Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

144. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče, stran 388.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS. št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 21. seji dne 23. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen 
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen 
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
3. dosegati cilje s področja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali v počitniški hišici,
6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj,
8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
9. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
10. določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov se ravnanje s komunalnimi odpadki nanaša na zbiranje odpadkov, ki nastajajo na območju občine kot:
1. odpadki iz podskupine 15 01 (Embalaža – vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke (v nadaljevanju: klasifikacijski seznam),
2. odpadki iz podskupine 20 01 (Ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 99 (Drugi tovrstni odpadki) ter odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (Papir in karton) in 20 01 40 (Kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz javnega sektorja in iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja,
3. odpadki iz podskupine 20 02 (Odpadki z vrtov in parkov – vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama ter
4. odpadki s klasifikacijskima številkama 20 03 01 (Mešani komunalni odpadki) in 20 03 07 (Kosovni odpadki) iz klasifikacijskega seznama.
4. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. biološki odpadki so biološki odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke;
2. blato iz greznic so odpadki s številko odpadka 20 03 04;
3. izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
4. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
5. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
6. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja;
7. komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
8. kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečah za druge komunalne odpadke;
9. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov;
10. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje iz predpisa, ki ureja odpadke;
11. mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
12. nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
13. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
14. oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
15. odpadki iz čiščenja cest so odpadki s številko odpadka 20 03 03, ki nastajajo pri opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin;
16. odpadki iz čiščenja kanalizacije so odpadki s številko odpadka 20 03 06;
17. odpadki s tržnic so odpadki s številko odpadka 20 03 02, ki nastajajo pri obratovanju tržnic;
18. odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 s seznama odpadkov;
19. odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
20. odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
21. premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so nevarni komunalni odpadki;
22. prepuščanje je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
23. zbirno mesto je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
24. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
25. seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44);
26. sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določenim znanim uporabnikom;
27. številka odpadka je številka odpadka s seznama odpadkov;
28. uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je izvirni povzročitelj;
29. zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih frakcij;
30. zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov.
5. člen 
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi Republike Slovenije s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
6. člen 
Občina zagotavlja izvajanje javne službe s podelitvijo koncesije. Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.
7. člen 
Javna služba se izvaja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje javne službe ter koncesijske pogodbe. Javna služba se izvaja tako, da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem.
8. člen 
Določene storitve javne službe lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javne službe.
9. člen 
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina ne prenese na izvajalca, opravlja občinska uprava.
Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med občino in izvajalcem.
10. člen 
Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter zagotoviti oddajo teh odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi.
Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov.
III. DEJAVNOST IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
11. člen 
Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.
Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov in
7. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru javne službe zbiranja ne zbirajo:
1. odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
2. odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
3. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,
4. odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine (v nadaljevanju: letni program), ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto do 31. avgusta za naslednje leto predložiti pristojnemu organu občinske uprave v potrditev, razen v letu, ko se koncesija podeljuje. Občina potrdi letni program najkasneje v roku 45 dni po prejemu in ga posreduje izvajalcu.
Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe (naselja, število prebivalcev, podatki o povzročiteljih iz obrti, industrije, poslovnih prostorov, drugi povzročitelji),
– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje (po naseljih, po povzročiteljih),
– posodi za zbiranje/prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (po vrstah odpadkov, po povzročiteljih, po naseljih),
– prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico nevarnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru v preteklem letu (prvič v naslednjem letu izvajanja koncesije),
– ravnanju s prevzetimi odpadki (po vrstah odpadkov),
– načinu dobave in zamenjave dotrajane oziroma poškodovane posode za zbiranje odpadkov,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
– drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa,
– drugih podatkih v skladu s predpisi.
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
12. člen 
Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– kosovni odpadki,
– biološki odpadki,
– mešana odpadna komunalna embalaža,
– nenevarni odpadki,
– druge vrste odpadkov v skladu z veljavno uredbo o odpadkih.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.
Uporabniki javne službe prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, določen s tem odlokom in letnim programom dela.
Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe 
13. člen 
Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo,
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja in prevoza odpadkov,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov, ki se nanašajo na gospodarsko javno službo,
– posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da je pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja zagotovljena najmanj ena črna posoda za mešane komunalne odpadke ter namenske tipizirane vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov). Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode,
– opremo in vozilo za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje preostalih odpadkov,
– zamenjavo dotrajanih in poškodovanih posod,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz odpadkov,
– poročanje občini o izvajanju javne službe,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe,
– osveščanje občanov v zvezi z naravovarstvenim ravnanjem izvajanja javne službe,
– oblikovanje predlogov cen,
– obračun storitev javne službe njihovim uporabnikom za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
Za zagotavljanje javne službe mora občina zagotoviti:
– izvajanje javne službe v skladu s predpisi,
– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob gospodarnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne službe ter pokrivanje stroškov izvajanja storitev javne službe,
– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne službe, in uporabnike storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,
– prostor za zbirni center in prostor za zbiralnice ločenih frakcij,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
15. člen 
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca.
16. člen 
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste odpadkov v posodi za zbiranje odpadkov ali v namenski tipizirani vreči. Vrste odpadkov in posoda za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tem odloku in v letnem programu.
Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij.
17. člen 
Za oddajanje komunalnih odpadkov uporabniki uporabljajo zabojnike z minimalno prostornino, kakor je opredeljeno v letnem programu za posamezno vrsto odpadka, vendar prostornino ne manjša, kot jo določa uredba.
Mešana embalaža se oddaja v tipiziranih rumenih vrečah.
Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti prevzem in vzdrževanje zabojnikov in vreč za prepuščanje mešanih komunalnih in drugih odpadkov na prevzemnih mestih.
Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma povečanje števila zabojnikov.
V primeru občasnega povečanja količine mešanih komunalnih odpadkov so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne tipizirane vreče in jih na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto.
Izvajalec javne službe je dolžan prevzeti te odpadke le, če so odloženi v posebne tipizirane vreče, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu.
Izjemoma prepuščajo odpadke v posebne tipizirane vreče za mešane komunalne odpadke tudi enočlanska gospodinjstva in lastniki objektov, ki so namenjeni občasni uporabi, ki za to pridobijo soglasje občine.
Uporabniki iz prejšnjega odstavka si morajo letno zagotoviti najmanj 6 vreč za mešane komunalne odpadke in 6 vreč za mešano embalažo.
Uporabniki morajo kupiti vreče najkasneje do 31. 1. za tekoče koledarsko leto.
Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od preostalih komunalnih odpadkov oziroma mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.
18. člen 
Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske službe skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, so se dolžni vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, če razpolagajo s komunalnimi odpadki.
19. člen 
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu, ki ga določi povzročitelj, vendar ne na javnih površinah in tako, da povzročitelji, ki v objektu prebivajo ali v njem izvajajo dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v posodo za zbiranje odpadkov.
20. člen 
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta, v katerem odpadki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev posode za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter da namestitev posode za zbiranje odpadkov v tem objektu ni možna.
21. člen 
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem.
22. člen 
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta predhodno pridobi mnenje izvajalca.
23. člen 
Za urejenost in čistočo zabojnikov in zbirnih mest skrbijo povzročitelji, ki skrbijo tudi za skupna zbirno-prevzemna mesta razen, če onesnaženje povzroči izvajalec javne službe pri prevzemanju odpadkov.
24. člen 
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim potrebno posodo za ločeno zbiranje odpadkov in ustrezno število vreč za ločeno zbiranje embalaže (v skladu z letnim programom).
25. člen 
Če ima povzročitelj več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov, si mora priskrbeti večjo ali dodatno posodo ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje ali pa prepustiti v namenskih tipiziranih vrečah.
26. člen 
V primeru, da je posoda poškodovana tako, da je onemogočena njena uporaba, jo je izvajalec javne službe brez stroškov za povzročitelja dolžan takoj zamenjati, razen v primeru namernega poškodovanja ali nenamenske uporabe, s strani povzročitelja. V tem primeru stroški zamenjave bremenijo povzročitelja.
Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih 
27. člen 
Na prevzemnih mestih izvajalec javne službe prevzema odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Za vsako koledarsko leto se prevzem odpadkov podrobneje določi v letnem programu.
28. člen 
Izvajalec javne službe prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja posode in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec javne službe na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe posode za zbiranje odpadkov po krivdi izvajalca, mora izvajalec javne službe na svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo posodo za zbiranje odpadkov.
29. člen 
Podatke o uporabnikih storitev javne službe vodi izvajalec javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (v nadaljevanju: register). Na zahtevo pristojnega organa občine je izvajalec javne službe dolžan omogočiti vpogled v register.
Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnikov storitev javne službe ter posodo za zbiranje odpadkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.
30. člen 
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javne službe,
– ugotovitev izvajalca in
– ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov uporabnika storitve javne službe ter spremembo posode za zbiranje odpadkov.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami s prvim dnem naslednjega meseca.
31. člen 
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov določita izvajalec javne službe in povzročitelj, najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe, z vpisom uporabnika v register.
32. člen 
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo.
Prevzemno mesto je praviloma lahko oddaljeno največ 2 metra od javne ceste.
Prevzemno mesto za odpadke je lahko izjemoma na javni površini, lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti stopnic ali drugih večjih ovir.
33. člen 
Izvajalec javne službe prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
34. člen 
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, na krajevno običajni način.
35. člen 
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu posod za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.
Odpadke ali ločeno zbrane frakcije mora odvažati izvajalec javne službe.
Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij 
Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij.
Izvajalec javne službe v zbiralnici zbira:
– odpadni papir in karton ter odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mešano embalažo s številko 15 01 06 ter
– odpadno embalažo iz stekla.
Izvajalcu javne službe v zbiralnici ni treba zagotoviti ločenega zbiranja za odpadke iz prejšnjega odstavka, kadar jih zbira po sistemu od vrat do vrat.
Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
V zbiralnici se lahko prepušča tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana v skladu z določili Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
36. člen 
Zbiralnice morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Lokacije zbiralnic določita v dogovoru občina in izvajalec javne službe.
Občina mora zagotoviti, da so zbiralnice na lokacijah, ki omogočajo nemoten dostop povzročiteljem odpadkov za prepuščanje odpadkov, prav tako pa tudi specialnim vozilom izvajalca javne službe za njihovo zbiranje ter prevoz.
37. člen 
Brskanje po zabojnikih v zbiralnicah in odnašanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca in nadzorne organe.
Odlaganje odpadkov ob zabojnikih v zbiralnicah je prepovedano.
Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru 
38. člen 
Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje določenih vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz območja občine, izvajalcu javne službe prepuščajo komunalne odpadke v skladu s predpisi.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepustijo.
39. člen 
Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega pomena, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Zbirni center upravlja izvajalec javne službe.
Zbirni center mora biti načrtovan, zgrajen, urejen in vzdrževan v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
Redno investicijsko vzdrževanje zbirnega centra zagotavlja občina, izvajalec pa zagotavlja vzdrževanje opreme v svoji lasti.
Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij 
40. člen 
Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in
– zelo majhno odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO) v skladu, s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno.
Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
41. člen 
Premična zbiralnica mora biti opremljena, urejena in vzdrževana v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
42. člen 
Lokacije za zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico določi izvajalec javne službe.
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike storitev javne službe.
Prevzem kosovnih odpadkov 
43. člen 
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako gospodinjstvo enkrat letno naroči odvoz do 2 m3.
Izvajalec javne službe izvede odvoz naročenih kosovnih odpadkov najpozneje v roku 14 koledarskih dni po prejemu naročila odvoza.
Izvajalec javne službe mora obvestiti naročnika o terminu odvoza najpozneje 3 dni pred odvozom.
7. Divja odlagališča
44. člen 
Odlagališča odpadkov, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
Kdor odloži odpadke, ki bi jih moral predati izvajalcu ali druge odpadke izven za to določenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajih, je dolžan poravnati stroške sanacije. Če povzročiteljev ni mogoče ugotoviti, odredi odstranitev komunalnih odpadkov pristojni nadzorstveni organ, na stroške lastnika ali posestnika zemljišča.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
45. člen 
Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo ali nimajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.
Izvirni povzročitelj, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora svoje komunalne odpadke ločeno zbirati in jih prepuščati izvajalcu javne službe v skladu z uredbo ali v posebnem predpisu.
46. člen 
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje odpadkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnimi predpisi.
47. člen 
Povzročitelji morajo:
a) pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca,
b) nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in z letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
c) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v posodi za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje dovoljeno ali v namenskih tipiziranih vrečah izvajalca javne službe, v skladu z letnim programom,
d) dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
e) prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja,
f) prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij,
g) hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,
h) v primeru zlorabe ali namernega poškodovanja posode na svoje stroške zamenjati posodo za zbiranje odpadkov,
i) v primeru drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu,
j) redno plačevati storitve javne službe,
k) obveščati nadzorstveni organ in izvajalca o kršitvah tega odloka.
48. člen 
Povzročitelji ne smejo:
a) pri zbiranju odpadkov le-te mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
b) mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
c) prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami,
d) prepuščati odpadke v posodi ali namenski vreči, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje,
e) pisati ali lepiti plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničevati.
49. člen 
V posodo za zbiranje odpadkov je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
50. člen 
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
– so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza),
– posodo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in namestijo nazaj na zbirno mesto,
– so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu,
– odpadki, ki se zbirajo v posodi za zbiranje odpadkov, ne smejo biti odloženi ob posodi,
– je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta tudi v zimskem času.
51. člen 
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, je strogo prepovedano.
Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe službe nadzora občine.
Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov izvajalec javne službe na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.
52. člen 
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi s posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.
Najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi morajo organizatorji javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in zagotoviti, da izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena proti plačilu prevzame zbrane odpadke.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
53. člen 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
– iz proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
– iz drugih virov.
54. člen 
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje javne službe.
Cene storitev javne službe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec javne službe obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.
55. člen 
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec javne službe, na podlagi predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnika kalkulacij javne službe s potrditvijo pristojnega organa lokalne skupnosti.
56. člen 
Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode ter številom odvozov.
57. člen 
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
Plačilni rok je maksimalno 30 dni po izvršeni storitvi.
58. člen 
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe (naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah teh podatkov.
Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izvajalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc, katere potrdi pristojni nadzorstveni organ občine.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
59. člen 
Za zagotavljanje javne službe občina zagotovi naslednje objekte in naprave:
– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,
– prostor za zbiralnice ločenih frakcij.
60. člen 
Izvajalec javne službe mora zagotoviti naslednjo opremo:
– vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s pripadajočo opremo,
– vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij,
– posode za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih,
– vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
61. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni nadzorstveni organi občine.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
62. člen 
Z globo 1.400,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če:
– javne službe ne zagotavlja na celotnem območju občine, v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne službe, koncesijske pogodbe, programi ter navodili občine, tako da so storitve javne službe dostopne vsem povzročiteljem (7. člen),
– določene storitve javne službe izvaja s podizvajalcem, brez soglasja občine (8. člen),
– ne zagotavlja zbiranja in prevzemanja ločenih frakcij komunalnih odpadkov (12. člen),
– prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki ne zagotavlja praznjenje posode za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja odpadkov (28. člen),
– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javne službe v registru uporabnikov storitev javne službe (29. člen),
– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi uporabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (30. člen),
– ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim koledarjem odvozov (33. člen),
– ne zagotavlja zbiranja nevarnih frakcij s premično zbiralnico (40. člen),
– ne izvaja obračun storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe (57. člen),
– ne pripravi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Črenšovci (11. člen),
– ne izvaja zbiranja in odvoza po objavljenem letnem programu (27. člen).
Z globo 400,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo izvajalca, če izvajalec javne službe ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
63. člen 
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj (fizična oseba), če:
– odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem odlokom, letnim programom ter navodili občine in izvajalca (15. člen),
– odpadke ne zbira v posodi, ki je v tem odloku in v letnem programu določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (16. člen),
– odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (16. člen),
– ne zagotovi, da je posoda za zbiranje odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven posode za zbiranje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov prevzem (21. člen),
– ne skrbi za urejenost in čistočo zabojnikov, zbirnih mest ter skupnih zbirno-prevzemnih mest (23. člen),
– ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova posoda za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno posodo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje (25. člen),
– ne uporablja storitev javne službe (45. člen),
– ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov (46. člen),
– nastale odpadke ne zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v posodo za zbiranje, ki je v skladu z tem odlokom in letnim programom namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (47. člen),
– ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega obratovanja (47. člen),
– ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (47. člen),
– ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje (47. člen),
– v primeru zlorab ali namernega poškodovanja sam ne zamenja posodo za zbiranje odpadkov (47. člen),
– v primeru drugih sprememb le-te pravočasno ne sporoči izvajalcu (47. člen),
– pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oziroma predelave (48. člen),
– meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (48. člen),
– prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (48. člen),
– prepušča odpadke v posodi, ki ni namenjena za njihovo zbiranje in prepuščanje (48. člen),
– piše ali lepi plakate na posodo za zbiranje odpadkov ali jih namerno uničuje (48. člen),
– v posodo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali postavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka (49. člen),
– ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza) (50. člen),
– ne zagotovi, da so pokrovi posode za zbiranje odpadkov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu (50. člen),
– odpadke, ki jih zbira mora zbirati v posodi za zbiranje odpadkov, odloži ob posodo (50. člen),
– izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevzemnega mesta (50. člen),
– opusti uporabo storitev javne službe in odpadke kopiči, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za odstranjevanje teh odpadkov (51. člen),
– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javne službe ter izvajalca sproti ne obvešča o vseh spremembah teh podatkov (58. člen).
64. člen 
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje povzročitelj (pravna oseba), za prekrške, ki so navedeni v 63. členu tega odloka.
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo povzročitelja (pravna oseba), če povzročitelj ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja pridobitno dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 63. členu tega odloka.
65. člen 
Z globo 800,00 EUR se za prekršek kaznuje organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če:
– za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem ne zagotovi, da se prireditveni prostor proti plačilu opremi z posodo za zbiranje tistih odpadkov, za katere se pričakuje, da bodo nastali (52. člen),
– najkasneje do 10. ure naslednjega dne po končani prireditvi na svoje stroške ne očisti prireditveni prostor in zagotovi, da izvajalec javne službe proti plačilu prevzame zbrane odpadke (52. člen).
Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorno osebo organizatorja kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če organizator ravna v nasprotju z določili iz prejšnjega odstavka tega člena.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
66. člen 
Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje občini v letu po letu podelitve koncesije v skladu z določili tega odloka.
67. člen 
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 83/10) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 16/13).
68. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-39/2021
Turnišče, dne 23. decembra 2021
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti