Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Št. 3310-45/2015/37 Ob-1185/22, Stran 83
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi 12. člena Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19, 4/20 in 6/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 eurov. 
V skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva razdelijo po naslednjih sklopih:
– 6.705.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in 
– 2.227.207,66 eurov za ostale upravičence (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, 
in sicer: 
– 7.145.766,13 eurov iz proračunske postavke 140021 
Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU; 
– 1.786.441,53 eurov iz proračunske postavke 140022 
Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti
Vložitev vloge na javni razpis: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, 
do 14. ure.
Cilja podukrepa:
Cilja podukrepa sta: 
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev, 
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Informacije o javnem razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana;
tel. 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(priloga 10 razpisne dokumentacije).
 
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 4. členu Uredbe.
3. Upravičenec
1. Upravičenec do podpore je določen v 5. členu Uredbe.
2. Kmetijsko gospodarstvo iz 5. člena Uredbe je opredeljeno v 5. točki 2. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6. in 7. členu Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 10;
b) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje in četrte alineje šestega odstavka 5. člena Uredbe ter 9. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 9;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 1;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 11;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 2;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 3;
f) glede izpolnjevanja pogojev iz 8. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložita Dokazilo 4 in Dokazilo 5;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Dokazilo 6;
h) v skladu z 2. točko tretjega odstavka 6. člena Uredbe se solastninski delež v agrarni skupnosti izkazuje z Dokazilom 12;
i) glede izpolnjevanja pogojev iz tretje alineje sedmega odstavka 6. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priložijo naslednja dokazila:
– Dokazilo 7, če se cilj iz poslovnega načrta nanaša na naložbo v nepremičnino, na kateri ima upravičenec solastninsko pravico,
– Dokazilo 8, če vlagatelj ni izključni lastnik ali solastnik nepremičnin, na katere se nanašajo naložbeni razvojni cilji iz poslovnega načrta;
j) glede izpolnjevanja splošnih pogojev iz 7. člena Uredbe se upravičenec izjavi v prijavnem obrazcu.
2. V skladu s prvo alinejo petega odstavka 5. člena Uredbe upravičenec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu v zemljiško knjigo, datum učinkovanja vpisa pa je datum vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vpis v zemljiško knjigo.
3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu opredeliti prvi mejnik oziroma cilj iz tretje alineje petega odstavka 5. člena Uredbe, s katerim bo zaključil vzpostavitev kmetijskega gospodarstva. Seznam mejnikov in ciljev je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. Če za podporo v okviru tega javnega razpisa kandidira pravna oseba, mora imeti ta pravna oseba v lasti celotno prevzeto kmetijsko gospodarstvo. Če upravičenec, ki je mladi kmet – fizična oseba, postane samostojni podjetnik posameznik, mora v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena Uredbe prenesti v upravljanje samostojnega podjetja posameznika celotno kmetijsko gospodarstvo, kar dokazuje s sklepom fizične osebe o prenosu kmetijskega gospodarstva v upravljanje samostojnega podjetnika posameznika.
5. Obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) iz 4. do 7. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določen v 4. točki 2. člena Uredbe.
6. Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije iz druge alineje četrtega odstavka 6. člena Uredbe je javna listina v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09). Seznam ustreznih nacionalnih poklicnih kvalifikacij je določen v Prilogi 4 Uredbe.
7. Prenosnik iz 1. točke tretjega odstavka 6. člena Uredbe je določen v 6. točki 2. člena Uredbe. Če dve osebi prenašata enako površino, se za prenosnika šteje oseba, ki je bila pred prenosom nosilka kmetije.
8. Če upravičenec v podukrep vstopa na podlagi števila čebeljih družin v skladu s 5. točko prvega odstavka 6. člena Uredbe, mora poskrbeti, da ima na dan oddaje vloge na javni razpis stanje v registru čebelnjakov skladno s stanjem v naravi.
9. Dokazila iz 1. točke tega poglavja so priloge prijavnega obrazca in so določena v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 8. členu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. V skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
3. Vsak cilj, izbran v poslovnem načrtu, se točkuje samo enkrat. Z izborom enega cilja upravičenec ne more izpolniti več meril hkrati.
4. Obseg PKP je določen v 4. točki 2. člena Uredbe, pri čemer se upošteva obseg PKP na dan vložitve vloge na javni razpis.
5.1 Merila za izbor vlog in točkovnik
Merilo:
Maksimalno število točk
A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK
66
1. Starost upravičenca
16
Upravičenec je star od 23 do vključno 33 let.
16
Upravičenec je star od 18 do vključno 22 let.
13
Upravičenec je star od 34 do vključno 36 let.
10
Upravičenec je star od 37 do vključno 38 let.
7
Upravičenec je star od 39 do vključno 40 let.
4
2. Izobrazba upravičenca 
Upošteva se izobrazba upravičenca na dan oddaje vloge na javni razpis. Ustrezni nazivi pridobljenih certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: certifikat) so določeni v Prilogi 4 Uredbe. Kot kmetijstvu sorodna izobrazba se šteje izobrazba s področja živilskopredelovalne, lesarske, veterinarske, naravovarstvene in gozdarske dejavnosti.
15
Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oziroma doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz kmetijske smeri ali kmetijstvu sorodne smeri.
15
Končana univerzitetna izobrazba ali univerzitetna izobrazba s specializacijo (7. raven) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali opravljen magisterij znanosti ali specializacija po univerzitetnih programih (8/1 raven) ali opravljen znanstveni doktorat (8/2 raven) oziroma doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz nekmetijske smeri in pridobljen certifikat ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni.
13
Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri. 
11
Končana izobrazba visoke strokovne smeri ali višješolske strokovne smeri (6. raven) ali univerzitetni program ali visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) nekmetijske smeri in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni. 
9
Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (srednja šola).
7
Končana srednja strokovna izobrazba (5. raven) nekmetijske smeri (srednja šola) in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri ali namesto certifikata kmetijska ali kmetijski sorodna izobrazba nižje ravni. 
5
Končana poklicna izobrazba kmetijske ali kmetijski sorodne smeri (3. in 4. raven) ali opravljen izpit za čebelarskega mojstra. 
3
Končana poklicna izobrazba nekmetijske smeri (3. in 4. raven) in pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije kmetijske ali kmetijski sorodne smeri. 
2
3. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površin PKP ali števila GVŽ ali števila čebeljih družin), na podlagi katerih upravičenec vstopi v podukrep 
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Šteje se, da je upravičenec vstopil v podukrep z obsegom PKP, številom GVŽ, številom čebeljih družin, ki jih je imel ob vložitvi vloge na javni razpis. V okviru tega merila se upošteva povečanje tistih proizvodnih kapacitet, s katerimi ob vložitvi vloge na javni razpis fizična oseba že dosega pragove iz 4. in 5. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe, pravna oseba pa pragove iz 6. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe (najmanj 6 ha PKP, najmanj 15 GVŽ, najmanj 60 čebeljih družin).
10
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep, za najmanj 20 %.
10
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep, za najmanj 15 do vključno 19,99 %.
8
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep, za najmanj 10 do vključno 14,99 %.
6
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep, za najmanj 5 do vključno 9,99 %.
4
Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet, s katerimi je vstopil v podukrep, za najmanj 3 do vključno 4,99 %.
2
4. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Rabljena mehanizacija in oprema ne sme biti starejša od 10 let na dan izdaje računa ali podpisa kupoprodajne pogodbe. V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
1. Preusmeritev kmetijskega gospodarstva iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetijska gospodarstva, ki še niso vključena v ukrep ekološko kmetijstvo ali se še preusmerjajo), (cilj 6.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).
5
2. Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali (prosta reja, ureditev izpustov ipd.) in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali, (cilj 6.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
5
3. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje plevela in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal, (cilj 6.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.
1
4. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in razkuževanje semena, (cilj 6.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 
1
5. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za ekološko kmetijstvo (velja za kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ekološko kmetijstvo ali so še v preusmeritvi), (cilj 6.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.
1
6. Vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – KOPOP (za kmetijska gospodarstva, ki še niso vključena v ta ukrep), (cilj 6.6 iz Priloge 3 javnega razpisa).
1
7. Prilagajanje kmetijskega gospodarstva zahtevam kmetovanja na okoljsko občutljivih območjih (vodovarstvena območja, območja Natura 2000). Velja za kmetijska gospodarstva, ki pridobijo kmetijska zemljišča v upravljanju (v nadaljnjem besedilu: KZU) na teh območjih ali povečajo delež površin KZU na teh območjih za najmanj 10 % glede na stanje ob vložitvi vloge na javni razpis), (cilj 6.8 iz Priloge 3 javnega razpisa).
2
8. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v gorskem območju), (cilj 6.9 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 javnega razpisa. 
5
9. Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 1 ha), (cilj 6.10 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 
2
10. Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 1 ha), (cilj 6.11 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
2
11. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev, (cilj 6.12 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije.
2
12. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi mineralnih gnojil, (cilj 6.13 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 
1
13. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno aplikacijo gnojil v tla, (cilj 6.14 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrsta kmetijske mehanizacije je določena v Prilogi 6 razpisne dokumentacije. 
1
14. Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva (zbiranje meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3) ali ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav), (cilja 6.15 ali 6.16 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
2
15. Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski proizvodnji ali dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije – energetska sanacija objektov ali nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih poteka kmetijska proizvodnja, kot na primer peči na sekance, toplotne črpalke), (cilja 6.17 ali 6.18 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 
2
16. Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za preračun PKP v skladu s 4. točko 2. člena Uredbe, (cilj 6.19 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
1
5. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
1. Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami (kot npr. sodelovanje v projektih, poskusih in podobno), (cilj 5.1 iz Priloge 3 javnega razpisa).
2
2. Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike, (cilj 5.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). 
3
3. Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali pokritje tržnega proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto) glede na stanje ob vložitvi vlog na javni razpis, (cilj 5.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Pokritje se določi na podlagi kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na slovenskih kmetijah iz Priloge 2 Uredbe.
2
4. Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojna in programska oprema), (cilj 5.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). 
2
5. Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno), (cilj 5.5 iz Priloge 3 tega javnega razpisa). 
2
6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje 
V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
5
1. Nakup in postavitev rastlinjakov v obsegu najmanj 100 m2 ali nakup opreme za rastlinjake, (cilj 7.1 ali 7.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru teh ciljev so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
2
2. Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, (cilj 7.3 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije.
2
3. Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki so manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 7.4 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da so rastline manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, če so določene v Sadnem izboru za Slovenijo (Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021 (Priloga 8 razpisne dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag (Priloga 9 razpisne dokumentacije). Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila tudi z deklaracijo, ki jo priloži zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 
1
4. Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo bolezni, škodljivce, pozebo in sušo, v primeru intenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,2 ha oziroma v primeru ekstenzivnih nasadov v obsegu najmanj 0,5 ha, (cilj 7.5 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da so sadne rastline manj občutljive na bolezni, škodljivce, sušo in pozebo, če so določene v Sadnem izboru za Slovenijo (Priloga 7 razpisne dokumentacije) ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021 (Priloga 8 razpisne dokumentacije) ali Seznamu sort in podlag (Priloga 9 razpisne dokumentacije). Upravičenec lahko izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila tudi z deklaracijo, ki jo priloži zahtevku za izplačilo drugega obroka. Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 
1
5. Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha, (cilj 7.6 iz Priloge 3 javnega razpisa). Vrste stroškov v okviru tega cilja so določene v Prilogi 5 razpisne dokumentacije. 
2
7. Vključenost v sheme kakovosti 
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije ali priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti (cilj 9.2 iz Priloge 3 javnega razpisa). Šteje se, da je upravičenec vključen v shemo kakovosti tudi v primeru, če je imetnik certifikata pravna oseba in je upravičenec naveden na prilogi certifikata pravne osebe.
5
Upravičenec načrtuje vključitev v shemo kakovosti.
5
8. Vključenost upravičenca v izobraževanje 
Upošteva se načrtovanje vključitve upravičenca v izobraževanje. V okviru tega merila se točke seštevajo, pri čemer je najvišje možno število točk 5.
5
1. Vključitev upravičenca v izobraževanje v okviru podukrepa M1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, v obsegu najmanj 25 ur, (cilj 10.1 iz Priloge 3 javnega razpisa). 
1
2. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili. Izobraževanja morajo biti povezana z dejavnostjo iz preostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta (s kmetijsko ali s kmetijstvom povezano dejavnostjo), (cilj 10.2 iz Priloge 3 javnega razpisa).
2
3. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili, (cilj 10.3 iz Priloge 3 javnega razpisa).
2
4. Udeležba upravičenca na mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali drugimi pisnimi dokazili, (cilj 10.4 iz Priloge 3 javnega razpisa).
2
B. GEOGRAFSKI VIDIK
15
9. Razvrščenost kmetijskega gospodarstva v OMD 
Število točk pri tem merilu se dodeli glede na povprečno število točk na hektar, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo, ki je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15 in 84/16). Upoštevajo se podatki iz RKG na dan oddaje vloge na javni razpis.
5
1. Kmetijsko gospodarstvo ima najmanj 500 točk.
5
2. Kmetijsko gospodarstvo ima od 400 do vključno 499 točk.
4
3. Kmetijsko gospodarstvo ima od 300 do vključno 399 točk.
3
4. Kmetijsko gospodarstvo ima od 200 do vključno 299 točk.
2
5. Kmetijsko gospodarstvo ima od 1 do vključno 199 točk. 
1
10. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na stopnjo registrirane brezposelnosti v občini 
Stopnja registrirane brezposelnosti se upošteva na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Pri razvrščanju se upoštevajo podatki o stopnji registrirane brezposelnosti iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Stopnja registrirane brezposelnosti je: 
5
– najmanj 14,1 %;
5
– od 12,1 % do vključno 14,0 %;
4
– od 10,0 % do vključno 12,0 %;
3
– manjša kot 10,0 %.
2
11. Lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let 
Upošteva se občina, v kateri je delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, enak ali večji od slovenskega povprečja, ki v mesecu decembru 2021 znaša 70,03 %. Seznam občin z deležem nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let, je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starejših od 55 let, znaša:
5
– več kot 75,02 %; 
5
– od 74,03 % do vključno 75,02 %;
4
– od 72,03 % do vključno 74,02 %;
3
– od 71,03 % do vključno 72,02 %;
2
– od 70,03 % do vključno 71,02 %.
1
6. Obveznosti upravičenca
1. Obveznosti upravičenca so določene v 9. členu Uredbe.
2. Datum dokončne vzpostavitve kmetijskega gospodarstva iz 1. točke 9. člena Uredbe je določen v 7. točki 2. člena Uredbe.
3. Metodologija FADN iz druge alineje 2. točke 9. člena Uredbe je določena v 2. točki 2. člena Uredbe.
4. Obračunsko leto iz 2. točke 9. člena Uredbe je določeno v 3. točki 2. člena Uredbe.
5. Šteje se, da je upravičenec v skladu s 7. točko 9. člena Uredbe za polni delovni čas vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v Republiki Sloveniji, če je zavarovan v skladu s:
– 17. členom ali petim odstavkom 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – SVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZVJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/121 in 196/21 – ZDOsk); (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in 7. točko prvega odstavka v povezavi s prvo alinejo četrtega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk), (v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), (zavarovalne podlage 051 in 052 ter 064 in 065 v povezavi z 007);
– 15. členom ZPIZ-2 in 5. točko prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik);
– 16. členom ZPIZ-2 in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (opravljanje kmetijske dejavnosti v okviru enoosebne gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo).
6. Šteje se, da so upravičenci, ki so zavarovani po eni od pravnih podlag iz prejšnje točke, vključeni v zavarovanje za polni delovni čas tudi, če opravljajo kmetijsko dejavnost kot invalidi s pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali če so uveljavili pravico do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
7. Aktivni kmet iz 9. točke 9. člena Uredbe je določen v 1. točki 2. člena Uredbe.
7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev
Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravici do sredstev je določena v 10. členu Uredbe.
8. Finančne določbe: finančne določbe so v 11. členu Uredbe.
9. Vlaganje vlog in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12. in 13. členu Uredbe.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
10. Obravnava vlog
1. Obravnava vloge je določena v 15. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– starost upravičenca 30 %,
– izobrazba upravičenca 25 %,
– povečanje obsega proizvodnje (PKP, GVŽ, čebelje družine) 20 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe 10 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 8 %,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 4 %,
– lokacija kmetijskega gospodarstva glede na delež nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let 3 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU) se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 6.1.
11. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v 16. členu Uredbe.
2. V skladu s 1. točko četrtega odstavka 16. člena Uredbe so sestavni deli poročila o izpolnitvi mejnikov in ciljev naslednji:
– izhodiščno stanje na kmetijskem gospodarstvu ob oddaji vloge na javni razpis,
– mejniki in cilji iz poslovnega načrta,
– načrtovano stanje po izpolnitvi v poslovnem načrtu zastavljenih ciljev,
– glavne značilnosti opravljenega dela in razvoja dejavnosti in
– stanje na kmetijskem gospodarstvu ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev.
3. Če se v okviru ciljev poslovnega načrta 7.4 in 7.5 iz Priloge 3 javnega razpisa uvajajo sorte rastlin, ki niso določene v Seznamu sort in podlag, ki so manj občutljive na bolezni, pozebo in sušo, Sadnem izboru za Slovenijo ali Sortni listi poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2021, se zahtevku za izplačilo drugega obroka priloži deklaracija, s katero se izkazuje izpolnjevanje cilja.
4. V skladu s 4. točko četrtega odstavka 16. člena Uredbe mora upravičenec za pridobitev dela podpore, ki je namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev, predložiti dokazila o porabljenih sredstvih za ta namen (računi, dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca.
5. Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega javnega razpisa, se objavijo na spletni strani agencije v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določeni v 17. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene v 18. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Priloga 1: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah
Priloga 2: Seznam občin z deleži nosilcev kmetijskih gospodarstev, starih nad 55 let
Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti