Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022

Kazalo

Št. 303-2/2022/31 Ob-1263/22, Stran 149
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z vsemi spremembami;
– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 z vsemi spremembami;
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014 z vsemi spremembami;
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014 z vsemi spremembami;
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 81/21 in 189/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18, 51/21, 208/21);
– Sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za izbor operacije E-oskrba na domu, št. 303-2/2022/10, z dne 19. 1. 2022;
– Odločitev o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 3032-6/2022/3, z dne 26. 1. 2022
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za izbor operacije »E-oskrba na domu«
Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu« (v nadaljnjem besedilu: JR) sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS). JR se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020), prednostne osi 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.
JR se bo izvajal kot instrument za izbor operacij. Operacijo v okviru tega JR predstavljajo projekti izbranih prijaviteljev.
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet JR je promocija in sofinanciranje storitev e-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.
Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo (v nadaljnjem besedilu: e-oskrbe).
Predmetni JR bo omogočil krepitev samostojnosti, varnosti in višjo kakovost življenja oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami ter analizo potreb po e-oskrbi, oceno učinkovitosti storitev e-oskrbe, zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev in s tem načrtovanje sistemskih rešitev zagotavljanja e-oskrbe različnim ranljivim skupinam prebivalstva tudi pred vstopom v dolgotrajno oskrbo.1
1 Zakon o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21).
V času pandemije covid-19 je e-oskrba pridobila na pomenu, saj lahko tam, kjer je razvita, pomaga k boljšemu odkrivanju in razumevanju potreb ter spremljanju stanja posameznika, odzivanju na njegove potrebe, zagotavljanju neprekinjene oskrbe, zmanjšanju tveganja prenosa okužb, zmanjšanju potrebe po fizični prisotnosti izvajalcev storitev v javi mreži, ob sočasnem ohranjanju socialne interakcije s svojci in drugimi za posameznika pomembnimi osebami, kar naslavljamo s predmetnim JR. Tako je predmet tega JR tudi opravljanje storitev na daljavo, kjer neposredna fizična prisotnost kadra ni potrebna, saj se s tem zmanjšuje tudi tveganje prenosa nalezljivih bolezni.
3. Namen javnega razpisa
Namen JR je:
– krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja oseb, ki zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe;
– analiza učinkov prejemanja e-oskrbe in zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev s storitvami e-oskrbe in
– promocija e-oskrbe.
4. Ključni cilji javnega razpisa
Ključni cilji JR so:
– zagotavljanje e-oskrbe upravičencem do e oskrbe v skladu s predmetnim JR;
– ukrepanje v primeru neželenih dogodkov in
– promocija in krepitev uporabe e-oskrbe.
5. Prijavitelj in konzorcijski partnerji
5.1. Prijavitelj na JR
Prijavitelj na JR je lahko ponudnik e-oskrbe, ki ima v skladu s 15. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 7. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) pridobljeno dovoljenje za opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
5.2. Obvezni konzorcijski partner
Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR poveže v konzorcij, pri čemer je obvezni konzorcijski partner:
– društvo oziroma zveze društev, ki delujejo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), in sicer na področju prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) (v nadaljnjem besedilu: obvezni konzorcijski partner).
Tako prijavitelj kot konzorcijski partner v času trajanja operacije »E-oskrba na domu« izkaže izvedbo aktivnosti v skladu 7. točko v vseh regijah v Republiki Sloveniji, kot izhaja iz tabele 1 predmetnega JR, pri čemer zagotovi sledljivost vseh opravljenih aktivnosti in postopkov iz tega JR.
5.3. Pogoji za partnerstvo
Projekt vključuje učinkovito sodelovanje med konzorcijskimi partnerji.
Vlogo na javni razpis v imenu konzorcija partnerjev odda prijavitelj.
Na razpisu sodeluje konzorcij partnerjev, ki izpolnjujejo s tem razpisom razpisne pogoje in bodo sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta. Iz parafiranega osnutka konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem doseganju rezultatov in ciljev iz predmetnega JR in da v primeru uspešne kandidature na JR konzorcij zastopa prijavitelj, ki z ministrstvom sklene pogodbo o sofinanciranju.
6. Ciljne skupine javnega razpisa
Ciljne skupine JR oziroma upravičenci za prejemanje e-oskrbe v skladu s predmetnim JR so osebe, ki podajo pisno izjavo da so polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe in so upravičene do e-oskrbe v skladu s predmetnim JR, pri čemer se v zagotavljanje e-oskrbe prednostno vključuje osebe, ki podajo pisno izjavo, da:
1. jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
2. v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
3. so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju ali
4. zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali
5. so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami (v nadaljnjem besedilu: upravičenci do e-oskrbe).2
2 Osebe, ki že prejemajo storitev e-oskrbe v skladu z javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (Uradni list RS, št. 38/19) in javnim razpisom za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Uradni list RS, št. 69/19) niso upravičene do e-oskrbe po tem JR.
V primeru, da oseba, ki bi bila v skladu s prejšnjim odstavkom upravičena do e-oskrbe zaradi težav v duševnem zdravju ali drugega vzroka, ki vpliva na zmožnost razsojanja, ni sposobna podati izjave iz prejšnjega odstavka, to v njenem imenu lahko naredi zanjo postavljen skrbnik v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
7. Aktivnosti
Aktivnosti predmetne operacije se zaključijo do 30. 9. 2023, pri čemer so aktivnosti načrtovane na način, da omogočajo trajnost učinkov predmetne operacije tudi po zaključku navedenega datuma. Aktivnosti, ki so predmet tega JR omogočajo tudi razbremenitev sistema zdravstva in socialnega varstva, saj se na način opravljanja storitev na daljavo lahko vključi večje število uporabnikov, zmanjša tveganje prenosa nalezljivih bolezni, še posebej covid-19, obenem pa hitreje zazna morebitne neželene dogodke kot so npr. padci, kar omogoča hitrejše ukrepanje, manjše število zapletov ter hitrejše okrevanje uporabnikov. Zlasti pri starejši populaciji je navedeno ključnega pomena, saj neželeni dogodki pogosto vodijo v nepopravljivo slabšanje funkcionalnega stanja in prezgodnjo institucionalizacijo.
Predvidene aktivnosti predmetnega JR vključujejo:
– zagotavljanje e-oskrbe upravičencem do e-oskrbe iz točke 6 predmetnega JR
– promocija e-oskrbe.
Promocijo e-oskrbe izvajajo tako prijavitelj kot obvezni konzorcijski partnerji v projektu.
Aktivnosti, ki so predmet predmetnega JR so predstavljene v točkah 7.1 in 7.2.
7.1. Aktivnosti obveznega konzorcijskega partnerja
Obvezni konzorcijski partner:
– zagotavlja informiranje o možnosti zagotavljanja e-oskrbe v skladu s predmetnim JR in promocijo e-oskrbe in
– kandidate, zainteresirane za prejemanje e-oskrbe, povezuje s ponudnikom e-oskrbe.
Skupni stroški konzorcijskih partnerjev znašajo največ 10 % celotne vrednosti sofinanciranja predmetnega JR; tj. 300.000 EUR. Navedeni stroški vsebujejo tudi stroške informiranja in komuniciranja iz točke C drugega odstavka točke 15.2.
7.2. Aktivnosti prijavitelja
E-oskrbo upravičencem do e-oskrbe zagotavlja prijavitelj iz točke 5.1. predmetnega JR.
7.2.1. Aktivnosti prijavitelja v povezavi z zagotavljanjem e-oskrbe
Izbrani prijavitelj iz točke 5.1 predmetnega JR v okviru predmetnega JR zagotovi najmanj:
– polno delujočo tehnološko opremo za zagotavljanje e-oskrbe3 v produkcijski rabi vključno s SIM kartico oziroma mobilnim paketom, ki omogoča delovanje storitev e-oskrbe z različnimi načini proženja asistenčnega klica: SOS gumb, zapestnica, detektorji gibanja ipd.. Oprema mora zagotavljati tudi možnost nadgradnje za spremljanje neželenih dogodkov kot so uhajanje plina, dima, izliv vode ipd. na domu uporabnika e-oskrbe;
3 Predmetni JR ni namenjen razvoju novih programskih ali strojnih rešitev.
– celodnevno povezavo upravičencev do e-oskrbe preko tehnološke opreme za e-oskrbo (osebnega telefonskega alarma) s stalno delujočim asistenčnim centrom (24/7/365) za ukrepanje v primeru neželenih dogodkov, proženja asistenčnega klica oziroma zaznanih odklonov v funkcioniranju upravičenca do e-oskrbe;
– tehnično podporo upravičencem do e-oskrbe – vzpostavitev delovanja in servis po celi Sloveniji, stalen nadzor nad celovitostjo delovanja sistema in podporo in usposabljanje uporabnikov e-oskrbe za uporabo storitev e-oskrbo oziroma takojšnjo odpravo tehničnih težav v delovanju oziroma zagotavljanju e-oskrbe z ustrezno usposobljenim kadrom po celi Sloveniji;
– promocijo storitev e-oskrbe;
– pripravo in izvedbo protokola, ki zagotavlja vključitev v prejemanje e-oskrbe tudi za osebe, ki nimajo lastne socialne mreže, ki bi prevzemala vlogo izvajalca neformalne oskrbe oziroma deležnikov, vključenih v verigo odziva preko osebnega telefonskega alarma;
– spremljanje zadovoljstva oseb, vključenih v prejemanje e-oskrbe oziroma njihovih družinskih članov oziroma izvajalcev neformalne oskrbe v skladu z metodologijo, ki jo določi ministrstvo in
– mesečno poročanje podatkov o zagotavljanju e-oskrbe v skladu z metodologijo, ki jo določi ministrstvo.
Kot polni paket e-oskrbe se upošteva, če prijavitelj zagotovi upravičencu do e-oskrbe paket, ki vključuje vse storitve in pripomočke iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
Če prijavitelj neposredno od osebe, ki želi prejemati e-oskrbo, prejme izražen interes za vključitev v prejemanje e-oskrbe, prijavitelj pridobi od kandidata podpisano izjavo iz točke 6 predmetnega JR. Prijavitelj v prejemanje e-oskrbe prednostno vključuje osebe, iz 1. do vključno 4. točke prvega odstavka točke 6 predmetnega JR.
Za zagotavljanje e-oskrbe upravičenec do e-oskrbe iz prvega odstavka točke 6 predmetnega JR sklene pogodbo z izbranim prijaviteljem iz 5.1 točke predmetnega JR, pri čemer se storitve e-oskrbe upravičencu za čas trajanja projekta zagotavljajo brezplačno. Pogodba z novimi upravičenci do e-oskrbe se sklepa do najkasneje dva meseca pred zaključkom operacije »E-oskrba na domu«.
7.2.2. Prekinitev pogodbe med upravičencem do e-oskrbe in ponudnikom e-oskrbe
Ponudnik e-oskrbe brez stroškov odpovedi prekine pogodbo z upravičencem do e-oskrbe, če:
1. prijavitelj ali obvezni konzorcijski partner ugotovi, da se storitve e-oskrbe ne namenjajo osebi, s katero je ponudnik e-oskrbe sklenil pogodbo o zagotavljanju e-oskrbe;
2. prijavitelj ali obvezni konzorcijski partner ugotovi, da storitve e-oskrbe ne dosegajo pričakovanega namena;
3. je upravičenec, ki prejema e-oskrbo sprejet v celodnevno institucionalno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe;
4. upravičenec do e-oskrbe le-te ne želi več prejemati;
5. upravičenec, ki prejema e-oskrbo umre;
in sicer najkasneje v roku 14 koledarskih dni od datuma prejema pobude za prekinitev pogodbe iz prvega stavka tega odstavka.
Prijavitelj celoten čas trajanja projekta vodi evidenco razlogov za prekinitev prejemanja e-oskrbe iz prejšnjega odstavka.
Prijavitelj z obveznimi konzorcijskimi partnerji zasleduje ciljno pokritost s storitvami e-oskrbe, kot izhaja iz tabele 1 tega JR.
Tabela 1: Ciljni delež oseb, ki prejemajo e-oskrbo v skladu s predmetnim JR po posamezni regiji
Regija
Ciljni delež v oseb, ki prejemajo e-oskrbo v skladu s predmetnim JR po regijah*
Pomurska
6 %
Podravska
16 %
Koroška
3 %
Savinjska
12 %
Zasavska
3 %
Posavska
4 %
Jugovzhodna Slovenija
7 %
Osrednjeslovenska
24 %
Gorenjska
10 %
Primorsko-notranjska
3 %
Goriška
6 %
Obalno-kraška
6 %
*Opomba: Gre za delež v celoti ciljne vrednosti 5.000 vključenih oseb, ki so prejele e-oskrbo v skladu s predmetnim JR v času trajanja operacije. Odstotki v tabeli so vezani na velikost posamezne regije v skladu s podatki iz Statističnega urada Republike Slovenije.
8. Določitev lokacije izvajanja aktivnosti: naložbo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19.
9. Pričakovani rezultati
Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in rezultata:
Kazalniki učinka JR
Tabela 2: Kazalniki učinka JR
Kazalnik učinka
Ciljna vrednost
Število oseb, ki so prejele e-oskrbo v skladu s predmetnim JR
5.000
Tabela 3: Kazalniki rezultata JR
Kazalnik rezultata
Izhodiščna vrednost
Ciljna vrednost
Delež regij iz tabele 1, v katerih upravičenci prejemajo e-oskrbo v skladu s predmetnim JR
0
100 %
Delež upravičenih oseb do e-oskrbe, ki so bile v zagotavljanje e-oskrbe vključene v roku
14 dni od podpisa pogodbe o vključitvi v e-oskrbo.
0
80 %
Delež upravičencev do e-oskrbe, ki so zadovoljni s prejemanjem e-oskrbe.
0
90 %
Način in obdobja poročanja določi ministrstvo.
Tabela 4: Kazalniki Operativnega programa
Vrednost v 2022
Vrednost v 2023
Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID ali njegovo preprečevanje
1.200.000,00 EUR
1.800.000,00 EUR
10. Obveznosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelj, izbran na JR:
1. mora v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju pogodbo podpisati in jo vrniti ministrstvu. Če prijavitelj tega v navedenem roku ne stori, se šteje, da je prijavo umaknil;
2. bo izvedel aktivnosti skladno z oddano in potrjeno prijavo oziroma bo ministrstvo takoj obvestil o odstopanjih od potrjenega projekta;
3. mora podati resnične podatke in izjave, v nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico kadarkoli pogodbo prekiniti, v kolikor bi se izkazalo, da sredstev v primeru dejanskih podatkov ne bi prejel zaradi neizpolnjevanja pogojev;
4. bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili ministrstva in veljavnimi predpisi;
5. bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje projekta v skladu z oddano prijavo in s podpisano pogodbo o sofinanciranju;
6. bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal ministrstvo;
7. bo mesečno poročal ministru o izvajanju aktivnosti celotnega konzorcija v skladu z metodologijo, ki jo določi ministrstvo;
8. bo v roku 2 mesecev po zaključku operacije v skladu s predmetnim JR pripravil zaključno poročilo o zagotavljanju e-oskrbe v skladu s predmetnim JR in metodologijo, ki jo določi ministrstvo;
9. bo v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta;
10. bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, in sicer najmanj deset let po zadnjem prejetem izplačilu;
11. bo zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom, ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obveščal ministrstvo.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem JR, bodo natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju.
11. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj, ki kandidira na JR, mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v tabeli 5.
Tabela 5: Pogoji za prijavitelja
Št.
Pogoji
Dokazila, obrazci
1
Prijavitelj na JR je lahko ponudnik e-oskrbe, ki ima v skladu s 15. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) in 7. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19 in 203/21) pridobljeno dovoljenje za opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal.
Dovoljenje za delo 
in izjava prijavitelja
2
Ima zmogljivosti, ki omogočajo vključitev v zagotavljanje e-oskrbe v skladu s predmetnim JR za najmanj 5.000 oseb v času trajanja projekta.
Izjava prijavitelja
3
Za kritje stroškov storitev e-oskrbe, ki bodo predmet financiranja izbranim upravičencem pod pogoji iz tega JR, ni prejel oziroma ne bo prejemal drugih sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, proračuna EU ali drugih javnih virov.
Izjava glede dvojnega financiranja
4
Ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev) poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.
Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
5
Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja).
Potrdilo Ministrstva 
za pravosodje
6
Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Izjava
7
Izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta.
Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt
Tabela 6: Pogoji za obveznega konzorcijskega partnerja
Št.
Pogoji
Dokazila, obrazci
1
Društvo oziroma zveza društev deluje v skladu Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), in sicer na področju prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Izpis iz Centralnega registra društev in statut društva
Izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev morajo podpisati zakoniti zastopniki prijavitelja in konzorcijskega partnerja.
Če ima upravičenec pravico do odbitka davka na dodano vrednost, mora navesti stopnjo odbitnega davka in priložiti potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo (Obrazec 2), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu in izpolni ostale zahtevane obrazce in priloge, v skladu z obrazcem za popolnost vloge. Enako velja za konzorcijske partnerje.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazca 4.
Vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi ponudbi je kaznivo, ob morebitni sklenjeni pogodbi o sofinanciranju pa je tudi osnova za prekinitev le-te. Ministrstvo lahko zahteva tudi vračilo vseh ali dela že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru neizpolnjevanja pogojev iz tabele 5 in 6 se vloga s sklepom zavrže.
12. Merila za izbor
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami JR, bo na osnovi navedb iz prijavnice (Obrazec 1) ocenila komisija za vodenje postopka JR za izbor operacije »E-oskrba na domu«. Izbran bo prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk v skladu s tabelo 7.
Tabela 7: Merila za ocenjevanje
MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV
Merila
Možno število točk 
Pojasnilo
1. Merilo: USTREZNOST OPERACIJE (največ 15 točk)
Ustreznost operacije in sestave konzorcija za izvedbo projekta: upoštevanje pogoj za obveznega konzorcijskega partnerja, pokritost storitev, informiranje in promocija
1.1. Vloga partnerjev v konzorciju
in zmožnost 
za uspešno izvedbo operacije
Jasno je opredeljena vloga vsakega posameznega partnerja, njegova kadrovska in vsebinska zmožnost za uspešno izvedbo projekta. Pripravljen projekt prijavitelja zagotavlja pogoje za kakovostno izvedbo projekta.
10 točk
Iz prijave mora biti razvidna predstavitev partnerjev v konzorciju. Za vsakega partnerja mora biti opredeljena njegova vloga v projektu, možnost izvedbe in kadrovske zmogljivosti za izvedbo.
Vloga vsakega posameznega partnerja ni jasno opredeljena. Pripravljen projekt prijavitelja delno zagotavlja pogoje za kakovostno izvedbo projekta.
5 točk
Vloga vsakega posameznega partnerja ni jasno opredeljena. Pripravljen projekt prijavitelja ne zagotavlja pogojev za kakovostno izvedbo projekta.
0 točk
1.2. Informiranje
in promocija
Podan je jasen načrt promocije in informiranja širše javnosti in potencialnih upravičencev do e-oskrbe v skladu s predmetnim JR. Zagotavlja se kakovostno informiranje in promocija projekta.
5 točk
Iz prijave mora biti razvidna komunikacijska strategija prijavitelja in obveznih konzorcijskih partnerjev za doseganje ciljev predmetnega JR.
Načrt promocije in informiranja širše javnosti in potencialnih upravičencev do e-oskrbe v skladu s predmetnim JR ni jasno opredeljen. Projekt ne zagotavlja kakovostnega informiranja in promocije projekta.
0 točk
2. Merilo: REFERENCE PRIJAVITELJA (največ 40 točk)
Meri se primernost prijavitelja
2.1. Reference prijavitelja
Prijavitelj je oziroma sodeluje v 5 ali več nacionalnih ali mednarodnih projektih zagotavljanja storitev na daljavo na področju zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe.
20 točk
V prijavi morajo biti jasno opredeljene reference prijavitelja v povezavi z aktualnimi ali že zaključenimi projekti zagotavljanja storitev na daljavo na področju zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe.
Prijavitelj je oziroma sodeluje v 1 do 4 nacionalnih ali mednarodnih projektih zagotavljanja storitev na daljavo na področju zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe.
10 točk
Prijavitelj ni sodeloval v nacionalnih ali mednarodnih projektih zagotavljanja storitev na daljavo na področju zdravstva, socialnega varstva ali dolgotrajne oskrbe.
0 točk
2.2. Vključenost uporabnikov v prejemanje e-oskrbe, 
ki so predmet predmetnega JR
Število aktivno vključenih uporabnikov e-oskrbe,
ki jih ponudnik ima na dan prijave na predmetni JR je 500 oseb ali več.
20 točk
V prijavi prijavitelj izkaže število na dan prijave aktivno vključenih oseb v prejemanje e-oskrbe, primerljive storitvam e-oskrbe,
ki so predmet tega JR.
Število aktivno vključenih uporabnikov e-oskrbe,
ki jih ponudnik ima na dan prijave na predmetni JR je od 100 do 499 oseb.
10 točk
Število aktivno vključenih uporabnikov e-oskrbe,
ki jih ponudnik ima na dan prijave na predmetni JR je od 10 do 99 oseb.
5 točk
Število aktivno vključenih uporabnikov e-oskrbe,
ki jih ponudnik ima na dan prijave na predmetni JR je manj kot 10 oseb.
0 točk
3. Merilo: IZVEDLJIVOST PROGRAMA (največ 20 točk)
Meri se konkretnost projekta skozi projektno vodenje, stroškovno učinkovitostjo in analizo obvladovanj tveganj. 
3.1. Terminski načrt izvedbe projekta
Podana je pregledna razčlenitev projekta po fazah in nalogah ter terminski načrt z jasnim prikazom načina izvedbe projekta.
Deležniki vključeni v izvajanje aktivnosti so pregledno navedeni.
20 točk
V prijavi morajo biti opisane faze izvedbe projekta, predvideno sodelovanje različnih deležnikov ter način izvedbe aktivnosti v skladu s predmetnim JR z jasno časovnico načrta izvedbe aktivnosti. Naloge morajo biti opredeljene na način, da je omogočeno učinkovito spremljanje njihove realizacije.
Razčlenitev projekta in terminski načrt s prikazom načina izvedbe projekta je prikazana, vendar so nekatere naloge opredeljene presplošno in ni omogočeno učinkovito spremljanje realizacije nalog posameznih deležnikov.
10 točk
Razčlenitev projekta in terminski načrt s prikazom načina izvedbe projekta je pomanjkljivo prikazan, prisotnih je več pomanjkljivosti, ki ne omogočajo učinkovitega spremljanja izvajanja projekta. Večina nalog je opredeljenih presplošno, na način,
ki ne omogoča učinkovitega spremljanja njihove realizacije, naloge nimajo opredeljenih deležnikov za njihovo izvedbo.
5 točk
4. Merilo: STROŠKOVNA UČINKOVITOST (največ 40 točk)
Meri se konkretnost projekta skozi projektno vodenje, stroškovno učinkovitostjo in analizo obvladovanj tveganj. 
4.1. Mesečni strošek e-oskrbe na upravičenca e-oskrbe
Prijavitelj se v prijavi zaveže, da bo mesečni strošek e-oskrbe na upravičenca za polni paket* v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1. za čas trajanja projekta znašal manj kot 25 EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). Zagotovljena je ekonomska učinkovitost izvedbe projekta.
20 točk
Prijavitelj poda finančno konstrukcijo projekta z utemeljenim mesečnim stroškom e-oskrbe
na upravičenca e-oskrbe
za polni paket v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1.
Stroškovna učinkovitost zajema analizo stroškov in koristi projekta ter mehanizem delitve koristi projekta na različne deležnike. 
Prijavitelj se v prijavi zaveže, da bo mesečni strošek e-oskrbe na upravičenca za polni paket
za čas trajanja projekta v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1. znašal med 25 EUR
in 31 EUR brez DDV.
10 točk
Mesečni strošek e-oskrbe na upravičenca za polni paket v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1. znaša več kot 31 EUR brez DDV.
0 točk
4.2. Enkratni strošek namestitve opreme
in vzpostavitev priključka 
za zagotavljanje e-oskrbe
Utemeljen enkratni strošek namestitve opreme 
in vzpostavitve priključka za zagotavljanje e-oskrbe znaša manj kot 45 EUR brez DDV na upravičenca za e-oskrbo.
20 točk
Prijavitelj poda enkratni 
strošek namestitve opreme 
in vzpostavitve priključka 
za zagotavljanje e-oskrbe
Utemeljen enkratni strošek namestitve opreme 
in vzpostavitve priključka za zagotavljanje e-oskrbe znaša med 45 EUR in 50 EUR brez DDV na upravičenca za e-oskrbo.
10 točk
Utemeljen enkratni strošek namestitve opreme 
in vzpostavitve priključka za zagotavljanje e-oskrbe znaša več kot 50 EUR brez DDV na upravičenca za e-oskrbo.
0 točk
5. Merilo: DRUŽBENI VPLIV (največ 20 točk)
Izkazovanje ugodnih družbenih vplivov zagotavljanja e-oskrbe
5.1. Družbeni vpliv
Prijava jasno izkazuje ugodne družbene vplive, kot so zmanjšanje okoljskih obremenitev, zmanjšanje potreb po kadrih v primerih, ko se storitve lahko opravljajo na daljavo oziroma ekonomsko učinkovitost sistemskega zagotavljanja storitev e-oskrbe.
20 točk
V prijavi je potrebno opredeliti način naslavljanja ciljnih skupin in širše ugodne vplive izvajanja predmetne operacije.
Prijava le deloma izkazuje ugodne družbene vplive, kot so zmanjšanje okoljskih obremenitev, zmanjšanje potreb po kadrih v primerih, ko se storitve lahko opravljajo na daljavo oziroma ekonomsko učinkovitost sistemskega zagotavljanja storitev e-oskrbe.
10 točk
Prijava ne izkazuje ugodnih družbenih vplivov, kot so zmanjšanje okoljskih obremenitev, zmanjšanje potreb po kadrih v primerih, ko se storitve lahko opravljajo na daljavo oziroma ekonomske učinkovitosti sistemskega zagotavljanja storitev e-oskrbe.
0 točk
SKUPNO MOŽNO ŠTEVILO TOČK 
135 točk
* Kot polni paket se upošteva, če prijavitelj upravičencu do e-oskrbe zagotovi paket v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1.
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 135. Sredstva se bodo prijavitelju dodelila do porabe sredstev, ki so predmet tega JR (3.000.000,00 EUR).
Če bo število točk pri posameznih prijaviteljih po izvedbi zgornjih ocenjevalnih postopkih enako, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto. Če bo tudi čas oddaje enak, bo prijavitelja določil žreb.
13. Obdobje upravičenosti stroškov: ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od pravnomočnega sklepa o izboru, do 30. 9. 2023. Obdobje upravičenosti izdatkov je od pravnomočnega sklepa o izboru do 30. 10. 2023 (datum plačila opravljenih storitev/dobavljenega blaga). Zadnji ZzI mora biti oddan najkasneje do 15. 11. 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od pravnomočnega sklepa o izboru do 31. 12. 2023 (datum izplačila iz državnega proračuna).
14. Financiranje
JR financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19, in sicer iz prednostne osi 16-Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pobude REACT-EU.
Upravičeni izdatki izbranega projekta so v celoti upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
14.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ 3.000.000,00 EUR.
Tabela 8: Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev (v EUR)
LETO
2022
2023
SKUPAJ
SKUPAJ 
EU DEL 100 %
1.200.000,00 EUR
1.800.000,00 EUR
3.000.000,00 EUR
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, bo to objavljeno v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz finančnega načrta prijavljenega projekta.
V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril iz lastnih virov.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih in vrstah stroškov izbranim prijaviteljem prilagodi dinamiko sofinanciranja.
15. Upravičenost stroškov
15.1 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega JR so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji prijavljenega projekta;
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru prijavljenega projekta;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posameznega prijavljenega projekta;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi pravili.
Če so dejanski upravičeni stroški nižji od odobrenih oziroma prijavljenih, je izbrani prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Če je izbrani prijavitelj zavezanec v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju mora vsa naročila blaga ali storitev izvajati v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju.
15.2 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu z aktualnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, bo ministrstvo upravičence, ki bodo izpolnjevali pogoje tega JR, izbralo glede na vrstni red prijave na podlagi datuma in ure prejete vloge, in sicer največ do skupne višine 3.000.000,00 EUR.
Ministrstvo bo upravičencem dodelilo sredstva za:
A. druge specifične vrste stroškov;
B. davek na dodano vrednost;
C. stroške informiranja in komuniciranja in
D. stroške zunanjih izvajalcev.
A. Druge specifične vrste stroškov
A1. Mesečna naročnina
Stroški polnega paketa e-oskrbe, ki ga v skladu z drugim odstavkom točke 7.2.1. zagotavlja prijavitelj se financirajo do največ 31,00 EUR mesečno4 brez DDV na posameznega upravičenca, vključenega v prejemanje e-oskrbe, in sicer za največ 5.000 upravičencev do e-oskrbe v času trajanja operacije »E-oskrba na domu«. Če upravičenec prejema le del paketa iz drugega odstavka točke 7.2.1. prijavitelj ceno sorazmerno zniža. Dokazilo za izvedeno storitev je mesečno poročanje podatkov o zagotavljanju e-oskrbe v skladu z metodologijo, ki jo določi ministrstvo.
4 Vezano na prvi odstavek 33. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21).
A2. Strošek namestitve opreme in vzpostavitev priključka
Strošek namestitve opreme in vzpostavitev priključka je lahko enkratni strošek do 50,00 EUR brez DDV5 za namestitev opreme in vzpostavitev priključka. Dokazilo za izvedeno storitev je mesečno poročanje podatkov o zagotavljanju e-oskrbe v skladu z metodologijo, ki jo določi ministrstvo.
5 Vezano na prvi odstavek 33. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21).
B. Davek na dodano vrednost
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen strošek le v primeru, da izbrani prijavitelj nima pravice do odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za izbranega prijavitelja predstavljajo državno pomoč. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če izbrani prijavitelj uveljavi pravico do odbitka DDV.
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz lastnih virov);
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten znesek DDV upravičen strošek);
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).
C. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so upravičeni stroški.
Primeri upravičenih stroškov informiranja in komuniciranja:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Stroški informiranja in komuniciranja so neupravičeni, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik izbranega prijavitelja, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
D. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo prijavitelj, obvezni konzorcijski partner ali zunanji izvajalci v okviru operacije in so potrebni za operacijo. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so praviloma upravičeni, če so predvideni v shemi državne pomoči oziroma v načinu izbora operacij.
Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki jih izbranemu prijavitelju zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo na primer:
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane z operacijo;
– drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so nujno potrebni za izvedbo operacije in so bili predhodno odobreni s strani ministrstva.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih konzorcijskih partnerjih.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik izbranega prijavitelja, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca 
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
15.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije izbrani prijavitelj oziroma konzorcijski partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja), različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta in
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
15.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov, način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost izbranega prijavitelja.
16. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina financiranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
17. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike: sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 100 odstotkov.
18. Rok in način prijave na javni razpis
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji JR in z merili za ocenjevanje.
Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022 do 23.59.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za »E-oskrba na domu««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga se šteje za pravočasno, če je prispela po pošti ali bila predložena v glavno pisarno na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do roka navedenega v objavi JR ali če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
19. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti podana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 303-2/2022. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI (https://www.gov.si/drzavni- organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave- ministrstva-za-zdravje/) pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 16. 2. 2022.
20. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
Vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo imenuje minister za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov komisije v prostorih ministrstva, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in zaradi aktualnih epidemioloških razmer ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 3. 3. 2022 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v točki 11 predmetnega JR.
Komisija bo v roku 3 delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 5 delovnih dni. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati skupne višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v točki 18 predmetnega JR,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo tega JR in ne bodo dopolnjene v skladu in rokom iz poziva za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz točke 5 predmetnega JR,
– ki bodo v primeru, če bo prejetih več prijav, po številu točk uvrščene na nižje kot najboljše ocenjena prijava.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko JR kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/.
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/ javne-objave-ministrstva-za-zdravje/.
21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu JR obveščeni najkasneje v roku dvajsetih dni od prejema zadnje popolne vloge.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz JR in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
22. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo- za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/.
23. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo JR, prijavne obrazce in priloge.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati ali natisniti tako, da bi ti lahko bili nepregledni oziroma delovali, kot da bi bili spremenjeni. Prijavni obrazec s prilogami in dokazili, finančni načrt ter parafirano vzorčno pogodbo je potrebno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (USB podatkovni ključ) v Word oziroma Excel ter v pdf obliki. Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– besedilo javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«
– prijavni obrazci
– Obrazec 1: Prijavnica
– Obrazec 2: Finančni načrt projekta
– Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev
– Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc
– vzorec pogodbe o sofinanciranju (Priloga 1)
– vzorec konzorcijske pogodbe (Priloga 3)
– Priloga 2: Označba prijave.
Ovojnica mora biti ob prijavi na JR pravilno izpolnjena in je v Prilogi 2 te razpisne dokumentacije – Označba prijave.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter dokazila.
Ministrstvo prilaga v vednost prijaviteljem veljavna Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020.
24. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
24.1 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Izbrani prijavitelji morajo izvesti projekt skladno z določili pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temeljnimi načeli zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:
– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti;
– načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki;
– načelom transparentnosti javnega naročanja;
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi dodeljenih sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
24.2 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje sofinanciranja s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo javno objavljen.
24.3 Skupna podpora iz skladov
Skupna podpora iz skladov, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvidena.
24.4 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj po končanem projektu obveščen pisno s strani ministrstva.
Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
24.5 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega JR. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje financiranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
24.6 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega JR, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
24.7 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino JR in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 32/16, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
24.8 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projekta
Projekt ne ustvarja prihodkov.
24.9 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenje operacije, so natančneje opredeljeni pod točko 9 predmetnega JR, in sicer v tabelah 2, 3 in 4.
25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem JR dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem JR na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje izvedeno namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
26. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali se ugotovi, da je višina projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost