Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

139. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o podaljšanju javne razgrnitve in preložitvi javne obravnave osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del, stran 380.

  
Na podlagi 50. člena v povezavi s 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: ZPNačrt), na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) Občina Piran s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o podaljšanju javne razgrnitve in preložitvi javne obravnave osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del 
I. 
Občina Piran je z javnim naznanilom št. 3505-10/2008 z dne 29. 11. 2021 (v nadaljnjem besedilu: javno naznanilo) v Uradnem listu RS, na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Občine Piran in na spletni strani Občine Piran (http://www.piran.si.) naznanila javno razgrnitev:
– dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Piran – strateški del, ki ga je izdelal LUZ, d. d., Ljubljana, oktobra 2021 (v nadaljnjem besedilu: osnutek doOPN SD),
– Okoljskega poročila v Občinskem prostorskem načrtu občine Piran – strateški del, ki ga je izdelalo podjetje Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., oktobra 2021 (v nadaljnjem besedilu: OP).
Obenem je naznanila tudi datum javne obravnave.
II. 
Javna razgrnitev in datum javne obravnave gradiva iz I. točke se zaradi trenutnih zaostrenih epidemioloških okoliščin v državi ter s tem povezanih ukrepov za preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa podaljšata in preložita.
III. 
Javna razgrnitev gradiva iz I. točke bo zaradi razlogov iz II. točke podaljšana do 10. 3. 2022.
Javna obravnava gradiva iz I. točke se preloži na sredo, 2. 3. 2022, ob 17. uri v Avditoriju Portorož.
IV. 
V preostalem delu je javno naznanilo nespremenjeno.
Morebitne nadaljnje spremembe datumov javne razgrnitve in javne obravnave kot posledica novih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.piran.si s povezavo do gradiva z oznako »OPN SD – Javna razgrnitev osnutka«.
V. 
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Piran (http://www.piran.si.) ter na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Občine Piran in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2008
Piran, dne 12. januarja 2022
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Comune di Pirano, visto l’articolo 50 in relazione all’articolo 54 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rett. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della C. Cost. e 14/15 – ZUUJFO; in prosieguo Legge ZPNačrt), l’articolo 273 della Legge sull’assetto territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. Cost.) nonché visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), con il presente
A V V I S O   P U B B L I C O 
informa il pubblico sulla proroga della libera visione al pubblico e sul rinvio del dibattito pubblico sulla bozza del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica insieme alla Relazione ambientale del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica 
I. 
Il Comune di Pirano, con l’avviso pubblico n. 3505-10/2008 del 29/11/2021 (nel prosieguo: avviso pubblico), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della RS, nelle bacheche delle comunità locali del Comune di Pirano e sul sito internet del Comune di Pirano (http://www.piran.si), ha avvisato pubblicamente di aver depositato in libera visione al pubblico:
– la bozza integrata del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica, prodotta dalla LUZ d.d., Lubiana, nel mese di ottobre 2021 (nel prosieguo: bozza biPRG PS);
– la Relazione ambientale del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica, prodotta da Aleš Mlakar s.p., nel mese di ottobre 2021 (nel prosieguo: RA).
Nel contempo ha annunciato altresì la data del dibattito pubblico.
II. 
La libera visione al pubblico e la data del dibattito pubblico del materiale di cui al punto I sono prorogate e rinviate a causa della seria situazione epidemiologica nel Paese nonché le relative misure per contenere la diffusione del nuovo coronavirus.
III. 
Per le ragioni di cui al punto II, la libera visione al pubblico del materiale di cui al punto I è prorogata fino al 10/3/2022.
Il dibattito pubblico relativo al materiale di cui al punto I è rinviata a mercoledì 2/3/2022 alle ore 17 nell’Auditorio di Portorose.
IV. 
Il resto dell’avviso pubblico rimane invariato.
Eventuali ulteriori modifiche alle date della libera visione al pubblico e al dibattito pubblico, a seguito delle misure adottate per prevenire la diffusione di nuovi contagi da coronavirus, saranno pubblicate sul sito web: http://www.piran.si con il collegamento al materiale sotto la sigla “PRG PS – Libera visione al pubblico della bozza”.
V. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Pirano (http://www.piran.si), nelle bacheche delle comunità locali del Comune di Pirano e sulla Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 3505-10/2008
Pirano, 12 gennaio 2022
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti