Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

141. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2«, stran 382.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 28. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2« 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom župan Mestne občine Slovenj Gradec določa začetek in način priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2« (v nadaljevanju: SD ZN CT1-južni vstop 2).
2. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Pravno podlago za pripravo SD ZN CT1-južni vstop 2 predstavlja Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).
(2) S tem sklepom se:
– potrdijo izhodišča za pripravo SD ZN CT1-južni vstop 2,
– določi območje in predmet načrtovanja,
– določi način pridobitve strokovnih rešitev,
– določi vrsta postopka,
– določi roke za pripravo SD ZN CT1-južni vstop 2 in njegovih posameznih faz,
– navedejo državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj,
– določi načrt vključevanja javnosti in
– navedejo podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o zazidalnem načrtu »CT1-Južni vstop« v Slovenj Gradcu je bil sprejet 2002 leta in objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02. V letu 2004 smo sprejeli prvo spremembo in dopolnitev odloka (Uradni list RS, št. 23/04). Območje je v pretežnem delu že pozidano. Na stavbnem zemljišču, na neravnem terenu, se po dejanski rabi nahaja nepozidano zemljišče, z obstoječima stanovanjskima objektoma v zahodnem delu. V neposredni bližini so po veljavnem zazidalnem načrtu zgrajeni trgovski in poslovni objekti s prometno ureditvijo ter pripadajočo komunalno ter energetsko infrastrukturo.
(2) Po veljavnem zazidalnem načrtu sta na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev, načrtovana dva ločena objekta centralnih dejavnosti, ki bi se na željo naročnika in pobudnika SD ZN združila, okoli objekta se načrtujejo parkirišča za potrebe dejavnosti, dovozna cesta in priključevanje na obstoječo cestno omrežje pa ostaja kot je bilo načrtovano po veljavnem zazidalnem načrtu.
(3) Lastnik večjega nepozidanega dela je tako na mestno občino naslovil pobudo za spremembo in dopolnitev odloka in k pobudi priložil Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »CT-1 južni vstop 2«, ki jih je izdelalo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor pod številko 2021/SDZN-064 v mesecu november 2021. Predvidena je gradnja večjega trgovskega objekta, z vso potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Načrtovana ureditev ne spreminja podrobne namenske rabe prostora.
(4) SD ZN CT1-južni vstop 2 se nanašajo na določila tekstualnega dela in grafičnih prikazov ZN. Na podlagi navedenih razlogov Mestna občina Slovenj Gradec začenja s postopkom priprave sprememb in dopolnitev SD ZN CT1-južni vstop 2.
4. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »CT1-južni vstop 2«, ki jih je izdelalo podjetje Urbis d. o. o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor pod številko 2021/SDZN-064 v mesecu november 2021.
5. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje SD ZN CT1-južni vstop 2 se nanaša na zemljišča, kjer je predvidena gradnja trgovskega objekta, z ureditvijo zunanjih površin, prometnega dovoza in potrebne gospodarske javne infrastrukture. V zazidalnem načrtu sta na tem območju načrtovana objekta D in E z vmesnim parkiriščem, ki se ukinjata. Načrtuje se en večji trgovski objekt s posameznimi lokali.
(2) Območje SD ZN CT1-južni vstop 2 je podano kot okvirno območja pobud, ki se lahko v nadaljnjem postopku še korigira. Tako so v nadaljnjem postopku CT1-južni vstop 2 možne manjše spremembe območij pobud, če se izkaže, da predlogi niso optimalno določeni.
(3) Območja SD ZN CT1-južni vstop 2 oziroma območja načrtovanja je podano v Preglednici 1. V primeru odstopanja med zemljiškimi parcelami, navedenimi v Preglednici 1, in zemljiškimi parcelami, prikazanimi v grafični prilogi, se šteje, da območja SD ZN CT1-južni vstop 2 zajemajo zemljiške parcele kot so prikazane v grafični prilogi v izhodiščih.
Preglednica 1:
Oznaka območja
Površina v m2
Št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli)
Katastrska občina
Veljavna NR v OPN
1
11732
2, 753, 754, 755, 756/1, del parcele 746/15, del parcele 1004/1, del parcele 1004/3
Slovenj Gradec
CD
6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec SD ZN CT1-južni vstop 2 izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
7. člen 
(vrsta postopka) 
SD ZN CT1-južni vstop 2 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
8. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek SD ZN CT1-južni vstop 2 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v Preglednici 2.
Preglednica 2:
Faze 
Predvideni roki
1.
priprava izhodišč, uskladitev z NUP
do 31. 12. 2021
sodelovanje javnosti
do 10. 12. 2021
2.
priprava Sklepa o pričetku priprave OPN (župan)
december 2021
izdelava strokovnih podlag
zaključeno
javna objava sklepa in izhodišč + vloga za ID
3.
pridobitev mnenj državnih NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje (CPVO)
30 dni
pridobitev konkretnih smernic ostalih NUP 
30 dni
pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO, odvisno od odločbe MOP izdelava okoljskega poročila (OP)
21 dni
4.
izdelava osnutka SD ZN CT1-južni vstop 2 
februar 2022
javna objava osnutka SD ZN CT1-južni vstop 2
občina izvede sodelovanje z javnostjo
pridobitev (prvih) mnenj NUP na osnutek SD ZN CT1-južni vstop 2 
30 dni
pridobitev (prvih) mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD ZN CT1-južni vstop 2 na okolje (mnenje na OP) (+30 dni, v kolikor je to zahteva NUP)
pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
30 dni
5.
izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN CT1-južni vstop 2 za javno razgrnitev
maj 2022
javna objava dopolnjenega osnutka (in OP)
izvedba javne razgrnitve 
30 dni
priprava predloga stališč do pripomb in javna objava 
30 dni
6.
izdelava predloga SD ZN CT1-južni vstop 2 
julij 2022
javna objava predloga
pridobitev (drugih) mnenj NUP na predlog SD ZN CT1-južni vstop 2 
30 dni
pridobitev (drugih) mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe na SD ZN CT1-južni vstop 2 okolje (mnenje na OP), če ga niso podali že predhodno
30 dni
izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP)
pridobivanje odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD ZN CT1-južni vstop 2 na okolje
7.
izdelava usklajenega predloga SD ZN CT1-južni vstop 2 
julij, avgust 2022
druga obravnava usklajenega predloga SD ZN CT1-južni vstop 2 na občinskem svetu
posredovanje na MOP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj in ugotovitvi MOP, da so vplivi izvedbe predloga SD ZN CT1-južni vstop 2 na okolje sprejemljivi
30 dni
objava potrjenega predloga SD ZN CT1-južni vstop 2
sprejem SD ZN CT1-južni vstop 2 na OS, posredovanje SD ZN CT1-južni vstop 2 na MOP, da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven SD ZN CT1-južni vstop 2 
oktober 2022
9. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za Odlok o SD ZN CT1-južni vstop 2 so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, sektor območja Drave;
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor;
– JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o.;
– Elektro Celje d.d.;
– Mestna občina Slovenj Gradec;
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje);
– RS, Ministrstvo za zdravje.
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Mestna občina Slovenj Gradec;
– izdelovalec OPPN:
Urbis d. o. o., Partizanska ulica 3, 2000 Maribor.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 111. in 114. členom ZUreP-2 podati mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz prejšnjega odstavka v 30 dneh podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
10. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Sodelovanje zainteresirane javnosti je bilo zagotovljeno v obliki javne objave izhodišč na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec med 3. 12. 2021 in 10. 12. 2021.
(2) Javnost se seznani s tem sklepom in potrjenimi izhodišči z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
(3) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja in drugo vsebino seznani z osnutkom SD ZN CT1-južni vstop 2, kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2.
(4) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb seznani z dopolnjenim osnutkom SD ZN CT1-južni vstop 2 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave, kot je predpisano v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD ZN CT1-južni vstop 2 (in morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
11. člen 
(obveznosti financiranja) 
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral pobudnik.
12. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 4. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, http://www.slovenjgradec.si.
Št. 350-0025/2021
Slovenj Gradec, dne 28. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti