Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

Ob-1167/22, Stran 124
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19 in 157/20), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022 
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi: astronomija, avtomobilizem, jamarstvo, letalstvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potapljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, kovaštvo, škafarstvo, lotanje, robotika, elektronika.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 60.000,00 €, in sicer:
a) programi društev in drugih izvajalcev tehnične kulture v višini 42.000,00 €
b) velike mednarodne prireditve in tekmovanja – 10. Rally Nova Gorica 2022 v višini 18.000,00 €.
Maksimalni odobreni znesek sofinanciranja programa je 12.000,00 €.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca velike mednarodne prireditve – 10. Rally Nova Gorica 2022 imajo izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 8. členu Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Status pridobi izvajalec, ki doseže najvišje število točk na podlagi točkovanja iz 7. točke drugega odstavka 21. člena.
Programi morajo biti realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj dejavnosti na področju tehnične kulture na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne podpore za realizacijo izvedbe letnega programa tehnične kulture.
Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 2022 sofinancirala programe, ki omogočajo zlasti:
– mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in delavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov,
– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture,
– širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med prebivalstvom nasploh,
– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine,
– organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz področij tehnične kulture.
III. Mestna občina ne sofinancira: programov tehnične kulture profitnega značaja, formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe in projekte.
IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk, in sicer:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev),
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljeno redno, organizirano in strokovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v koledarskem letu,
– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne občine,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu, porabili za krijte materialnih stroškov programa,
– program mora biti v pretežnem delu izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: število članov društva s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica (do 15 točk), finančna konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do 30 točk), udeležba na tekmovanjih (do 45 točk), status duštva, ki deluje v javnem interesu (5 točk). Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega razpisa.
V letu 2022 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, pri čemer se bodo predplačila izvajala za program tehnične kulture največ v višini 50 % odobrenih sredstev, preostanek sredstev pa se nakaže po predložitvi dokazil o realizaciji in plačilu stroškov programov. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-353 (mag. Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12, z oznako »Javni razpis – TK 2022 – Ne odpiraj«, do vključno 11. februarja 2022 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 11. 2. 2022 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje soba 12).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 11. 2. 2022 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti