Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

130. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ankaran, stran 367.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 131. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 138. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 21. seji dne 14. 12. 2021 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Ankaran 
1. člen 
V Statutu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) (v nadaljevanju: Statut) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ime občine je Ankaran.«
2. člen 
Drugi odstavek 13. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z ustrezno objavo predlogov predpisov in vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Javnost se zagotavlja skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določili zakona, ki ureja varstvo tajnih podatkov, in skladno s splošnimi akti občine.«
3. člen 
27. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta) 
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog župana ali člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. Za razrešitev članov ali celotnega delovnega telesa je potrebna enaka večina kot za njihovo imenovanje.«
4. člen 
Tretji odstavek 36. člena Statuta se črta. Odstavki, ki sledijo, se smiselno preštevilčijo.
5. člen 
Drugi odstavek 43. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzornemu odboru se ob vsakokratni potrditvi v seznanitev posredujeta proračun in zaključni račun proračuna občine.«
Šesti odstavek 43. člena Statuta se črta.
6. člen 
Drugi odstavek 44. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzorni odbor s tem v zvezi sprejme sklep o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj nadzora in navedbo nadzorovane osebe.«
7. člen 
Četrti odstavek 46. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, nadzorni odbor sprejme usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev.«
8. člen 
Zadnja alineja drugega odstavka 108. člena Statuta se črta, predzadnja se tako zaključi s piko in ne z vejico.
9. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.211/2021
Ankaran, dne 14. decembra 2021
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Visto l’articolo 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), l’articolo 131 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15) e l’articolo 138 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS n. 50/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 21a seduta del 14 dicembre 2021 ha approvato le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I    D E L L O   S T A T U T O 
del Comune di Ancarano 
Articolo 1 
Nello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) (di seguito: Statuto) il secondo comma dell’articolo 1 viene modificato come segue:
»(2) La denominazione del comune è Ancarano.«
Articolo 2 
Il secondo comma dell’articolo 13 dello Statuto viene modificato come segue:
»(2) La pubblicità dell’operato si assicura mediante l’informazione del pubblico in merito all’operato degli organi del comune, soprattutto con la pubblicazione ufficiale degli atti generali del comune, con la presenza dei cittadini e dei rappresentanti dei mezzi d’informazione alle sedute pubbliche degli organi del comune, con l’opportuna pubblicazione delle proposte dei regolamenti e l’accesso alla documentazione e ai materiali che sono alla base del processo decisionale degli organi comunali. La pubblicità viene assicurata conformemente alle disposizioni della legge che disciplina l’accesso alle informazioni di carattere pubblico, alle disposizioni della legge che regolamenta la tutela dei dati riservati, e conformemente agli atti generali del comune.«
Articolo 3 
L’articolo 27 dello statuto viene modificato come segue:
»Articolo 27 
(esonero di un membro del corpo lavorativo del consiglio comunale) 
Il consiglio comunale può esonerare il presidente, un singolo membro del corpo lavorativo del consiglio comunale o un corpo lavorativo completo, su proposta del sindaco o di un membro del consiglio comunale. La proposta dei nuovi candidati a membri dei corpi lavorativi del consiglio comunale viene preparata dalla Commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine entro la prima seduta successiva del consiglio comunale. Per l’esonero dei membri o dell’intero corpo lavorativo è necessaria la stessa maggioranza che serve per la loro nomina.«
Articolo 4 
Il terzo comma dell’articolo 36 dello Statuto viene soppresso. I paragrafi che seguono vengono rinumerati di conseguenza.
Articolo 5 
Il secondo comma dell’articolo 43 dello Statuto viene modificato come segue:
»(2) Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del bilancio comunale devono essere presentati per conoscenza al Comitato di controllo ad ogni approvazione.«
Il sesto comma dell’articolo 43 dello Statuto viene soppresso.
Articolo 6 
Il secondo comma dell’articolo 44 dello Statuto viene modificato come segue:
»(2) Da quanto sopra il Comitato di controllo emette una delibera sull’attuazione del controllo, che deve contenere la definizione dei contenuti del controllo, il tempo e il luogo del controllo e l’indicazione del soggetto controllato.«
Articolo 7 
Il quarto comma dell’articolo 46 dello Statuto viene modificato come segue:
»(4) Se la bozza della relazione di controllo non viene approvata, il Comitato di controllo ha l’obbligo di approvare le linee guida per la sua modifica o integrazione.«
Articolo 8 
L’ultimo capoverso del secondo comma dell’articolo 108 dello Statuto viene soppresso, di conseguenza il penultimo capoverso termina con un punto e non con una virgola.
Articolo 9 
Le presenti modifiche e integrazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.211/2021
Ancarano, 14 dicembre 2021
Il Sindaco 
Comune Ancarano 
Gregor Strmčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti