Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 430-6/2022 Ob-1164/22, Stran 114
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20; ZŠpo-1), 8. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 34/18 in 62/19; Odlok) in 7. člena Letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21; LPŠ) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet JR
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2022 z JR sofinancirajo:
Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni in pripravljalni ter občasni športni programi: do 5 in od 6 do 19 let (ŠV-PRO),
– celoletni pripravljalni športni programi: od U-7 do U-12 (ŠV-PRI).
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: 12/13 in 14/15 ter 16/17 in 18/19 let,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda. 
– kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih in športna promocija, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda. 
– šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov. 
– športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih. 
– šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi starejših. 
Športni objekti in površine za šport v naravi:
– stroški uporabe v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– stroški obratovanja športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– stroški vzdrževanja športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ.
Razvojne dejavnosti v športu:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Organiziranost v športu:
– delovanje športnih društev in njihovih zvez.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ:
Na JR lahko kandidirajo prijavitelji v skladu s 3. členom Odloka, upravičeni izvajalci pa postanejo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
4. Prijavitelji morajo imeti na dan prijave na javni razpis do Občine Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle obveznosti.
5. Pogoji in merila za sofinanciranje LPŠ: na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del LPŠ 2022 in razpisne dokumentacije.
6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih sredstev na JR znaša 130.000,00 €. Proračunska sredstva so zagotovljena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2022 in LPŠ za leto 2022.
7. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2022.
8. Razpisni rok: rok za prijavo na JR je do vključno: 17. februarja 2022.
9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR
Postopek JR vodi komisija za izvedbo JR.
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, določenih v besedilu JR in razpisne dokumentacije za posamezni športni program in/ali področje.
Prijavitelji bodo z odločbo direktorja občinske uprave o izidu JR obveščeni v roku osem dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2022.
10. Način dostave vlog
Vlogo za sofinanciranje športnih programov in/ali področij za leto 2022 morajo prijavitelji izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »Splošno« in »Izjava«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
– polni naslov pošiljatelja
– pripis »Javni razpis – Šport 2022 – Ne odpiraj!«
– polni naslov prejemnika: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v vložišču občine zadnji dan roka do 12. ure.
Izpolnjeno dokumentacijo »Razpisni obrazci« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: petra.mars@zagorje.si.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Zagorje ob Savi.
Kontaktna oseba: Olaf Grbec; olaf.grbec@gmail.com.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji: dokumentacija je na voljo na spletni strani občine: www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti