Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

108. Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), stran 336.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. januarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-4
Ljubljana, dne 21. januarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2L) 
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21) se za 430. členom doda nov 430.a člen, ki se glasi:
»430.a člen 
(dodatna uskladitev) 
(1) Zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin se s 1. januarjem 2022 dodatno uskladijo pokojnine in drugi prejemki (razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka):
– priznani do 31. decembra 2010, za 3,5 %,
– priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011, za 1,7 %,
– priznani od 1. januarja 2012 dalje, za 1 %.
(2) S 1. januarjem 2022 se za 1 % uskladijo tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/21-24/18
Ljubljana, dne 13. januarja 2022
EPA 1875-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti