Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2389. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete – Foersterjev vrt), stran 5647.

  
Na podlagi tretje alineje 127. člena ter 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 21. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja enote urejanja prostora MS-181 (OPPN 66: Fakultete – Foersterjev vrt) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega parcele 199/3-del, 199/5-del in 199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) MS-181 s podrobnejšo namensko rabo CDi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje). Zemljišče se nahaja v območju, za katerega je po OPN MOL ID treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt 66 FAKULTETE – FOERSTERJEV VRT (v nadaljnjem besedilu: OPPN 66).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena je med obstoječimi objekti na parcelah 199/3, 199/5 in 199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I dopustno zgraditi in uporabljati novogradnjo – dozidavo, namembnosti 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
(2) Pri posegih je treba upoštevati naslednje podrobne prostorske izvedbene pogoje in tista splošna določila OPN MOL ID, ki jih podrobni prostorski izvedbeni pogoji ne spreminjajo:
– stopnjo izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, določeno v Prilogi 2 OPN MOL ID za EUP MS‐181. Višina venca čitalnice ne sme presegati višine venca oziroma kapi strehe višje stavbe na parcelah 199/3, 199/5 in 199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I;
– severna fasada novogradnje lahko sega največ do severne fasade objekta na parceli 199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I in mora biti transparentna;
– dopustna je gradnja do parcelnih mej;
– na parceli, namenjeni gradnji, ni treba zasaditi dreves;
– novogradnja je dopustna samo ob celostni in sočasni rekonstrukciji obstoječih objektov na parcelah 199/3, 199/5 in 199/6 v katastrski občini 1721 Gradišče I;
– novogradnja se izvede tako, da ne posega v intaktne arheološke plasti, ki se glede na opravljene geofizikalne raziskave nahajajo na globini od 0,50 m dalje; investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev arheoloških ostalin pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za poseg;
– padavinsko vodo iz predvidenega objekta je treba ponikati v podtalje;
– vhod v prostor s trafo postajo se prestavi na južno stran obstoječega objekta tako, da bo dostopen iz zemljišča s parcelno št. 199/1 v katastrski občini 1721 Gradišče I;
– na območju lokacijske preveritve je treba obstoječe električne vode kablirati.
(3) Začasna raba prostora je dopustna do uveljavitve OPPN 66.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1736
Št. 35050-6/2019-48
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost