Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 2, stran 5625.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 22. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – rebalans 2 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2020 (Uradni list RS, št. 76/19) (v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni 2. točka tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Rebalans 2 – 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.464.996,65
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.739.822,86
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.562.380,38
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.864.263,00
7000
Dohodnina
4.864.263,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.776.050,00
7030
Davki na nepremičnine
1.464.730,00
7031
Davki na premičnine
2.510,00
7032
Davki na dediščine in darila
98.800,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
210.010,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
922.067,38
7044
Davki na posebne storitve
3.001,00
7046
Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
10,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
919.056,38
706
DRUGI DAVKI
0,00
7060
Drugi davki in prispevki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.177.442,48
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
757.153,18
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
100,00
7103
Prihodki od premoženja
757.053,18
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
118.173,26
7111
Upravne takse in pristojbine
118.173,26
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
488.500,00
7120
Globe in druge denarne kazni
488.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
391.300,00
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
391.300,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.422.316,04
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.422.316,04
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
20.400,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
400,00
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
0,00
7202
Prihodki od prodaje opreme
400,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
20.000,00
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
10.000,00
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
10.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
704.773,79
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
703.707,07
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
437.597,07
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
266.110,00
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
0,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.066,72
7411
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
1.066,72
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.200.343,36
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.204.557,41
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.132.702,71
4000
Plače in dodatki
895.222,69
4001
Regres za letni dopust
40.468,55
4002
Povračila in nadomestila
81.862,16
4003
Sredstva za delovno uspešnost
50.456,00
4004
Sredstva za nadurno delo
63.000,00
4009
Drugi izdatki zaposlenim
1.693,31
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
176.447,04
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
87.457,09
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
72.395,57
4012
Prispevek za zaposlovanje
656,47
4013
Prispevek za starševsko varstvo
1.030,16
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
14.907,75
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.650.690,04
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
377.987,53
4021
Posebni material in storitve
86.234,38
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
309.840,00
4023
Prevozni stroški in storitve
138.342,56
4024
Izdatki za službena potovanja
14.643,00
4025
Tekoče vzdrževanje
2.231.907,14
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
84.738,23
4027
Kazni in odškodnine
10.500,00
4029
Drugi operativni odhodki
396.497,20
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
39.712,00
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
39.712,00
409
REZERVE
205.005,62
4090
Splošna proračunska rezervacija
100.705,62
4091
Proračunska rezerva
100.000,00
4093
Sredstva za posebne namene
4.300,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.281.854,08
410
SUBVENCIJE
25.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
25.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.385.911,00
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
17.500,00
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
15.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
1.353.411,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
336.963,77
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
336.963,77
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.533.979,31
4130
Tekoči transferi občinam
600,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
47.000,00
4132
Tekoči transferi v javne sklade
1.765,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
1.468.700,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
15.914,31
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.573.575,70
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.573.575,70
4200
Nakup zgradb in prostorov
23.302,48
4201
Nakup prevoznih sredstev
87.002,21
4202
Nakup opreme
179.740,99
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
73.650,00
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.526.551,89
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
2.143.310,11
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
197.783,83
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
342.234,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
140.356,17
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
135.100,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
135.100,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.256,17
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
5.256,17
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.735.346,71
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
5.000,00
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
5.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
5.000,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
315.444,02
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
315.444,02
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
296.000,00
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.444,02
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.045.790,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–315.444,02
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.735.346,71
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2019)
2.045.790,73
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
2. člen
V Odloku se v 10. členu spremeni 4. točka tako, da se glasi:
»(4) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2020 je določen v višini 100.705,62 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 034-7/2020-2
Bled, dne 22. septembra 2020
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar 
PRILOGA: Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge so objavljene na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/

AAA Zlata odličnost