Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

113. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, stran 348.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20 in 70/21) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/419/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2026 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 glede nekaterih začasnih odstopanj od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in obdobja njihove uporabe (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU) in
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (UL L št. 205 z dne 29. 6. 2020, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/884/EU).«.
2. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »31. januarja« nadomesti z besedilom »1. marca«.
3. člen 
V prilogi 1 se v točki d) za besedilom »predstavitev,« doda besedilo »na kateri so prisotni vsaj trije udeleženci in«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(podpora za promocijo vina v letih 2022 in 2023) 
(1) Ne glede na tretji odstavek 11. člena uredbe in za izvajanje 5.a člena Delegirane uredbe 2020/592/EU znaša višina podpore za programe za promocijo vina, odobrene do 15. oktobra 2022, 70 % upravičenih stroškov.
(2) Četrti odstavek 11. člena uredbe se ne uporablja za vloge za podporo za promocijo vina, vložene v letih 2022 in 2023.
(3) Ne glede na drugi odstavek 13. člena uredbe odobritev agencije ni potrebna v primerih iz tretjega odstavka 2. člena Delegirane uredbe 2020/884/EU.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-10/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-2330-0132
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti