Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 410-3/2022-3 Ob-1114/22, Stran 110
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 (Uradni list RS, št. 200/20), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20; v nadaljevanju: pravilnik), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija (v nadaljevanju: LKP 21 22), objavlja
javni razpis 
za razdelitev sredstev na področju kulture v Občini Litija za leto 2022 
Področja kulturnih programov oziroma projektov, ki so predmet razpisa: ljubiteljske kulturne dejavnosti, obratovalni stroški kulturnih domov in večnamenskih dvoran ter vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
Umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil, določa pravilnik s pogoji in merili ter LKP za leto 2022.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: do pridobitve sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejavnosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu za kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu pravilnika in v LKP 21 22.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.
Sredstva se med posamezna področja kulture razdelijo v skladu s sprejetim LKP 21 22. Izvajalci programov in projektov prejmejo sorazmerni delež sredstev na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.
Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.
Višina sredstev za razpisane programe v letu 2022 je določena z LKP za leto 2022.
Sredstva, dodeljena prijavitelju na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do konca leta 2022 za namene, za katere so bila dodeljena. Natančnejša dinamika porabe bo dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.
Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 25. 2. 2022, do 12. ure.
Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 25. 2. 2022). Odpiranje prijav bo v torek, 1. 3. 2022, ob 10. uri, v sobi 50 Občine Litija. Odpiranju sme prisostvovati vsak prijavitelj na podlagi predhodne najave po e-pošti na naslov marjana.weilgoni@litija.si.
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za kulturo 2022!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Natančna vsebina prijav in obvezne priloge so določene v razpisni dokumentaciji.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pozivu za dopolnitev.
Obvestila o razdelitvi bodo prijaviteljem poslana na e-naslov, ki ga bodo navedli v svoji prijavi na razpis.
Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo na Občini Litija (Marjana Weilgoni Anžel), in sicer izključno preko e-pošte marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti