Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022, Kazalo


DRŽAVNI SVET

151. Sklep o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

152. Uredba o spremembah Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave
198. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2022
199. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
200. Uredba o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju

Sklepi

201. Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje

MINISTRSTVA

153. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
154. Pravilnik o trženju semena žit
155. Pravilnik o Diplomatski akademiji ter diplomatskem, višjem diplomatskem in konzularnem izpitu
156. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih policije
157. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost
158. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zaposlitvenih centrih
159. Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov pri izvrševanju dela v splošno korist
160. Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole
161. Odredba o sprejetju prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja
162. Odredba o sprejetju prenovljenega višješolskega študijskega programa Logistično inženirstvo
163. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2022
202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
203. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
204. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2022

BANKA SLOVENIJE

164. Sklep o uporabi Smernic o kazalnikih načrta sanacije
165. Sklep o zahtevah za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic
166. Sklep o usklajevanju kritja v kritnih sredstvih z obveznostmi iz hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic
167. Sklep o dokumentaciji glede pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajo programa hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic
168. Sklep o dokumentaciji glede pogojev za imenovanje skrbnika kritnega premoženja
169. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
170. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

SODNI SVET

171. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
172. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
173. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
174. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

175. Sklepa o razrešitvi in imenovanju dolžnosti v OVK 8006 – Gornja Radgona in OVK 4006 – Ljubljana Moste Polje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

176. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2022
205. Poročilo o gibanju plač za november 2021
206. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

177. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Borovnica

195. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans

Bovec

196. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2022
197. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

Dobrova-Polhov Gradec

178. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2022

Dravograd

179. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2022

Kamnik

180. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022 v Občini Kamnik

Kočevje

181. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa Kočevska
182. Odlok o spremembah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Kočevje

Koper

191. Sklep o uporabi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin pri določitvi višine najemnine v pogodbah o najemu poslovnega prostora

Krško

183. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško za leto 2022

Metlika

192. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2022

Miren-Kostanjevica

184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2022 – Rebalans št. 1

Nova Gorica

185. Sklep o revalorizaciji višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice in višine odškodnine za uporabo javnih površin

Piran

193. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2022

Podčetrtek

186. Pravilnik o sofinanciranju študija v tujini
187. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Semič

188. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Topli vrh širitev obstoječega pridobivalnega prostora

Sveti Jurij ob Ščavnici

189. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2022

Škocjan

194. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2022

Tržič

190. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2022

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

3. Uredba o ratifikaciji Sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) ter dodatka D (EP CUV), dodatka F (EP APTU) in dodatka G (EP ATMF)

Ministrstvo za zunanje zadeve

4. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982, in Protokola o spremembi Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982
5. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem za Republiko Slovenijo
6. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe besedila Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in prilog od II do IX ter dopolnitev z novima prilogama X in XI, in Sprememb besedila Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih in prilog I, II, III, IV, VI in VIII za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti