Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Ob-2966/20, Stran 2074
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) ter v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020, Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf) in Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 82FS-PO20
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki:
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in 3/20) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in 2/20) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv:
A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,
K – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,
M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
P – uvedba sistema upravljanja z energijo,
R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,
S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Kredit je lahko dodeljen za stavbe oziroma dele stavb ne glede na datum izdaje gradbenega dovoljenja, morebitne odločbe o legalizaciji oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja.
Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.
2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo:
– lokalne skupnosti, razen za ukrep M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
– pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Do spodbud Eko sklada niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb. Lokalne skupnosti in pravne osebe javnega prava so upravičene osebe po tem javnem pozivu le za ukrepe, izvedene na/v nepremičnin, ki je v njihovi so/lasti.
Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.
Samostojni podjetniki posamezniki so upravičene osebe po tem javnem pozivu za naložbe v poslovne stavbe, tj. za stavbe, katerih namembnost je poslovna tako po namenu kot po dejanski rabi. Izpolnjevanje pogoja namembnosti stavbe bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali spremembi namembnosti oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude).
3. Vir in višina sredstev ter višina spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev in subvencionirane obrestne mere se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.
Višina nepovratnih sredstev in sredstev za subvencionirano obrestno mero znaša skupaj 3.000.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.
b) višina spodbude
Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
Za ukrep R – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.
4. Tehnični pogoji in upravičeni stroški
Tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji).
Predračun in račun se morata glasiti na ime vlagatelja, razen v primeru, ko za vlagatelja naložbo izvaja druga oseba.
Pri odločanju o pravici do kredita se pri ugotavljanju višine upravičenih stroškov lahko upoštevajo tudi drugi stroški, povezani z izvedbo naložbe.
5. Kreditni pogoji
a) višina kredita in pogoji dodeljevanja
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2.000.000 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000 EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe.
Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Presoja kreditne sposobnosti vlagatelja obsega presojo njegovega finančnega položaja, zmožnost zagotavljanja denarnih pritokov v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do Eko sklada, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v preteklih obdobjih ter presojo drugih informacij, ki bi lahko vplivale na kreditno sposobnost vlagatelja. Kreditna sposobnost vlagatelja se presoja v skladu s prilogo Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja, ki je del razpisne dokumentacije.
b) obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) po tem javnem pozivu ali iz drugih virov financiranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu »de minimis« oziroma bi omejitev presegel, se višina subvencije in obrestne mere zviša tako, da se s kreditom Eko sklada ne preseže dovoljena višina pomoči po tem pravilu.
c) odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
d) zavarovanje kredita
Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev. Vsi vlagatelji razen lokalnih skupnosti pa še z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Vlagatelj je dolžan plačati tudi stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe v obliki notarskega zapisa in v zvezi z zavarovanjem terjatev Eko sklada, predvsem notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev Eko sklada, sodne in druge takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premoženja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in stroške drugih potrebnih izvedenskih mnenj.
6. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Eko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje dokumente:
– v celoti izpolnjen obrazec Vloga 82FS-PO20, vključno s prilogami,
– obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih javnega poziva za posamezne ukrepe,
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem,
– pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in drugo osebo v primeru, ko naložbo za vlagatelja izvaja druga oseba (npr. pogodba o financiranju, energetsko pogodbeništvo ipd.).
V primeru vloge za pridobitev kredita je potrebno priložiti še:
– izpolnjen obrazec Predlog zavarovanja vračila kredita z vsemi zahtevanimi prilogami,
– izpolnjen obrazec Presoja kreditne sposobnosti z vsemi zahtevanimi prilogami.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v prilogi Tehnični pogoji.
c) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
d) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Stavbe in njihovi deli, na katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. Legalnost gradnje stavbe vlagatelj zagotavlja tudi s podpisom izjave, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja. V primeru kakršnih koli dvomov lahko Eko sklad, z namenom ugotavljanja dejanskega stanja, vlagatelja pozove na predložitev drugih dokumentov ter pripadajoče projektne dokumentacije za stavbo.
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23.2.2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru ugotovljene neskladnosti vlagatelj ni upravičen do dodelitve spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi spodbude, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom (gradbeni inšpekciji) oziroma ravna skladno z določili vsakokorat veljavnega Zakona o varstvu okolja.
e) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu veljajo za vlagatelje (razen za pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– vlagateljem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– vlagateljem v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– vlagateljem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena vlagatelju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od vlagatelja pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
f) datum izvedbe naložbe
Do spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
g) izvedba naložbe pod tržnimi pogoji
Material za izvedbo naložbe mora biti kupljen oziroma storitev mora biti naročena pod tržnimi pogoji. V primeru, ko višina stroška nakupa oziroma naročila znatno presega tržno ceno, Eko sklad kot strošek upošteva tržno ceno.
h) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev. Stavbe, za gradnjo katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.
Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
i) prepoved dodelitve spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za ukrepe, za katere je vlagatelju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
7. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita (razen za lokalne skupnosti),
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
– izvršeno plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.
Lokalne skupnosti ter pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta vlagatelja ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če vlagatelj ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se vlagatelj, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Za lokalne skupnosti je rok za sklenitev kreditne pogodbe 12 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega zapisa oziroma drugi ustrezni obliki glede na instrument zavarovanja.
b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente in izpolniti morebitne druge pogodbene pogoje za črpanje kredita. Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi zahtevanih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del idr.).
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
8. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani vlagatelja,
– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o zaključku naložbe glede na posamezni ukrep, kot so določene v prilogi Tehnični pogoji.
Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke.
c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da ima vlagatelj neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže na račun vlagatelja.
9. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe.
10. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
11. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
12. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja ali drug zakon ne določa drugače.
Vlagatelji pridobijo pravico do spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš), ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
13. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 3 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve, odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov, določil javnega poziva, določil kreditne pogodbe ali pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti ter v primeru drugih kršitev določil tega javnega poziva, je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad, razen če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja določa drugače.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Priloga: Tehnični pogoji

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti