Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2359. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2360. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2361. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2362. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2363. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2364. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2365. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2366. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2369. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2370. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2371. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola

Odloki

2372. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

2373. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020
2374. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

2375. Odločba o ugotovitvi, da 24. točka drugega odstavka 10. člena Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ni v neskladju z Ustavo in zakonom ter o zavrženju pobude

OBČINE

Ajdovščina

2376. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina

Bled

2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 2

Brezovica

2378. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020

Dobrova-Polhov Gradec

2379. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020
2408. Obvezna razlaga določb v »Tabeli 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja«, »Priloge 2« v povezavi s četrtim odstavkom 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
2410. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019

Horjul

2380. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne in družinske medicine v Občini Horjul
2411. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranj

2381. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
2382. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 – Stražišče na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče
2383. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj
2384. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI parcela 565/40 (ID 6479672)
2385. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2132 BITNJE parcela 2715/42 (ID 7082481)
2386. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/4 (ID 7069181) in katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1291/5 (ID 7069180)
2387. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin
2412. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/4 (ID 7078929) in katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1243/5 (ID 7078930)

Ljubljana

2388. Ugotovitveni Sklep o uskladitvi odstotkov glasov županov občin članic Sveta RCERO Ljubljana
2389. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete – Foersterjev vrt)
2390. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 in C3)

Medvode

2391. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2020
2392. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine
2393. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Miren-Kostanjevica

2413. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Miren - Kostanjevica
2414. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica
2415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3138/4 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu
2416. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1730 k. o. 2330 Sela na Krasu
2417. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1037 in 1043 obe k. o. 2334 Lipa

Piran

2394. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2020
2395. Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
2396. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Razkrižje

2418. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020
2419. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje

Sevnica

2397. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020
2398. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
2399. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
2400. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
2401. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2402. Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica

Slovenske Konjice

2403. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2020
2404. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

2405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
2406. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Tržič

2407. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti