Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2410. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019, stran 5667.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradecna 11. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0007/2020-3
Dobrova, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar

AAA Zlata odličnost