Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

131. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran, stran 368.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 132. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 138. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 21. seji dne 14. 12. 2021 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Ankaran 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) (v nadaljevanju: Poslovnik) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče prejšnji župan v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana. Če župan ne skliče seje v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.
Dnevni red naj vsebuje ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta, poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov članov občinskega sveta, poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča.
Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«
2. člen 
68. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje, ali če je seja v prostoru, kjer take naprave ni.
Z vzdigovanjem rok se opravi glasovanje tako, da župan oziroma predsedujoči najprej vpraša, kdo je za predlog in nato, kdo je proti njemu.
Člani občinskega sveta se izrečejo tako, da pri posameznem vprašanju vzdignejo roko.«
3. člen 
69. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»S poimenskim izrekanjem glasujejo člani občinskega sveta na predlog župana, če ta oceni, da z glasovanjem z vzdigovanjem rok ni bilo moč ugotoviti dejanske volje članov občinskega sveta. Odločitev sprejme občinski svet brez dodatne razprave in obrazložitve glasu.
Člane se pozove k poimenskem izrekanju po abecednem seznamu njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »za« ali »proti«.«
4. člen 
73. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »za« ali »proti«.
Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa ta Poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenovanja in razrešitve.«
5. člen 
77. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Potek seje občinskega sveta se lahko tudi zvočno snema.
Seja sveta se snema z namenom zagotavljanja možnosti za razreševanje sporov o izrečenih izjavah ter za namen priprave zapisnika.
Župan, člani občinskega sveta in drugi udeleženci seje, imajo pravico poslušati zvočni zapis, in sicer v prostorih občinske uprave ob navzočnosti uslužbenca občinske uprave, ki ga določi župan.
Če občinski svet ne odloči drugače, se zvočno snema tudi seja, ki je zaprta za javnost. Zvočni zapis takšne seje lahko poslušajo župan in člani občinskega sveta.«
6. člen 
79. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Izvirniki odlokov in drugih aktov občinskega sveta in vse gradivo, ki ga je oblikoval in obravnaval občinski svet ali njegova delovna telesa, se hranijo v arhivu občinskega sveta kot trajno gradivo. Zvočni posnetki sej se hranijo na občinskem strežniku še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana. Dostop do zvočnih posnetkov sej imajo župan, člani občinskega sveta in drugi udeleženci seje ter služba občinske uprave, pristojna za pripravo zapisnika seje občinskega sveta.«
7. člen 
161. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Pri glasovanju o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«.«
8. člen 
XII. poglavje in 170. člen Poslovnika se spremenita tako, da se glasita:
»XII. DELO OBČINSKEGA SVETA V VOJNEM ALI IZREDNEM STANJU IN V DRUGIH SPECIFIČNIH DRUŽBENIH RAZMERAH 
170. člen 
V vojnem ali izrednem stanju dela občinski svet po določbah tega Poslovnika, pri čemer so v skladu z nastalimi razmerami dopustna odstopanja od določb tega Poslovnika:
– glede rokov, določenih za sklicevanje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles,
– glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva,
– glede obravnavanja odlokov in drugih splošnih aktov in
– glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu.
Ko družbene ali druge razmere to narekujejo (naravne nesreče, epidemiološko stanje ipd.) se lahko seje občinskega sveta ali drugih delovnih teles občinskega sveta izvedejo z uporabo interaktivnega videokonferenčnega sistema. Pri izvedbi seje občinskega sveta ali drugih delovnih teles občinskega sveta z uporabo interaktivnega videokonferenčnega sistema se smiselno upoštevajo vse proceduralne predpostavke in demokratični standardi, ki so predpisani s tem Poslovnikom in področno zakonodajo.«
9. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.212/2021
Ankaran, dne 14. decembra 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 36 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), l’articolo 132 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15) e l’articolo 138 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 50/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 21a seduta del 14 dicembre 2021 ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I    D E L   R E G O L A M E N T O 
del Consiglio comunale del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Nel Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 50/15) (di seguito: Regolamento) l’articolo 9 viene modificato come segue:
»Articolo 9 
Il Consiglio comunale si costituisce nell’ambito della prima seduta nel corso della quale è convalidata più della metà dei mandati dei consiglieri comunali.
La prima seduta del neoeletto Consiglio comunale viene convocata dal Sindaco uscente, di norma 20 giorni dopo l’elezione dei consiglieri comunali, ma comunque non oltre 10 giorni dopo l’attuazione del secondo turno delle elezioni del Sindaco. Se il Sindaco non convoca la seduta entro il termine prestabilito, questa deve essere convocata dal presidente della commissione elettorale.
L’ordine del giorno deve includere un accertamento del numero dei nuovi membri eletti presenti, un rapporto della commissione elettorale comunale sui risultati delle elezioni amministrative e dell’elezione del sindaco, la nomina di una commissione per i mandati per esaminare i ricorsi e preparare una proposta per confermare i mandati dei membri del consiglio, la relazione della commissione per i mandati, la conferma dei mandati dei membri del consiglio comunale, la relazione della commissione per i mandati e le decisioni sui ricorsi presentati dai candidati a sindaco, la nomina di una commissioni per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine. Non discute né decide sull’ordine del giorno della seduta costitutiva.
La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal consigliere più anziano o da un consigliere nominato dal consiglio comunale su proposta del consigliere più anziano.«
Articolo 2 
L’articolo 68 del Regolamento viene modificato come segue:
»Si vota per alzata di mano quando il sistema elettronico di votazione non funziona o se la seduta si svolge in un luogo che ne è sprovvisto.
Per alzata di mano si vota in modo tale che il sindaco o il presidente chieda prima chi è favorevole e poi chi è contrario alla proposta.
I consiglieri comunali esprimono il proprio voto alzando la mano in risposta alla singola domanda.«
Articolo 3 
L’articolo 69 del Regolamento viene modificato come segue:
»I membri del consiglio comunale votano per appello nominale su proposta del sindaco, se il sindaco valuta che la volontà effettiva dei membri del consiglio comunale non può essere stabilita per alzata di mano. La decisione viene approvata dal Consiglio comunale senza discussione né motivazione del voto.
La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico delle lettere iniziali dei cognomi dei consiglieri. Il consigliere esprime il proprio voto dichiarandosi ad alta voce »favorevole« o »contrario«.«
Articolo 4 
L’articolo 73 del Regolamento viene modificato come segue:
»La scheda di voto reca la proposta in merito alla quale si delibera e, di norma, le opzioni »favorevole« o »contrario«.
Il presente regolamento definisce il contenuto delle schede per le elezioni, le nomine e gli esoneri, nella parte che si riferisce alle elezioni, nomine ed esoneri.«
Articolo 5 
L’articolo 77 del Regolamento viene modificato come segue:
»Il corso della seduta del consiglio comunale può essere anche audioregistrato.
La seduta del consiglio viene audioregistrata al fine di garantire la possibilità di risoluzione di controversie sulle dichiarazioni rese e la redazione del verbale.
Il Sindaco, i consiglieri comunali e gli altri partecipanti alla seduta hanno il diritto di ascoltare la registrazione audio della seduta, e precisamente nei locali dell’amministrazione comunale alla presenza di un dipendente dell’amministrazione comunale designato dal Sindaco.
Se il Consiglio comunale non decide diversamente, si registrano anche le sedute che si svolgono a porte chiuse. La registrazione di tale seduta può essere ascoltata dal Sindaco e dai consiglieri comunali.«
Articolo 6 
L’articolo 79 del Regolamento viene modificato come segue:
»Gli originali dei decreti e degli altri atti del Consiglio comunale, nonché tutta la documentazione formulata e trattata dal Consiglio comunale e dai suoi organi di lavoro vengono custoditi nell’archivio del Consiglio comunale come archivio permanente. Le registrazioni audio delle sedute sono conservate presso il server banche dati del comune per un anno dopo la scadenza del mandato dei membri del consiglio che componevano il consiglio la cui seduta è stata registrata. Il sindaco, i membri del consiglio comunale e gli altri partecipanti alla seduta, nonché il servizio dell’amministrazione comunale preposto alla redazione dei verbali delle sedute del consiglio comunale, hanno accesso alle registrazioni audio delle sedute.«
Articolo 7 
L’articolo 161 del Regolamento viene modificato come segue:
»In caso di più candidati alla medesima carica, si vota cerchiando sulla scheda di voto il numero progressivo che precede il nome del candidato per il quale si desidera votare.
Se si vota a favore o contro il candidato, ovvero a favore o contro una lista di candidati, si vota cerchiando sulla scheda di voto la parola »favorevole« o »contrario«.«
Articolo 8 
Il capitolo XII e l’articolo 170 del Regolamento vengono modificati come segue:
»XII LAVORO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN TEMPO DI GUERRA O IN CIRCOSTANZE STRAORDINARIE E ALTRE CONDIZIONI SOCIALI SPECIFICHE 
Articolo 170 
In tempo di guerra o in circostanze straordinarie il Consiglio comunale svolge il proprio lavoro nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, e ove sono consentite deroghe a tali disposizioni, in conformità alle circostanze sopravvenute, e precisamente:
– riguardo ai termini stabiliti per la convocazione delle sedute del Consiglio comunale e dei rispettivi organi di lavoro,
– riguardo alle modalità di convocazione delle sedute e d’invio dei materiali,
– riguardo alla trattazione di decreti e di altri atti generali e
– riguardo alla pubblicità dei lavori e l’informazione pubblica.
Quando le condizioni sociali o di altro tipo lo richiedono (calamità naturali, situazione epidemiologica, ecc.), le sedute del consiglio comunale o di altri organi di lavoro del consiglio comunale possono essere svolte utilizzando un sistema di videoconferenza interattivo. Nello svolgimento di una seduta del consiglio comunale o di altri organi di lavoro del consiglio comunale utilizzando un sistema di videoconferenza interattiva, si deve tenere conto di tutti i presupposti procedurali e degli standard democratici prescritti dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale.«
Articolo 9 
Le presenti modifiche e integrazioni del Regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.212/2021
Ancarano, 14 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti