Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Št. 410-2/2020 Ob-2981/20, Stran 2051
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19, 85/20 in 121/20), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20; v nadaljevanju: pravilnik), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2020, sprejetega dne 16. 12. 2019 na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, in sprememb Lokalnega kulturnega programa Občine Litija, sprejetih dne 28. 9. 2020 na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Litija (v nadaljevanju: LKP 2020), objavlja
javni razpis 
za razdelitev sredstev za založništvo in nakup opreme 2020
Področja kulturnih programov oziroma projektov, ki so predmet razpisa: projekti založništva (izdaja avtorskih knjig, kronik, brošur, nosilcev zvoka ter slike) in nakupa opreme v skladu z LKP 2020.
Umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil, določa pravilnik s pogoji in merili.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: do pridobitve sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejavnosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu za kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu pravilnika in v LKP 2020.
Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim LKP 2020. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.
Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.
Višina sredstev za razpisane programe v letu 2020 je določena s spremembami LKP 2020, in znaša 4.000 EUR na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve.
Sredstva, dodeljena prijavitelju na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do konca leta 2020 za namene, za katere so bila dodeljena. Natančnejša dinamika porabe bo dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.
Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 30. 10. 2020, do 12. ure.
Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 30. 10. 2020). Odpiranje prijav bo v ponedeljek, 2. 11. 2020, ob 10. uri, v sobi 50 Občine Litija. Odpiranju sme prisostvovati vsak prijavitelj na podlagi predhodne najave po e-pošti na naslov marjana.weilgoni@litija.si.
Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za kulturo 2020!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Natančna vsebina prijav in obvezne priloge so določene v razpisni dokumentaciji.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pozivu za dopolnitev.
Obvestila o razdelitvi bodo prijaviteljem poslana na e-naslov, ki ga bodo navedli v svoji prijavi na razpis.
Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo na Občini Litija (Marjana Weilgoni Anžel), in sicer preko e-pošte marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost