Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2418. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020, stran 5671.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 11. redni seji dne 29. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 
1. člen 
Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 65/19) tako, da se glasi:
»
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2020
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.378.734,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.014.907,80
70 
DAVČNI PRIHODKI 
883.403,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
835.271,00
703 Davki na premoženje 
40.032,00
704 Domači davki na blago in storitve 
8.100,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
131.504,80
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
76.004,80
711 Takse in pristojbine 
1.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
16.700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
7.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
30.000,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
48.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
20.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
28.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
257.975,67
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
153.575,25
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
104.400,42
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
57.850,62
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
57.850,62
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.459.871,81
40 
TEKOČI ODHODKI
330.711,92
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
121.148,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
19.917,00
402 Izdatki za blago in storitve
175.310,75
403 Plačila domačih obresti
3.300,00
409 Rezerve
11.036,17
41 
TEKOČI TRANSFERI
554.750,29
410 Subvencije
63.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
255.700,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
32.620,96
413 Drugi tekoči domači transferi
203.429,33
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
556.746,60
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
556.746,60
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
17.663,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
12.663,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–81.137,72
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
127.758,00
50 
ZADOLŽEVANJE
127.758,00
500 Domače zadolževanje
127.758,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
78.083,00
55 
ODPLAČILO DOLGA (550)
78.083,00
550 Odplačila domačega dolga
78.083,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–28.462,72
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
52.675,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
81.137,72
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
28.462,72
« 
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 65/19) ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2019-3
Šafarsko, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost