Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2022 z dne 21. 1. 2022

Kazalo

112. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, stran 348.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter tretjega odstavka 25. člena in prvega odstavka 30. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15) se v 35. členu za drugim odstavkom dodajo novi tretji do sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se vloge za ukrepe iz 9., 16. in 22. člena te uredbe vložijo na agencijo v elektronski obliki v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu.
(4) Vloge iz prejšnjega odstavka vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
(5) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog iz prejšnjega odstavka agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.
(6) Če vlogo iz tretjega odstavka tega člena vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(7) Kot sredstvo elektronske identifikacije iz petega odstavka tega člena se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitev zaupanja.«.
2. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen 
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev) 
(1) Za izplačila sredstev za ukrepe iz 9., 16. in 22. člena te uredbe v tekočem letu morajo prejemniki pomoči zahtevke za izplačilo sredstev izpolniti in vložiti na agencijo v elektronski obliki ter podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe četrtega do sedmega odstavka 35. člena te uredbe.
(3) Zahtevki za izplačilo sredstev iz prvega odstavka tega člena se vlagajo v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Če agencija prejemniku pomoči izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru tekočega leta, se izplačila sredstev izvedejo v naslednjem koledarskem letu.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-9/2022
Ljubljana, dne 20. januarja 2022
EVA 2021-2330-0130
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti