Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1168/22, Stran 125
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17, 80/17 in 73/19), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14. leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih.
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih, razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega časa, informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in mladinski program ali največ dva otroška in mladinska projekta.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 57.000 €.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v letu 2022.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in mladinskim programom in projektom za opravljanje in razvoj dejavnosti.
3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe in projekte.
4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk:
a) za otroške programe in projekte:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega dela se definira ob vsakoletnem razpisu),
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani na podlagi meril in kriterijev za izbor programov in projektov, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk); kakovost predstavitve programa/projekta: program/projekt ima razviden časovni plan, izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi (do 10 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v mestni občini (do 10 točk); inovativnost programa/projekta (do 5 točk); smotrnost izvedbe programa/projekta z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni občini (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk).
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: delež lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk).
V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih 100 točk.
Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma projekta (do 120 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 30 točk).
V letu 2022 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa/projekta nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa oziroma projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena projekta.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-353 (mag. Robert Cencič).
8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12, z oznako »Javni razpis – OMD 2022 – Ne odpiraj«, do vključno 22. 2. 2022 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 22. 2. 2022 do 10. ure prispe na naslov mestne občine oziroma je vložena v njeni sprejemni pisarni (pritličje soba 12).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso predložene na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
9. Postopek dodeljevanja sredstev vodi Oddelek za družbene dejavnosti, posamezne naloge v postopku in ocenjevanje prijavljenih otroških in mladinskih programov in projektov pa opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno otroških in mladinskih programov in projektov v mestni občini, imenovana s strani župana.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 22. 2. 2022 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno obveščeni v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti