Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2379. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020, stran 5628.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 11. redni seji dne 23. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.749.287
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.729.166
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.504.355
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.686.029
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
631.426
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
186.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.224.811
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
393.350
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.300
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.961
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
219.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
518.600
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.102.443
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
200
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
1.102.243
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
917.678
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
839.662
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
78.016
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.534.382
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.644.279
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
379.022
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.606
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.074.551
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.600
409 
REZERVE
117.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.777.349
410 
SUBVENCIJE
188.407
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.784.837
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
203.698
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
600.407
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.028.792
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.028.792
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
83.961
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
67.762
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
16.199
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
214.905
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
243.000
55
ODPLAČILA DOLGA
243.000
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
243.000
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–28.095
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–243.000
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–214.905
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
28.095
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
13. člen se spremeni v celoti, tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Javna podjetja, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. se v letu 2020 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti. Skupno je predvidena kratkoročna zadolžitev v skupni višini do 1.371.600,00 EUR, in sicer za družbo:
– LPP do višine 205.200,00 EUR;
– Energetika Ljubljana do višine 842.400,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 324.000,00 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena izplačilu prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena za financiranje investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ. Skupno je predvidena dolgoročna zadolžitev v skupni višini do 246.240,00 EUR, in sicer za družbo:
– Energetika Ljubljana do višine 73.440,00 EUR;
– LPP do višine 64.800,00 EUR;
– VOKA SNAGA do višine 108.000,00 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2019-8
Dobrova, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost