu z alinejo (v) 3. točke odstavka (c) določbe SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU se za letenje zrakoplovov, razen helikopterjev, v goratih območjih določi minimalna vidljivost 8 km.
13. člen 
(VFR let nad nivojem letenja (FL) 195) 
(1) V skladu z alinejo (ii) 2. točke odstavka (d) določbe SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU se let VFR v zračnem prostoru nad nivojem letenja (FL) 195 do nivoja letenja (FL) 285 in vključno z njim izvaja, kadar je promet VFR v navedenem zračnem prostoru odobren s strani pristojne enote ATS in so izpolnjene naslednje zahteve:
– zrakoplov in posadka izpolnjujeta zahteve za letenje na zahtevani višini,
– predloži se načrt leta,
– zahteva se neprekinjena glasovna komunikacija zrak–zemlja in
– obvezno je imeti in uporabljati radarski odzivnik za sporočanje tlačne višine.
(2) ATS služba izvedbo VFR leta v zračnem prostoru nad nivojem letenja (FL) 195 do nivoja letenja (FL) 285 dovoli, v kolikor situacija v vplivnem delu zračnega prometa omogoča varno izvedbo zadevnega leta.
14. člen 
(najnižji nivoji IFR leta) 
V skladu z odstavkom (b) določbe SERA.5015 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU poteka let IFR na nivoju letenja, ki ni nižji od najmanjše absolutne višine letenja, ki je v FIR Ljubljana določena z minimalnimi višinami območij (Area Minimum Altitude), objavljenimi na letalskih kartah v Zborniku letalskih informacij (AIP).
15. člen 
(sprememba v časovni napovedi) 
V skladu s 3. točko odstavka (b) določbe SERA.8020 Oddelka 8 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU je treba ustrezni enoti ATS, če se ugotovi, da predvideni čas za naslednjo veljavno točko javljanja, mejo območja z informacijami za letenje ali namembni aerodrom, odvisno od tega, kateri od teh krajev je najbližji, odstopa za več kot 30 minut od napovedi, ki je bila sporočena ATS, čim prej sporočiti spremenjeni predvideni čas.
16. člen 
(informacije na podlagi tlačne višine) 
V skladu z odstavkom (b) določbe SERA.13010 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU vsaka ustrezno opremljena enota kontrole zračnega prometa (ATC) ob prvem stiku z zadevnim zrakoplovom ali, če to ni izvedljivo, takoj ko je mogoče, vsaj enkrat preveri prikazane informacije o nivoju na podlagi tlačne višine.
KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 16/21).
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati 27. januarja 2022.
Ljubljana, dne 17. januarja 2022
Rok Marolt 
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti