Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1189/22, Stran 103
Na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZZSISZ), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) in Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 208/21) ter Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20), Ministrstvo za zdravje, s sedežem na naslovu Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« 
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:
– 17,5 mio EUR v letu 2022,
– 20 mio EUR v letu 2023.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.
Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:
– novogradnje z vključeno opremo,
– rekonstrukcije z vključeno opremo.
Novogradnja pomeni gradnjo, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava (dozidava, nadzidava).
Rekonstrukcija pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.
Investicije v rekonstrukcijo in investicije v novogradnjo se izvajajo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja.
Projekt, katerega predmet je zgolj vzdrževanje objekta in/ali energetska sanacija, ni predmet sofinanciranja.
Vsak posamezni projekt praviloma obsega eno stavbo kot zaključeno gradbeno celoto.
Sofinancirajo se stroški gradbeno-obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema. Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje zdravstvenih programov.
Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, inventar, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), gradnja parkirnih garaž, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.
4. Upoštevaje višino sredstev namenjenih za sofinanciranje, navedeno v točki 2., bo znesek sofinanciranja, ki bo dodeljen posameznemu prijavitelju, odvisen od:
1. števila prejetih popolnih prijav 
2. višine koeficienta razvitosti občine 
Posamezni znesek sofinanciranja bo določen ob upoštevanju razpoložljivih sredstev ministrstva in na podlagi koeficienta razvitosti občin po veljavni uredbi, ki ureja metodologijo za določitev razvitosti občin. 
3. neto notranjih površin (m²) predvidene novogradnje in/ali rekonstrukcije ob upoštevanju spodaj navedenih omejitvenih kriterijev:
– absolutni znesek sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva na podlagi ZZSISZ je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca (nanaša se na celotno obdobje 2021–2031);1
1 V primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, se pri absolutnem znesku sofinanciranja investicij za posamezno občino, ki je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca, lahko v soglasju in s pooblastilom občine upošteva udeležba posamezne občine pri investiciji v višini soustanoviteljskega deleža.
 
– za sofinanciranje investicij se upošteva upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m².
5. S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2022 in 2023.
Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.
Projekt mora biti izveden najkasneje do 30. 9. 2024. Prijavitelj je dolžan po zaključku projekta oziroma najkasneje do 30. 11. 2024 ministrstvu posredovati projekt izvedenih del (PID) v elektronski obliki in uporabno dovoljenje.
Sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: NRP ministrstva). Pogoj za uvrstitev projektov v NRP ministrstva je, da so izbrani projekti vključeni v NRP občine. Po vključitvi projekta v NRP ministrstva projekt pridobi status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz državnega proračuna.
Za zagotovitev izplačila sofinancerskih sredstev ministrstva po predvideni dinamiki v letih 2022 in 2023 morajo prijavitelji načrtovati pričetek in zaključek gradnje v tem obdobju, s predložitvijo podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem GOI del do najkasneje 30. septembra 2022. V nasprotnem občina izgubi pravico do sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Sofinancerska sredstva bodo prejemnikom izplačevana kvartalno, na osnovi izstavljenega e-računa ter s priloženimi računi in situacijami izvajalca za opravljena dela v posameznem kvartalu. E-računu mora biti priloženo tudi poročilo o izvedenih aktivnostih (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije). Po opravljeni kontroli e-računa in prilog izvajalca s strani ministrstva, bodo sofinancerska sredstva dodeljena po tem razpisu izplačana v roku, kot ga določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna. Zadnji rok za predložitev e-računa, ki je podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja v vsakem posameznem letu, je 15. november oziroma 30. september v letu 2024.
6. Prijavitelj na razpis je:
– občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
– v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.
V prijavi mora biti izkazano izpolnjevanje naslednjih pogojev:
Št.
Pogoji
Dokazila, obrazci, priloge
1.
Prijavitelj je na dan objave razpisa ustanovitelj ali soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda, za katerega se načrtuje oziroma izvaja investicija.
Izpolnjevanje pogoja bo ministrstvo preverilo v uradnih evidencah.
2.
Prijavitelj mora biti lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala prijavljena investicija. 
Dokazilo o lastništvu. 
3.
Skladnost projekta s predmetom in določili tega javnega razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe.
Obrazec št. 1: Prijava
4.
V primeru odobritve sofinanciranja mora prijavitelj predmetno investicijo pred podpisom pogodbe uvrstiti v svoj Načrt razvojnih programov, iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Obrazec št. 1: Prijava
5.
Za prijavljeno investicijo mora biti, na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16), izdelana veljavna, podpisana in ožigosana investicijska dokumentacija (DIIP, PIZ, IP), potrjena s sklepom oziroma sklepi ustreznega organa prijavitelja.
– Obrazec št. 1: Prijava
– Zadnji potrjeni investicijski dokument (DIIP oziroma IP) 
– Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (DIIP, PIZ, IP) 
6.
Za prijavljeno investicijo mora biti pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje.
– Obrazec št. 1: Prijava
– Gradbeno dovoljenje
7.
Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju, gradnji ali tik pred zaključkom. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v NRP občine.
Obrazec št. 1: Prijava
8.
Prijavitelj potrdi zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa in sredstev, ki jih je prijavitelj pridobil ali še načrtuje pridobiti iz drugih virov.
Obrazec št. 1: Prijava
9.
Prijavitelj zagotavlja pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu z veljavnimi predpisi, upoštevaje vse zahteve, ki se nanašajo na pripravo investicijske dokumentacije, veljavno tehnično smernico za graditev za zdravstvene stavbe, tehnične in funkcionalne zahteve nabavljene opreme in ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju javnega naročanja.
Obrazec št. 1: Prijava
Opozorila:
– Obvezno je strinjanje s pogoji razpisa, potrditev zaprtja finančne konstrukcije in zagotovilo, da se gradnja ni pričela pred letom 2021.
– Projekt morajo v NRP obvezno uvrstiti vse občine, ki se v projekt vključujejo kot prijaviteljice in ki prispevajo sofinancerski delež.
– Sofinancerski delež lahko prispeva tudi zdravstveni dom. Ne glede na to je prejemnik sofinancerskih sredstev s strani ministrstva le občina prijaviteljica in v primeru, ko je občin ustanoviteljic več, občine, ki prispevajo sofinancerski delež.
7. Merila
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I. Ustreznost projekta: 32 točk
– merilo II. Druga merila: 8 točk
Najvišje možno doseženo število točk je 40.
Poleg osnovnega točkovanja so do dodatnega točkovanja upravičene še:
– Občine, katerih deli so vključeni v območje Triglavskega narodnega parka in se jim skladno s šestim odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZNTP-1) pripiše dodatne 4 točke,
– Občine, ki sodijo med obmejna problemska območja in se jim skladno s 24. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) pripiše dodatne 4 točke.
MERILO 
OPIS MERILA
MAKS. 
ŠT. TOČK
I. USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost opisa vsebine projekta, jasnost, preglednost in natančnost opredelitve namenov in ciljev projekta ter njihova relevantnost za doseganje namenov in ciljev razpisa
– popolna preglednost, celovitost in skladnost vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti in z zastavljenimi nameni in cilji projekta. Navedene aktivnosti so potrebne za dosego namenov in ciljev projekta; 
– delno ustrezna preglednost, celovitost in skladnost vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti. Navedene aktivnosti so potrebne za dosego namenov in ciljev projekta;
 
 
 
 
 
Ocenjuje se preglednost in jasnost načrtovanih aktivnosti. Ocenjuje se, ali so načrtovane aktivnosti opredeljene in utemeljene ali je predviden njihov obseg.
– popolna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta, njihova ustrezna utemeljitev; 
– delna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta in delna ustreznost utemeljitve;
 
Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe projekta pregleden in ustrezen glede na načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo načrtovane aktivnosti mogoče izvesti v času trajanja projekta.
– terminski načrt izvedbe projekta je pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovanje aktivnosti so realno izvedljive v času trajanja projekta; 
– terminski načrt izvedbe projekta je delno pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane aktivnosti so delno realno izvedljive v času trajanja projekta;
 
 
 
 
 
Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija podrobno utemeljena, razčlenjena in jasna. Ocenjuje se, ali predlagani upravičeni stroški ustrezni in v skladu s predvidenimi aktivnostmi projekta.
– finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena in utemeljena; 
– deloma jasna, razčlenjena in utemeljena finančna konstrukcija; 
 
 
NAJVIŠJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK MERILO I. 
32
II. DRUGA MERILA
Stanje objekta upoštevajoč starost objekta, ki se rekonstruira ali ob (na) katerem je načrtovana dozidava 
 
 
 
Izvedba celovite novogradnje ali celovite rekonstrukcije
– rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1989
0
– rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju po letu 1965 do vključno 1989
4
– rekonstrukcija in/ali dozidava objekta, ki je bil zgrajen v obdobju do vključno leta 1965
8
– objekt se gradi na novo ali se rekonstruira v celoti
8
NAJVIŠJE MOŽNO ŠTEVILO TOČK MERILO II.
8
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
40
III. DODATNO TOČKOVANJE
Občine v Triglavskem narodnem parku
– občini pripada 10 % od največjega skupnega števila točk
4
Občine, uvrščene v obmejna problemska območja
– do 4 dodatne točke so upravičene občine, določene v 4. členu Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
4
Sofinanciranje je upravičeno, če prijava po ocenitvi, na podlagi v tabeli navedenih meril, dosega najmanj 20 točk.
8. Prijavitelji oddajo prijavo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in žigosani.
9. Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30.
Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe predvidoma v roku 30 dni od izteka roka za oddajo prijav.
Prijavitelji, katerim bo izdan sklep ministra o (ne)izboru, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sprožijo upravni spor.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva:
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12. ure.
Odgovori bodo objavljeni v pisni obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Javne objave«, »Javni razpisi«, v okviru objave predmetnega javnega razpisa, najkasneje do 9. 2. 2022.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti