Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2397. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020, stran 5656.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2020 je določen:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.401.346
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.701.574
70
DAVČNI PRIHODKI
14.319.668
700 Davki na dohodek in dobiček
13.010.335
703 Davki na premoženje
953.005
704 Domači davki na blago in storitve
355.828
706 Drugi davki
500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.381.906
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.658.061
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Globe in druge denarne kazni
17.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
99.418
714 Drugi nedavčni prihodki
597.027
72
KAPITALSKI PRIHODKI
348.560
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
18.560
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
330.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.351.212
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
900.503
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
450.709
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.599.074
40
TEKOČI ODHODKI
5.317.413
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
931.049
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
153.080
402 Izdatki za blago in storitve
3.762.784
403 Plačila domačih obresti
50.500
409 Rezerve
420.000
41
TEKOČI TRANSFERI
8.001.133
410 Subvencije
615.275
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.366.309
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
470.101
413 Drugi tekoči domači transferi
2.549.448
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.848.265
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.848.265
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432.263
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.000
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
372.263
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–197.728
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.046.980
50
ZADOLŽEVANJE
1.046.980
500 Domače zadolževanje
1.046.980
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
663.083
55
ODPLAČILA DOLGA
663.083
550 Odplačila domačega dolga
663.083
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
186.169
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
383.897
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)
197.728
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
363
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen 
V 12. členu Odloka o proračunu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 79/19) se v prvem odstavku znesek spremeni tako da znaša 1.046.980 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0023/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost