Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 014-1/2022-2 Ob-1117/22, Stran 130
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa (Uradni list RS, št. 115/21) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Sežana javni razpis za imenovanje
direktorja 
javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: javni zavod Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa, Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
– predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome; 
2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela; 
3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda; 
4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo; 
5. Izjavo, da je državljan Republike Slovenije; 
6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 
7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
8. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Sežana pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo ali osebno vložijo do vključno 21. 2. 2022, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sežana, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, s pripisom: »Javni razpis za direktorja Kosovelovega doma Sežana«.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem občine.
Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si in Kosovelovega doma Sežana www.kosovelovdom.si, pod objavo javnega razpisa.
O odločitvi Občinskega sveta Občine Sežana bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.
6. Sklenitev delovnega razmerja
Direktorja javnega zavoda imenuje ustanovitelj – Občinski svet Občine Sežana – po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda.
Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat z dnem 1. 10. 2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
7. Dodatne informacije: za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Občino Sežana, Adrijana Suša Bonifacio, tel. 05/73-10-104.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti