Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

138. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, stran 374.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. januarja 2022 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen, upravičenci, postopek dodeljevanja) 
S tem odlokom se določajo namen, upravičenci in postopek dodeljevanja proračunskih sredstev, ukrepi za razvoj podjetništva in inovativnih tehnoloških podjetij v Mestni občini Nova Gorica ter nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
2. člen 
(dodelitev pomoči po načelu »de minimis«) 
Finančne sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013) in skladno z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
3. člen 
(dodelitev sredstev iz občinskega proračuna) 
(1) Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje inovativnih tehnoloških in drugih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
(2) Sredstva za dodeljevanje se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov ter prioritet zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica za posamezno leto.
4. člen 
(definicija pojmov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Podjetje je gospodarski subjekt organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik,
2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov in letna bilančna vsota ne presega 2.000.000 evrov,
3. »Malo podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 10.000.000 evrov in letna bilančna vsota ne presega 10.000.000 evrov.
4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje in ni malo podjetje in izpolnjuje dve od treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 evrov in letna bilančna vsota ne presega 43.000.000 eurov.
5. Velika podjetja, so podjetja, ki po opredelitvah iz druge do četrte točke tega člena niso mikro, majhna ali srednja podjetja.
6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno.
7. Izraz lokalne in/ali regionalne podporne institucije se uporablja za pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so ustanovljene kot zbornice, podjetja ali zasebni zavodi in delujejo na področju zagotavljanja podpornih storitev za spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti ter promocijo podjetniške in inovacijske kulture v lokalnem in regionalnem okolju,
8. Izraz projekt s področja podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti se uporablja za označevanje posamične podporne aktivnosti na predmetnem področju, ki je po vsebini zasnovi in obsegu samostojna celota ter tudi za označevanje več aktivnosti hkrati, ki predstavljajo v enem letu celoto,
9. Inovativno tehnološko podjetje je podjetje za katerega je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih in višja dodana vrednost na zaposlenega.
10. Pravilnik o partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti v Primorskem tehnološkem parku je pravilnik, ki ureja oblike partnerstva tehnološkega parka, vključevanje inovativnih tehnoloških podjetij v programe tehnološkega parka, temeljne pravice in obveznosti partnerjev ter prenehanje partnerstva s tehnološkim parkom.
11. Pristojna organizacijska enota je organizacijska enota Mestne občine Nova Gorica, pristojna za gospodarstvo.
12. Novoustanovljeno podjetje je podjetje, ki je ustanovljeno največ dvanajst mesecev pred dnevom oddaje vloge na predmetni javni razpis
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI DODELJEVANJA »DE MINIMIS« POMOČI 
5. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sredstev po tem odloku so lahko samostojni podjetniki ter mikro, male, srednje in velike gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe) z najmanj eno zaposleno osebo (v nadaljevanju: podjetja).
(2) Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
(3) Za posamezne ukrepe so lahko upravičenci do sredstev po tem odloku tudi drugi subjekti, če je to posebej navedeno v posameznem ukrepu.
(4) V posameznem ukrepu so lahko navedeni tudi posebni pogoji sodelovanja, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci.
6. člen 
(Splošni pogoji sodelovanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013) 
Upravičenci po tem odloku so podjetja, ki poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. Podjetja ne smejo opravljati nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce.
2. Podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
3. Podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
4. Podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjen vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.
5. Podjetje ima poravnane vse davke in prispevke.
7. člen 
(ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013) 
Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:
1. pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2. pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
3. skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),
4. Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
5. pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
6. pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije(EU) št.1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije(EU) št.360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 360/2012,
7. pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
8. da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9. da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10. bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
8. člen 
(splošno) 
Predmet sofinanciranja na podlagi tega odloka so investicije oziroma aktivnosti ali projekti podjetij in drugih subjektov v okviru naslednjih ukrepov:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
2. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
4. zagon inovativnih tehnoloških podjetij,
5. sofinanciranje projektov s področja podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti,
6. spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti.
9. člen 
(vrsta upravičenih stroškov in maksimalni odstotek financiranja) 
(1) V posameznem javnem razpisu se lahko določi katera vrsta upravičenih stroškov iz posameznega ukrepa je predmet sofinanciranja ter minimalna oziroma maksimalna višina odobrenih sredstev za posamezni ukrep.
(2) V posameznem razpisu Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: Komisija) določi maksimalni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznega ukrepa.
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
10. člen 
(namen sofinanciranja) 
(1) Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva povezana z:
– realizacijo začetne investicije novoustanovljenega podjetja upravičenca,
– realizacijo investicije, ki je namenjena diverzifikaciji dejavnosti upravičenca na proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno proizvedeni oziroma izvajani v poslovni enoti prijavitelja,
– realizacijo investicije, ki je namenjena celoviti prenovi obstoječega proizvodnega procesa ali celoviti prenovi obstoječe storitve upravičenca.
(2) Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoja se ne šteje investicija, ki rezultira zgolj v povečanje obsega obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja oziroma v povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
(3) Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoja se ne šteje investicija, ki ne predstavlja zaključene celote in ne ustreza namenu sofinanciranja prijavljene investicije.
11. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije.
(2) Upravičeni stroški materialnih investicij so:
– stroški, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema).
(3) Upravičeni stroški nematerialnih investicij so:
– stroški, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj – know how ali ne patentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
12. člen 
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV) oziroma bruto stroški investicije (z DDV) v kolikor upravičenec ni zavezanec za plačilo DDV.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
13. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev za začetne investicije in investicije v razširitev dejavnosti in razvoja so podjetja, ki bodisi imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica, najmanj eno zaposleno osebo in investirajo na območju mestne občine v:
– opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva za realizacijo začetne investicije,
– opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva za realizacijo investicije v diverzifikacijo dejavnosti upravičenca,
– opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva za realizacijo investicije v celovito obnovo proizvodnega procesa ali izvajane obstoječe storitve upravičenca.
2. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
14. člen 
(namen sofinanciranja) 
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena:
– sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na sejmu, razstavi, ali poslovni konferenci doma ali v tujini.
15. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na sejmu, konferenci razstavi doma in v tujini,
– stroški izdelave promocijskega materiala in stroški oglaševanja udeležbe na sejmu, razstavi ali poslovni konferenci doma ali v tujini.
16. člen 
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % upravičenih stroškov. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV) oziroma bruto stroški (z vključenim DDV) v kolikor upravičenec ni zavezanec za plačilo DDV.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
17. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Mestni občini Nova Gorica in se udeležijo sejma, razstave ali poslovne konference doma ali v tujini.
3. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev
18. člen 
(namen sofinanciranja) 
Sredstva za nova delovna mesta so namenjena za:
– zaposlitev osebe, ki je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, OE Nova Gorica v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in ima stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica,
– samozaposlitev brezposelne fizične osebe, ki ima stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica in registrira dejavnost na podlagi zakona, ki ureja poslovanje gospodarske družbe vendar le, če ji tako registrirana dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
19. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za zaposlitev brezposelne osebe so:
– stroški dela v višini do 12 minimalnih mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov delodajalcev, stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva pri delu.
(2) Upravičeni stroški za samozaposlitev brezposelne osebe so:
– stroški dela v višini do 12 minimalnih mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov samozaposlenega.
20. člen 
(višina dodeljenih sredstev in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Višino dodeljenih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov za novo zaposlitev in samozaposlitev znaša do 100 % upravičenih stroškov za zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
21. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so podjetja, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju Mestne občine Nova Gorica. Do sredstev je delodajalec upravičen v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica za najmanj dve leti in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
(2) Pristojna organizacijska enota v sodelovanju z Zavodom glede na strukturo brezposelnih in trenutno specifiko trga dela na območju Mestne občine Nova Gorica določi ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se bodo v posameznem proračunskem letu vključevala v subvencionirano zaposlitev oziroma bodo pri vključitvi v subvencionirano zaposlitev imele prednost, kar se objavi v javnem razpisu.
(3) V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca. V kolikor prejemnik sredstev tega ne realizira mora le-ta dodeljena sredstva vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 48. člena tega odloka.
(4) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica in registrirajo dejavnost na podlagi veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic, in je tudi poslovni sedež na območju občine.
(5) Samozaposlitev se mora ohraniti najmanj tri leta od registracije novoustanovljenega podjetja.
(6) V primeru, da se samozaposlitev prekine iz kateregakoli razloga pred potekom treh let od sklenitve pogodbe o sofinanciranju samozaposlitve mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od dneva prenehanja samozaposlitve sredstva vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih sredstev, se določijo v pogodbi iz 48. člena tega odloka.
4. Sofinanciranje projektov s področja podpornih storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti
22. člen 
(namen sofinanciranja) 
Sredstva za podporo izvajanju projektov s področja podpornih storitev so namenjena podpornim lokalnim in/ali regionalnim institucijam, ki z izvajanjem različnih aktivnosti (izobraževanjem podjetnikov in šolajoče se mladine, izvedbo delavnic in usposabljanj za nove in že obstoječe podjetnike, obrtnike in podjetja, z predstavitvijo dobrih praks in povezovanjem lokalnega in/ali regionalnega okolja, organizacijo dogodkov z namenom promocije lokalnega podjetništva, obrti, investicijskih priložnosti in inovacijskega okolja) spodbujajo razvoj podjetniškega okolja, obrtne dejavnosti in razvoj visokotehnološkega gospodarstva.
23. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Upravičeni stroški za sofinanciranje projekta s področja podpornih storitev za spodbujanje podjetništva, obrti in inovativnosti so stroški:
– ki so potrebni za izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta, ki se bo izvajal na območju Mestne občine Nova Gorica oziroma na območju občin, kjer deluje lokalna in/ali regionalna podporna institucija, ki projekt prijavlja in katere ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica,
– ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih, obračun stroškov dela osebja zaposlenega pri lokalni in/ali regionalni instituciji, ki dela na projektu ter druga obračunska dokumentacija).
(2) Mestna občina Nova Gorica iz naslova predmetnega ukrepa sofinancira največ dva enoletna projekta
(3) Mestna občina Nova Gorica iz naslova tega ukrepa ne sofinancira profitnih projektov ter vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme.
24. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki:
– imajo sedež ali poslovno enoto na območju Mestne občine Nova Gorica ali so pravne osebe javnega ali zasebnega prava katere ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje projektov na področju izvajanja podpornih storitev za spodbujanje podjetništva, obrti in/ali inovativnosti, oziroma imajo eno izmed navedenih dejavnosti opredeljeno v ustanovnem aktu oziroma v statutu in/ali so najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa izvajali primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v prijavljenem projektu,
– imajo najmanj eno zaposleno osebo.
25. člen 
(višina sofinanciranja in instrument dodeljevanja sredstev) 
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije v višini do 100 % upravičenih stroškov. Med upravičene stroške se ne upošteva strošek DDV-ja v kolikor je prijavitelj zavezanec za DDV.
5. Zagon inovativnih tehnoloških podjetij
26. člen 
(namen sofinanciranja) 
(1) Sredstva za zagon inovativnih tehnoloških podjetij so namenjena podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega.
(2) Sredstva omogočajo podjetjem raziskovanje in hitrejši razvoj produktov ter s tem razvoj inovacijskega okolja.
27. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški za razvoj inovativnih tehnoloških podjetij so:
– stroški najema poslovnih prostorov,
– stroški raziskave tržišča za pozicioniranje novega produkta oziroma storitve na tržišče,
– stroški nakupa instrumentov in specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški najema opreme za potrebe razvoja tehnoloških produktov in storitev,
– stroški testiranja novega produkta oziroma storitve,
– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– materialne investicije v povezavi z razvojem novega produkta ali storitve,
– nematerialne investicije v povezavi z razvojem novega produkta ali storitve (nakup patentov, nakup licenc, know-howa ali ne patentiranega tehničnega znanja.
28. člen 
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Skupna višina sredstev ne sme presegati 80 % vrednosti v prejšnjem členu navedenih upravičenih stroškov za zagon inovativnih tehnoloških podjetji. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV) oziroma bruto stroški v kolikor gre za upravičenca, ki ni zavezanec za DDV.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
29. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do sredstev za zagon inovativnih tehnoloških podjetij so:
– podjetja, ki so skladno s Pravilnikom o partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti v Primorskem tehnološkem parku vključena v program pred inkubacije oziroma v program inkubacije in imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica ali v prostorih Primorskega tehnološkega parka.
– prijavitelji morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev.
6. Spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti
30. člen 
(namen sofinanciranja) 
Namen spodbujanja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja in spodbujanja novih zaposlitev.
31. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni strošek je:
– strošek odmerjenega komunalnega prispevka zavezanca,
– strošek nakupa zemljišča katerega izključni lastnik je Mestna občina Nova Gorica in se kupuje za potrebe izgradnje proizvodnih, obrtnih objektov ali objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju urejenih poslovnih con v Mestni občini Nova Gorica.
32. člen 
(višina sofinanciranja in instrument dodeljevanja sredstev) 
(1) Komunalni prispevek zavezanca:
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije za plačilo komunalnega prispevka v višini do 80 % odmerjenega komunalnega prispevka
(2) Nakup zemljišč:
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije za nakup zemljišč v višini do 5 % ocenjene vrednosti zemljišča.
33. člen 
(upravičenci v okviru ukrepa) 
Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so podjetja, ki gradijo proizvodni, obrtni ali poslovni objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarili nova delovna mesta. Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnost na področju trgovine.
34. člen 
(posebni pogoji za dodelitev sredstev) 
(1) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izvajano investicijo ter ustvarjena in zasedena najkasnejev treh letih po zaključeni investiciji. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena-zasedena najmanj tri leta po zaključku investicije. Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka in/ali sofinanciranja nakupa zemljišč. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje. Zahtevano število novo ustvarjenih delovnih mest določi Komisija v javnem razpisu za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnega, obrtnega ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Upravičenec, ki ne gradi objekta v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka in/ali subvencioniran nakup zemljišča ter upravičenec, ki z izgradnjo poslovnega objekta ne zagotovi novih delovnih mest, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Skladnost gradnje z projektno dokumentacijo se preverja v obdobju izvajanja investicije, zasedenost novih delovnih mest pa po preteku treh let od zaključka investicije.
(3) Do sredstev za subvencijo odmerjenega komunalnega prispevka je podjetje upravičeno v primeru da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo celotne investicije in izdano odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
(4) Sredstva za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka se kot subvencija knjižijo v breme proračuna.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD 
35. člen 
(splošno) 
(1) Sredstva za sofinanciranje ukrepov iz tretjega poglavja tega odloka se sofinancirajo po postopku določenim s tem odlokom in javnim razpisom.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
(4) Prejemniki pomoči, bodo skladno z Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013) obveščeni, da gre pri dodeljeni pomoči za pomoč »de minimis«.
36. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi pristojna organizacijska enota. Posamezne naloge v postopku javnega razpisa opravlja Komisija ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
(2) Naloge komisije so:
– potrditev predloga javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– odpiranje prispelih vlog,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih ob odpiranju,
– ocenjevanje vlog s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno nemerljiva dejstva,
– na predlog pristojne organizacijske enote rešuje strokovna vprašanja, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev. O strokovnih vprašanjih Komisija odloča z večino glasov navzočih članov,
– dajanje predlogov pristojnemu organu.
(3) Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna ter veljavni predpisov s področja integritete in preprečevanje korupcije.
37. člen 
(naloge komisije) 
Pristojna organizacijska enota opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predloge meril, javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,
– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost in pravočasnost vlog,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev,
– oceni vloge s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno merljiva dejstva ter skladno s tem odlokom in javnim razpisom organizira ocenjevanje, ki je v pristojnosti komisije in pridobi njene ocene,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi število točk, ki jo prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo,
– vodi zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne pravne akte.
38. člen 
(javni razpis) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Mestne občine Nova Gorica;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– namen javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev in upravičenih stroškov za posamezni ukrep;
– navedbo meril za ocenjevanje vlog;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt oziroma aktivnost realizirana;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
39. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
(3) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa in upravičenih stroškov za posamezni ukrep;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posamezni prejemnik sredstev;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev;
– merila za ocenjevanje vlog, z navedbo, katera merila ocenjuje komisija in katera pristojni organ;
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
(4) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije.
40. člen 
(vloga) 
(1) Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
(2) Vloga mora biti označena na način določen z javnim razpisom.
41. člen 
(popolnost vloge) 
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljena investicija, projekt oziroma aktivnost skladna s posameznim ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
42. člen 
(odpiranje vlog, zapisnik) 
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe komisije. Zapisnik podpiše predsednik komisije.
(3) Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– morebitne pomanjkljivosti vlog.
43. člen 
(prepozne, nepopolne vloge) 
(1) Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije s sklepom zavrže pristojni organ.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojna organizacijska enota v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojna organizacijska enota s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
(3) Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna pritožba, in sicer v petnajstih dneh od vročitve sklepa.
44. člen 
(ocenjevanje) 
(1) Pristojna organizacijska enota pregleda pravočasne in popolne vloge, ugotovi izpolnjevanje pogojev v vsaki posamezni vlogi ter jo oceni na podlagi meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojna organizacijska enota voditi zapisnik, ki ga skupaj z vlogami predloži Komisiji, zato da opravi ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti. O vrednosti ocene posamezne vloge pri merilu, ki je v pristojnosti Komisije odloča Komisija s sprejetjem vrednosti ocene, ki jo sprejme večina članov Komisije.
(2) Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojna organizacijska enota ugotovi skupno število točk, ki ga prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani Komisijo.
45. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
46. člen 
(odločba) 
(1) Po izvedenem postopku iz drugega odstavka 44. člena tega odloka pristojna organizacijska enota izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba in sicer, v petnajstih dneh od njene vročitve. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.
(3) Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog, ki so objavljena v javnem razpisu.
47. člen 
(objava seznama prejemnikov sredstev) 
Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega odloka, pristojna organizacijska enota objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
48. člen 
(pogodba) 
(1) Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev sklene pogodba, ki mora vsebovati:
– navedbo podatkov Mestne občine Nova Gorica in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– razloge za razvezo pogodbe.
(2) Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi druge določbe.
(3) Pristojna organizacijska enota posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz 46. člena tega odloka ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe.
(4) Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil, pristojna organizacijska enota pa izda sklep o ustavitvi postopka.
49. člen 
(izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva) 
(1) Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, v kolikor v roku, določenem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije, projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 46. člena tega odloka sredstva dodeljena.
(2) Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem z javnim razpisom, v celoti realizirali investicijo, projekte oziroma aktivnosti, oziroma se sredstva lahko razdelijo prejemnikov tudi za realizacijo drugih ukrepov iz tega odloka, za realizacijo katerih se objavi javni razpis. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje pristojni organizacijski enoti. Pri pripravi predloga upošteva namen tega odloka in javnega razpisa.
(3) O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojna organizacijska enota z odločbo.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
50. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojna organizacijska enota in Komisija.
51. člen 
(dokazila o namenski porabi sredstev) 
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini Nova Gorica predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
52. člen 
(nenamenska poraba) 
(1) Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 48. člena tega odloka.
(2) V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more več pridobiti sredstev na podlagi tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
53. člen 
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17).
(2) Vsi postopki, ki so se začeli na podlagi odloka iz prejšnjega odstavka tega člena, se dokončajo po določbah odloka iz prejšnjega odstavka tega člena.
54. člen 
(objava) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021-4
Nova Gorica, dne 10. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti