Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

146. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 396.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 23. redni seji dne 20. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Javni zavod Zdravstveni dom Kočevje (v nadaljevanju besedila: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 48/15, 5/18, 71/18, 61/19) za izvajanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti v Občini Kočevje.
2. člen 
(ime in sedež) 
(1) Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Kočevje.
(2) Skrajšano ime zavoda, ki ga lahko zdravstveni dom uporablja v pravnem prometu je: ZD Kočevje.
(3) Sedež zavoda je na naslovu Roška cesta 18, 1330 Kočevje.
(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
3. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Za izvajanje zdravstvene dejavnosti ima zavod v svoji sestavi eno organizacijsko enoto na naslovu Roška cesta 18 v Kočevju in drugo na naslovu Roška cesta 20 v Kočevju.
(2) Zavod lahko organizira novo organizacijsko enoto za izvajanje zdravstvene dejavnosti le na območju občine ustanovitelja skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
(območje) 
(1) Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni na območju Občine Kočevje v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Zavod lahko organizira zdravstveno postajo na območju Občine Kočevje oziroma na območjih, kjer ni vzpostavljena mreža javne zdravstvene službe.
(3) Skladno z drugim odstavkom tega člena se izvajanje mreže javne zdravstvene službe v sklopu zdravstvene postaje financira s strani občine na območju katere se le-ta organizira na podlagi tripartitne pogodbe med občino ustanoviteljico, zavodom in občino na območju katere se zdravstvena postaja vzpostavi in sicer skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(4) Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
5. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Zavod po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:
Osnovna dejavnost:
– 86.210 (Splošna zunajboln. zdravstvena dej.)
Druge dejavnosti:
– 85.590 D.n. izobraževanje, izpop. in usposab.
– 86.220 Specialistična zunajboln. zdravs. dej.
– 86.230 Zobozdravstvena dej.
– 86.909 Dr. zdravstvene dejavnosti.
II. ORGANI ZAVODA 
6. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda, ki v skladu s predpisi strokovno in poslovno upravljajo zavod so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
A: Svet zavoda
7. člen 
(sestava) 
Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
8. člen 
(imenovanje sveta zavoda) 
(1) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Kočevje v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(2) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delavcev. Izvoljeni so kandidati, ki so s strani volivcev dobili največ glasov. Postopek kandidiranja in volitev ter razrešitve predstavnikov delavcev se določijo s statutom ali splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z lastnimi notranjimi pravili.
9. člen 
(prenehanje mandata člana sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta zavoda:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta zavoda se razreši pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali delavcev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po postopku, po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:
– če ne opravlja nalog v okviru svojih pristojnosti,
– se ne udeležuje sej sveta zavoda,
– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu zavoda.
(4) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah sveta zavoda je podan, če se član sveta zavoda ne udeleži vsaj polovice sklicanih sej sveta zavoda, potem ko so bile izvedene najmanj štiri seje sveta zavoda.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta zavoda se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član sveta zavoda po istem postopku, kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član sveta zavoda.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat dvema članoma sveta zavoda in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.
10. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu zavoda prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja, ne glede na to, kdaj je bil posamezen član sveta zavoda imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta zavoda, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta zavoda tudi vodi. Konstitutivna seja sveta zavoda se skliče v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda.
11. člen 
(vodenje sveta) 
(1) Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda na konstitutivni seji z večino glasov vseh navzočih članov sveta zavoda.
(2) Predsednik sveta zavoda organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta zavoda opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
(4) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh navzočih članov sveta zavoda.
(5) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način in uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
12. člen 
(mandat članov sveta zavoda) 
(1) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve največ dvakrat zaporedoma.
(2) Mandat članov sveta zavoda prične teči z dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta zavoda in imenovanja novega člana sveta zavoda, traja mandatna doba nadomestnega člana sveta zavoda do konca trajanja mandata sveta zavoda.
13. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje soglasje k sklepanju pogodb (npr. najemanje kreditov, najemanje zunanjih strokovnjakov nad določeno vrednostjo) in sprejetim odločitvam drugih organov, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih, razen če drugi pravni akti, ki urejajo področje javnih financ določajo drugače,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne in posamične pravne akte, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– obravnava predloge, pobude in vprašanja zainteresirane javnosti,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, kadar je tako določeno z materialnim predpisom,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev s soglasjem ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni, statutom zavoda in drugimi predpisi,
– imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
B: Direktor
14. člen 
(direktor zavoda) 
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Če ima direktor ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri, opravlja tudi funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
15. člen 
(imenovanje direktorja zavoda) 
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja medicine in najmanj pet let delovnih izkušenj po zaključeni specializacij ali
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dentalne medicine ali drugo stopnjo bolonjskega študija s področja dentalne medicine in najmanj deset let delovnih izkušenj ali
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne pravne ali ekonomske smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne pravne ali ekonomske smeri in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj štiri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
(2) Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma najkasneje v roku 30 dni od dneva razrešitve. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh zavoda.
(4) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
16. člen 
(pogodba o zaposlitvi) 
(1) Z direktorjem zavoda se sklene pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom oziroma lahko tudi krajšim, in sicer za najmanj 24 ur na teden, vendar le ob predhodnem soglasju župana.
(2) Vlogo za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka tega člena poda sveta zavoda na predlog izbranega kandidata, ki je bil izbran v sklopu javnega razpisa iz tretjega odstavka 15. člena tega odloka.
17. člen 
(pristojnosti direktorja) 
Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda, v kolikor ima ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri,
– pripravlja letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa ter druga letna poročila,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem župana,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti zaposlenih,
– sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine zavoda, razen tistih, ki jih lahko na podlagi predpisov ali statuta zavoda podpisujejo druge osebe (npr. računovodje),
– opravlja vse druge naloge in izvršuje pristojnosti, ki jih določa pozitivna zakonodaja in ki niso izrecno pridržane drugim organom.
18. člen 
(razrešitev) 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, če:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja razreši svet zavoda ob soglasju občine ustanoviteljice.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
19. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje direktorja.
(2) V primeru predčasnega prenehanje mandata direktorja svet zavoda za vršilca dolžnosti imenuje enega izmed strokovnih delavcev zavoda, ki izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega odloka.
(3) V primeru neuspešnega javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta direktor lahko svet zavoda za vršilca dolžnosti imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena tega odloka.
(4) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za obdobje enega leta. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja največ dvakrat.
20. člen 
(pomočnik direktorja) 
(1) Direktor lahko imenuje dva pomočnika direktorja, enega za področje zdravstvene nege in enega za splošne zadeve in sicer za čas trajanja svojega mandata.
(2) Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati ustrezno izobrazbo zdravstvene smeri in štiri leta delovnih izkušenj.
(3) Pomočnik direktorja za splošne zadeve iz prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati ustrezno izobrazbo družboslovne smeri in štiri leta delovnih izkušenj.
(4) Če ima direktor ustrezno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, ima poleg pomočnikov iz prvega odstavka tega člena za čas trajanja svojega mandata tudi enega strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje iz prve in druge alineje prvega odstavka 15. člena tega odloka.
(5) Strokovnega vodjo iz prejšnjega odstavka imenuje direktor zavoda, po predhodni pridobitvi mnenja strokovnega sveta zavoda in soglasja sveta zavoda.
(6) Šteje se, da je bilo mnenje pozitivno oziroma soglasje dano, če strokovni svet oziroma sveta zavoda v roku 30 dni od datuma prejema zahteve za izdaje mnenja oziroma soglasja tega ne poda.
21. člen 
(nadomeščanje direktorja) 
(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 15. člena tega odloka, in sicer po posebnem pooblastilu, ki določa obseg in trajanje nadomeščanja.
(2) V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s strani direktorja zavoda, le-tega izda svet zavoda.
(3) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje.
C: Strokovni svet
22. člen 
(naloge in sestava) 
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo direktor kot predsednik, strokovni vodja, pomočnik direktorja s področja zdravstvene nege in vsaj štiri vodje enot, in sicer vodja splošne in specialistične službe, vodja nujne medicinske pomoči, vodja reševalne službe in vodja zobozdravstvene službe.
(3) Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za pripravo letnega in strateškega načrta oziroma programa razvoja zavoda, daje direktorju predloge in mnenja glede organizacije dela v zavodu ter opravlja druge s statutom in drugimi predpisi določene naloge.
(4) Podrobnejša sestava, način oblikovanja in pravila delovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
III. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
23. člen 
(pridobivanje sredstev za delo) 
Sredstva za delo pridobiva zavod iz naslednjih virov:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– po pogodbah s koncesionarji in zasebnimi zdravstvenimi delavci,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
IV. PREMOŽENJE ZAVODA 
24. člen 
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi) 
(1) Za opravljanje dejavnosti, navedene v 5. členu tega odloka, zagotavlja ustanovitelj zavodu sredstva in premoženje s katerim le-ta razpolaga, kar je razvidno iz Pogodbe o upravljanju.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju, skladno z določbami Pogodbe o upravljanju iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
V. MEDSEBOJNA RAZMERJA 
25. člen 
(pravice in obveznosti ustanovitelja) 
Ustanovitelj:
– vključuje zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in z zavodom sodeluje pri zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe,
– v svet zavoda imenuje svoje predstavnike,
– odloča o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– v primeru, da ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
26. člen 
(pravice in obveznosti zavoda) 
Zavod:
– odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga,
– z ustanoviteljem sodeluje pri ukrepih za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte ter program dela in finančni načrt zavoda,
– ustanovitelju, na njegovo zahtevo, nudi vse potrebne podatke o svojem poslovanju,
– sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru svoje dejavnosti.
27. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
(1) Zavod je dolžan od ustanovitelja pridobiti soglasje:
– k določbam statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k statutarnim spremembam,
– o razpolaganju presežkov prihodkov nad odhodki,
– k sanacijskem programu,
– k predlogu za pokritje izgube v okviru sanacijskega programa,
– k najemu posojil v obsegu in pod pogoji, kot jih določa odlok s katerim se sprejme proračun za tekoče leto, razen za likvidnostna posojila tekočega leta,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali s tem odlokom.
(2) Ustanovitelj je dolžan svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanovitelj v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrne ali pa zavoda pred potekom tega roka ne obvesti, do katerega dne rok podaljšuje.
28. člen 
(pošiljanje gradiv) 
En izvod gradiva za sejo sveta zavoda se pošlje uslužbencu občinske uprave, pristojnemu za zdravstvo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.)
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
29. člen 
(vrste splošnih aktov) 
(1) Zavod ima:
– statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda. Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja;
– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem župana;
– druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
(2) Predloge splošnih pravnih aktov (statut, pravilniki ipd.), ki so pomembni za položaj in status uslužbencev, je pred sprejetjem potrebno objaviti na način, da se lahko z njimi seznanijo vsi uslužbenci, ter določiti rok za podajo pripomb in predlogov.
VII. STATUSNE SPREMEMBE 
30. člen 
(statusne spremembe in prenehanje zavoda) 
(1) O statusnih spremembah zavoda ali izločitvi posamezne organizacijske enote odloča ustanovitelj.
(2) Zavod se lahko ukine le z odločitvijo ustanovitelja in soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.
(3) Statusne spremembe in prenehanje se vpiše v sodni register.
VIII. PRESEŽKI IN PRIMANJKLJAJI 
31. člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun ustanovitelja, ki ta sredstva nameni za vlaganje v zdravstveno dejavnost.
(2) Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
32. člen 
(primanjkljaj) 
(1) O načinu in terminskem planu kritja morebitnega primanjkljaja, ki se izkaže na koncu poslovnega leta iz naslova opravljanja javne službe, odloči ustanovitelj na podlagi sanacijskega programa, ki ga pripravi direktor in potrdi svet zavoda.
(2) Za kritje primanjkljaja se prvenstveno uporabijo presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
33. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
(1) Zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih s tem odlokom in vpisanih v sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti zavoda, če te izhajajo iz poslov v okviru dejavnosti, ki je na podlagi zakona, drugega predpisa ali prostovoljno financirana iz občinskih proračunskih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(mandat članov sveta zavoda) 
Dosedanjim članom sveta zavoda, imenovanim pred uveljavitvijo tega odloka, funkcija poteče s potekom mandatne dobe za katero so bili imenovani.
35. člen 
(uskladitev aktov zavoda) 
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
36. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 63/14, 84/15, 5/18, 71/18, 61/19) razen v delu, ki se nanaša na pravico do povračil stroškov članov sveta zavoda. Ta določba 10.a člena velja do poteka mandatne dobe dosedanjih članov sveta zavoda.
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2021-10
Kočevje, dne 21. januarja 2022
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti