Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2373. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020, stran 5617.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 
1. člen 
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2020 prevzemajo obveznosti do vključno torka, 1. decembra 2020.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov,
5. za plačila iz 36. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021),
6. iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter ZIPRS2021.
2. člen 
Neposredni uporabniki lahko do vključno četrtka, 31. decembra 2020, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS2021.
3. člen 
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) morajo neposredni uporabniki potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 3. decembra 2020, do 16. ure, za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo najkasneje do petka, 4. decembra 2020, do 16. ure,
2. zahtevke za izplačilo najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2020, do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno ponedeljka, 14. decembra 2020,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke do vključno ponedeljka, 28. decembra 2020.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do vključno petka, 18. decembra 2020, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen 
Izplačila s postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS2021 so mogoča do vključno četrtka, 31. decembra 2020, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
5. člen 
(1) Med prejemke proračuna leta 2020 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno četrtka, 31. decembra 2020.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2020, izplačani do vključno četrtka, 31. decembra 2020.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2020 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2021. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo datum predvidenega plačila.
6. člen 
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2020 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.
7. člen 
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2020, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-676/2020/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2020
EVA 2020-1611-0008
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost