Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1145/22, Stran 135
Na podlagi 21. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 106.g člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) (Uradni list RS, št. 187/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21), Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), 17. do 25. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 11. do 18. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) ter Sklepa o začetku postopka za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, št. 6003-4/2021/1 z dne 5. 1. 2022, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023 
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Upravičenci do prijave na javni poziv: na poziv se lahko prijavijo organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.
3. Predmet javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in ciljev iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.
Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učne mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.
Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:
– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
– Nacionalne mladinske organizacije (NMO),
– Nacionalne mladinske organizacije s statusom, pridobljenim skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (NMO212),
– Mladinski centri (MC),
– Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).
Znotraj predmeta javnega poziva je pomembno zasledovanje programov mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »Mladi in družba« Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških, 
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine, 
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev, 
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi. 
Organizacije spodbujamo, da programe utemeljijo tudi na izsledkih raziskave Mladina 2020, pri aktivnostih pa opišejo morebitno navezavo na evropsko leto mladih.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in dokazila
Prijavitelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne obvezne pogoje na dan oddaje prijave:
Pogoj
Dokazila
Prijavitelj je lahko: 
– organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z 11. in 12. členom ZJIMS ali
– javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju in v okviru katerega je zagotovljena avtonomija mladih.
– Za prijavitelje iz prve alineje: pogoj se preveri v uradni evidenci organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri MIZŠ. 
– Za prijavitelje iz druge alineje: temeljni akt javnega zavoda (npr. statut), iz katerega je razvidna avtonomija mladih v okviru prijavitelja ter opis avtonomije mladih v prijavnem obrazcu, točka II. REDNO DELOVANJE, rubrika Avtonomija mladih v organizaciji.
Prijavitelj mora biti nosilec programa iz tega javnega poziva.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Prijavitelj nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti oziroma odprtih zapadlih terjatev do razpisovalca.
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca, 
– pogoj se preveri v uradnih evidencah razpisovalca.
Zoper prijavitelja ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci oziroma v evidenci izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Prijavitelj soglaša z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Prijavitelj potrdi resničnost oziroma točnost navedb v prijavi programa.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Prijavitelj potrdi, da priložene fotokopije dokazil ustrezajo originalom.
Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev na prvi strani prijavnega obrazca.
Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov.
Finančna struktura programa, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja (prijavni obrazec, točka V. FINANČNA STRUKTURA PROGRAMA).
Predlog programa mora biti ovrednoten z minimalno 20.000,00 EUR in maksimalno 150.000,00 EUR na letni ravni, pri čemer finančna struktura lahko vsebuje izključno stroške, ki se nanašajo na izvedbo prijavljenega programa, so nujno potrebni za njegovo nemoteno izvedbo ter so v celoti skladni s cilji programa.
Finančna struktura programa, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja (prijavni obrazec, točka V. FINANČNA STRUKTURA PROGRAMA).
Dodatni pogoj za prijavitelje programov NMO:
Pogoj
Dokazila
Status nacionalne mladinske organizacije na dan oddaje prijave
Pogoj se preveri v uradni evidenci organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri MIZŠ. 
Dodatni pogoj za prijavitelje programov NMO212:
Pogoj
Dokazila
Status nacionalne mladinske organizacije skladno 
z drugim odstavkom 12. člena na dan oddaje prijave
Pogoj se preveri v uradni evidenci organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki jo vodi Urad RS za mladino pri MIZŠ.
Dodatni pogoji za prijavitelje programov MC:
Pogoj
Dokazila
Ustrezni prostorski pogoji 
Izpolnjena Tabela 1 pod točko II a) Velikost prostorov mladinskega centra prijavnega obrazca za skupino MC, iz katere mora biti razvidno, da prijavitelj razpolaga z najmanj 150 m2 neto javno dostopnih prostorov za potrebe izvedbe programov mladinskega dela.
Ustrezna odprtost mladinskega centra
Izpolnjena Tabela 2 pod točko II b) Urnik delovanja mladinskega centra prijavnega obrazca za skupino MC, iz katerega mora biti razvidno, da prijavitelj zagotavlja odprtost mladinskega centra najmanj 20 ur tedensko skozi vse leto oziroma najmanj 1.500 ur letno.
Dodatni pogoji za prijavitelje programov DNO:
Pogoj
Dokazila
Delovanje na nacionalni ravni 
Izpolnjena Tabela 1 pod točko III a) Načrtovani program mladinskega dela in točka III f) Koordinacija programa na nacionalnem nivoju prijavnega obrazca za skupino DNO, iz katerih mora biti razvidno, da prijavitelj program izvaja v vsaj šestih statističnih regijah, v vsaki regiji pa mora biti vključenih vsaj 15 udeležencev.
Redno celoletno delovanje
Izpolnjeni točki III b) in III c) prijavnega obrazca za skupino DNO, iz katerih izhaja, da poteka dejavnost brez daljših terminskih presledkov v obsegu najmanj 1.500 ur letno in da prijavitelj izvaja vsakotedenske aktivnosti.
Celovito izvajanje programa mladinskega dela 
Izpolnjeni točki III f) Koordinacija programa na nacionalnem nivoju in III g) Metodologija dela prijavnega obrazca za skupino DNO, iz katerih mora biti razvidno, da je izvajanje programa v posamezni regiji celovito, da neposredno vključuje mlade in da ne zajema zgolj promocijskih ali spletnih aktivnosti za ciljno skupino.
5. Merila in kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
Prijavitelji lahko za sofinanciranje kandidirajo le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv.
Merila in kriteriji vrednotenja programov NMO so:
– redno delovanje (število članic in članov organizacije, število aktivnih udeležencev načrtovanega programa, teritorialni obseg lokalnih enot, organiziranost in delovanje lokalnih enot, koordinacija podpornega okolja znotraj organizacije, članstvo v mednarodnih organizacijah);
– kakovost programa mladinskega dela (evalvacija in utemeljenost programa, kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa, vključenost mladih z manj priložnostmi, metodologija dela – metode dela, stopnja participacije mladih pri oblikovanju programa, izvajanju in evalviranju ter pričakovani učinki programa na posameznika, doprinos mladinskemu sektorju);
– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela (doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega dela v obdobju 2020–2021, načrt informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti programa v obdobju 2022–2023, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);
– finančna učinkovitost programa mladinskega dela (višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa, razdelanost finančne strukture programa ter skladnost finančnega in vsebinskega načrta).
Merila in kriteriji vrednotenja programov NMO212:
– utemeljenost programa mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti in delovanje organizacije (evalvacija in utemeljenost programa, namen in pomen programa za območje, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, sodelovanje z drugimi organizacijami s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju, članstvo v mednarodnih organizacijah);
– kakovost in obseg programa mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti (kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, število aktivnih udeležencev načrtovanega programa na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, vključenost mladih z manj priložnostmi na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, vključenost mladih pripadnikov manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, metodologija dela – metode dela, stopnja participacije mladih pripadnikov manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti pri oblikovanju programa, izvajanju in evalviranju, pričakovani učinki programa na posameznika – mladega pripadnika manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti, doprinos mladinskemu sektorju na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti);
– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti (doseganje vidnosti izvedenega programa na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti v obdobju 2020–2021, načrt informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti programa na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti v obdobju 2022–2023, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);
– finančna učinkovitost programa mladinskega dela na območju, kjer živijo pripadniki manjšinske narodne skupnosti ali romske skupnosti (razdelanost finančne strukture programa ter skladnost finančnega in vsebinskega načrta).
Merila in kriteriji vrednotenja programov MC so:
– redno delovanje (urnik rednega delovanja, podpora mladinskemu delu v lokalnem okolju, regiji in/ali mednarodnem prostoru v obdobju 2020–2021, povezovanje (koordinacija) programov in organizacij na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju v obdobju 2020–2021, sodelovanje v mednarodnih strukturah);
– kakovost in obseg programa mladinskega dela (evalvacija in utemeljenost programa, kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa, število aktivnih udeležencev načrtovanega programa, vključenost mladih z manj priložnostmi, metodologija dela – metode dela, stopnja participacije mladih pri oblikovanju programa, izvajanju in evalviranju in pričakovani učinki programa na posameznika, usposobljenost in razvoj kompetenc mladinskih delavcev);
– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela (doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega dela v obdobju 2020–2021, načrt informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti programa v obdobju 2022–2023, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);
– finančna učinkovitost programa mladinskega dela (višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa, razdelanost finančne strukture programa ter skladnost finančnega in vsebinskega načrta).
Merila in kriteriji vrednotenja programov DNO so:
– utemeljenost programa mladinskega dela (evalvacija in utemeljenost programa, namen in pomen programa za nacionalno raven, sodelovanje z drugimi organizacijami s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju);
– kakovost in obseg programa mladinskega dela (skladnost posameznih aktivnosti glede na cilje in rezultate, ki so opisani pod posamezno aktivnostjo, kakovost vsebinskega, organizacijskega in časovnega načrta programa, obseg izvajanja programa na nacionalni ravni, število aktivnih mladih udeležencev načrtovanega programa, vključenost mladih z manj priložnostmi, metodologija dela – metode dela, stopnja participacije mladih pri oblikovanju programa, izvajanju in evalviranju in pričakovani učinki programa na posameznika, doprinos mladinskemu sektorju);
– vidnost in odmevnost programa mladinskega dela (doseganje vidnosti izvedenega programa mladinskega dela v obdobju 2020–2021, načrt informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti programa v obdobju 2022–2023, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika);
– finančna učinkovitost programa mladinskega dela (višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa, razdelanost finančne strukture programa ter skladnost finančnega in vsebinskega načrta);
– izvajanje podpornih programov za zagotavljanje razvoja mladinskega dela, mladinskega sektorja in mladinske politike v Republiki Sloveniji (obseg koordinacije podpornega programa, koordinacija podpornega programa, učinki programa na nacionalni in/ali mednarodni ravni, izvajanje podpore mladinskemu sektorju glede na cilje Nacionalnega programa za mladino).
Podrobnejša opredelitev meril in kriterijev je podana v razpisni dokumentaciji.
Prijave prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 4. točke tega javnega poziva ali ne dosežejo minimalnega števila točk po merilih iz razpisne dokumentacije, se zavrnejo.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv za leti 2022 in 2023 znaša 3.830.000,00 EUR, in sicer v letu 2022 1.915.000,00 EUR in v letu 2023 v višini 1.915.000,00 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2022 in 2023 oziroma skladno z odločbo o upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
8. Prijavni rok in način pošiljanja prijave
Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 21. 2. 2022. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s priporočeno pošiljko.
Prijavitelj izpolni razpisni obrazec preko spletne aplikacije. Izpolnjeni razpisni obrazec prijavitelj natisne. Natisnjeni obrazec žigosa in podpiše zakoniti zastopnik prijavitelja. Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni poziv – JP 2022–2023«. Na ovojnici mora biti napisan polni naziv in naslov prijavitelja. Na ovojnici mora biti nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo prijavitelju ob tiskanju prijave določi spletna aplikacija. Prijava mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na predpisani način. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo zavržene.
9. Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom: Aleš Susman, ales.susman@gov.si, tel. 01/478-46-49.
10. Informacije o razpisni dokumentaciji: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnjevanje in oddajo prijave preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v glavni pisarni razpisovalca.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti