Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2391. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2020, stran 5648.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE in 89/20) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 23. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2020
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.864.933
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.514.550
70
DAVČNI PRIHODKI
12.801.083
700 Davki na dohodek in dobiček
9.908.818
703 Davki na premoženje
2.575.565
704 Domači davki na blago in storitve
316.700
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.713.467
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
915.559
711 Takse in pristojbine
49.000
712 Globe in druge denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
15.312
714 Drugi nedavčni prihodki
1.697.596
72
KAPITALSKI PRIHODKI
700.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
600
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
700.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.649.783
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
634.274
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.015.509
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.154.957
40
TEKOČI ODHODKI
3.772.016
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
935.096
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
153.488
402 Izdatki za blago in storitve
2.520.799
403 Plačila domačih obresti
62.633
409 Rezerve
100.000
41
TEKOČI TRANSFERI
5.870.979
410 Subvencije
356.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.313.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
479.509
413 Drugi tekoči domači transferi
1.721.670
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.156.360
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.156.360
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
355.602
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
162.602
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
193.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–290.024
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
76.391
50
ZADOLŽEVANJE
76.391
500 Domače zadolževanje
76.391
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
577.367
55
ODPLAČILA DOLGA
577.367
550 Odplačila domačega dolga
577.367
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–791.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–500.976
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
290.024
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
791.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki delujejo v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, največ do 2.876.160 EUR, in sicer:
– LPP d.o.o.:
– do 115.200 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 5 let, za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– do 364.800 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 130.560 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 7 let, za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– do 1.497.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– VOKA SNAGA d.o.o.:
– do 192.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah za dobo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov; 
– do 576.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. 
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o..«
3. člen 
V 18. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi možnosti plačevanja nižje obrestne mere za najete kredite, bo občina pristopila k reprogramiranju dolgov z višjo obrestno mero. Obseg zadolžitve ostaja nespremenjen.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2020.
Št. 410-21/2019-4
Medvode, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost