Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 430-5/2022 Ob-1140/22, Stran 114
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana št. 430-5/2022-1, z dne 11. 1. 2022, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis) 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Programi, ki so predmet sofinanciranja: programi invalidskih in humanitarnih organizacij, kot jih opredeljujeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih organizacijah (v nadaljevanju: IHO) in ki delujejo kot neprofitne in prostovoljne organizacije na področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva, v njihovih programih pa so zajete specifične potrebe članov, reševanje njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana samopomoč in podobno.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– občini dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtih za prihodnje leto,
– imajo na dan prijave na javni razpis do Občine Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle obveznosti.
4. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2022 je 13.300,00 EUR.
5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
8. Razpisni rok in način dostave prijave: izvajalci morajo prijave na predpisanih obrazcih z zahtevanimi prilogami oddati po pošti (priporočeno) na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, programi IHO v letu 2022«. Na hrbtni strani kuverte je potrebno obvezno navesti ime in naslov IHO. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika do srede, 9. februarja 2022, do 10. ure. Prijave, prejete po navedenem roku, se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene na naslov pošiljatelja.
8. Navedba osebe pooblaščene za dajanje informacij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Petra Mars – tel. 03/56-55-728 ali e-naslov: petra.mars@zagorje.si).
9. Rezultati javnega razpis: odpiranje prijav na javni razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti