Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

115. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, stran 351.

  
Na podlagi osmega odstavka 98. člena ter za izvrševanje 98. in 101. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov (Uradni list RS, št. 53/12, 55/13, 79/16 in 60/18) se v 3. členu v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen vloge za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarne zaščite, ki se vloži na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
V drugem odstavku se besedilo »Obrazci iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »Obrazci iz priloge 1 tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se besedilo »Obrazci iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »Obrazci iz priloge 1 tega pravilnika«.
2. člen 
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite vloži oseba s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite v Republiki Sloveniji ali družinski član, kateremu je izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, oziroma njegov zakoniti zastopnik pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika.«.
V petem odstavku se besedilo »oseba v postopku preselitve« nadomesti z besedilom »državljan tretje države ali oseba brez državljanstva iz zakona, ki ureja mednarodno zaščito, ki bo v Republiko Slovenjo sprejeta na podlagi kvote«.
V šestem odstavku se črta vejica za besedo »prvim« in besedilo »četrtim in petim«.
3. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »iz 113. člena zakona,« doda besedilo »razen vlog za izdajo potnega lista za tujca za družinskega člana osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznan status begunca ali subsidiarne zaščite,«.
4. člen 
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-300/2019
Ljubljana, dne 17. novembra 2021
EVA 2019-1711-0031
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Dr. Anže Logar 
minister 
za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti