Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Št. 4110-34/2020/5 Ob-2982/20, Stran 2038
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 320), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. december 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktober 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. oktober 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014, Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17, v nadaljnjem besedilu: ZSV), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 86/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20; v nadaljevanju: ZZDej) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za izbor operacije Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo št. 4300-35/2020/1 z dne 3. 9. 2020 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-116/2009/9, z dne 22. 9. 2020, Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«
Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« (v nadaljnjem besedilu: JR) sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR). JR se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020), prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« specifičnega cilja: 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«. JR se bo izvajal kot instrument za izbor operacij. Operacijo v okviru tega JR predstavljajo projekti izbranih prijaviteljev.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za namen učinkovitejše organizacije in obvladovanja epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in ki lahko opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance (v nadaljevanju: SVZ).
Skladno z navedenim so prijavitelji na JR lahko v nadaljevanju določeni javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in opravljajo zdravstveno nego ter zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance, in sicer:
– domovi za starejše iz 50. člena ZSV;
– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. člena ZSV;
– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV;
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena ZSV.
Prijavitelj mora v prijavnici izkazati ustrezne kadrovske in tehnične resurse za izvedbo nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo in zmožnost postavitve mobilne nastanitvene ali filtrske enote. Prav tako mora razpolagati z ustreznim prostorom, kjer bo omogočil postavitev mobilne ali filtrske enote (trdna podlaga), in priključki, ki bodo omogočali njeno delovanje (voda, elektrika …).
Predmet JR so mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote, za katere prijavitelj izkaže, da jih bo postavil v neposredni bližini centralnega objekta, kjer opravlja svojo temeljno dejavnost.
Prijavitelji so upravičeni do naslednje višine sofinanciranja:
1. SVZ s kapaciteto mest do vključno 60 oskrbovancev v celodnevnem institucionalnem varstvu na zadnji dan meseca pred objavo tega JR prejmejo največ do 30.000,00 EUR (v nadaljevanju: mali SVZ);
2. SVZ s kapaciteto mest nad 60 oskrbovancev v celodnevnem institucionalnem varstvu na zadnji dan meseca pred objavo tega JR prejmejo največ do 70.000,00 EUR (v nadaljevanju: veliki SVZ).
Oprema, ki jo upravičenci v okviru JR lahko nabavijo
Za mobilno nastanitveno enoto, ki bo namenjena za organizacijo nastanitvenih površin za bivanje oskrbovancev glede na epidemiološki status oskrbovancev, zlasti:
– električna bolniška postelja s trapezom in ograjico;
– merilnik krvnega tlaka, oksimeter, aspirator;
– mobilna nočna omarica s servirno mizico;
– mobilne naprave za kisik (koncentrator kisika, kisikova jeklenka s pripadajočo opremo);
– mobilni sistem sestrskega klica;
– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– mobilne pregradne stene;
– računalnik, tiskalnik;
– tablica, dlančnik, GSM za komunikacijo osebja in komunikacijo oskrbovancev in svojcev;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.
Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo filtrske cone, zlasti:
– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.
Za mobilno enoto, ki bo namenjena za organizacijo drugih aktivnosti, s čimer se bo razbremenilo prostore objekta SVZ, za lažjo organizacijo sive ali rdeče cone v objektu, zlasti:
– mize, stoli, omarice za shranjevanje pripomočkov in materialov z delovno površino;
– koši za ločeno zbiranje odpadkov;
– računalnik, tiskalnik;
– aparat za dezinfekcijo prostorov oziroma površin z aerosolom ali druge atestirane naprave za razkuževanje predmetov in površin.
Namen JR je podpreti SVZ v možnosti zagotavljanja ustreznih pogojev za organizacijo bivanja oskrbovancev oziroma dela zaposlenih glede na epidemiološki status oskrbovancev v SVZ oziroma glede na epidemiološke razmere v povezavi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi v Republiki Sloveniji. Ustrezna organizacija pogojev bivanja in dela je pomemben ukrep preprečevanja in zajezitve okužbe s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi. Ukrep je namenjen zlasti zaščiti starejših in drugih oskrbovancev v SVZ, ki v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo in drugimi nalezljivimi boleznimi, predstavljajo bolj ranljivo skupino prebivalstva. SVZ so institucije, kjer je nastanjeno večje število oseb, zato objekti omogočajo omejene možnosti prilagoditve organizacije dela v skladu s smernicami za organizacijo dela, na način učinkovitega upravljanja s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivi boleznimi. Arhitekturna zasnova SVZ pogosto predstavlja izziv za vzpostavitev nujnih ukrepov preprečevanja križanja čistih in nečistih poti, prostori za zaposlene so pogosto neustrezni in omejujejo izvajalce pri učinkovitem izvajanju potrebnih preventivnih ukrepov in vzpostavitve con glede na epidemiološki status oskrbovancev. Dodatne mobilne kapacitete bodo omogočale učinkovito soočanje z izzivi, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi, brez nižanja standarda udobja in kakovosti bivanja za oskrbovance.
Ključni cilji JR:
– nabava, dostava in montaža mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot;
– nabava, dostava in montaža opreme za mobilne nastanitve oziroma filtrske enote.
Ciljne skupine JR so:
– različne skupine oseb, ki potrebujejo dolgotrajno pomoč in oskrbo, uporabniki socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev.
Ključni pričakovani rezultat
Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 je pokazala manke na nivoju zmožnosti prilagoditev prostorskih pogojev v SVZ, za učinkovito in varno zagotavljanje storitev zdravstvene nege in oskrbe populacije starejših oseb in drugih oskrbovancev v SVZ. Omejene možnosti ukrepanja na eni strani povečujejo tveganje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi bolezni med starejšo populacijo, ki v povezavi s tveganjem zbolevanja za koronavirusno boleznijo, spada med ranljivo skupino prebivalstva, na drugi strani pa potrebno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe s SARS-CoV-2 in drugih nalezljivih bolezni, upočasnjuje postopke v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi ter posledično negativno vpliva na dostopnost do storitev. Mobilne nastanitvene ali filtrske enote SVZ omogočajo učinkovitejše odzivanje na spremenjene razmere, s katerimi smo soočeni ob prisotnosti virusa SARS-CoV-2 ali drugih nalezljivih bolezni v Republiki Sloveniji ter posredno večajo možnost za zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev za oskrbovance v SVZ, zaposlenim pa omogočajo bolj varno delovno okolje. Z ustreznim ravnanjem glede na epidemiološki status oskrbovancev, se zmanjšuje tudi tveganje prenosa okužbe s SARS-COV-2 ali drugih nalezljivih bolezni na zaposlene, obiskovalce ter druge osebe v lokalni skupnosti. Razpolaganje z mobilno nastanitveno ali filtrsko enoto, SVZ omogoči učinkovitejšo in varnejšo organizacijo dela v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi, brez zmanjševanja kapacitet ali bivanjskega standarda oskrbovancev. Razpolaganje z dodatnimi prostorskimi kapacitetami omogoča večjo fleksibilnost SVZ, obenem pa tudi večjo odpornost sistema zdravstva in dolgotrajne oskrbe v povezavi z nepredvidljivimi razmerami.
3. Določitev lokacije izvajanja aktivnosti (regije izvajanja)
Aktivnosti JR se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodne Slovenije (v nadaljevanju: KRVS) in kohezijski regiji Zahodne Slovenije (v nadaljevanju: KRZS) in bodo sofinancirane v razmerju 60 % iz KRVS in 40 % iz KRZS. Reševanje problematike zagotavljanja ustreznih pogojev bivanja oskrbovancev in zaposlenih glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji in v SVZ je sistemske narave, predvideni ukrepi pa imajo vpliv na celotno državo, saj oskrbovanci v SVZ vstopajo iz vseh območij Republike Slovenije. Pri JR gre za uporabo načela PRO RATA, kjer se na podlagi kohezijske razdelitve vzhodne in zahodne kohezijske regije razmerje utemeljuje na 60 % sofinanciranje iz KRVS in 40 % iz KRZS. Dodelitev je definirana na podlagi OP 2014–2020, ki zaradi slabše razvitosti KRVS predvideva porabo 60 % finančnih sredstev v tej regiji in 40 % finančnih sredstev v KRZS. Po istem ključu se obravnava tudi kazalnik »število enot, v katere je bilo investirano«.
4. Pričakovani rezultati
Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in rezultata:
– število enot1, v katere je bilo investirano v KRVS in KRZS (mali SVZ s kapaciteto mest do vključno 60 oskrbovancev v celodnevnem institucionalnem varstvu);
– število enot2, v katere je bilo investirano v KRVS in KRZS (veliki SVZ s kapaciteto mest nad 60 oskrbovancev v celodnevnem institucionalnem varstvu).
1 Enota predstavlja prijavitelja/upravičenca na JR, ne mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote.
2 Enota predstavlja prijavitelja/upravičenca na JR, ne mobilne nastanitvene oziroma filtrske enote.
Tabela 1: Kazalniki učinka JR
Kazalnik učinka
Kategorija regij
Ciljna vrednost
Število enot, v katere je bilo investirano (mali SVZ)
KRVS in KRZS
10
Število enot, v katere je bilo investirano (veliki SVZ)
KRVS in KRZS
30
Skupaj
40
5. Obveznosti prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Prijavitelj, izbran na JR:
– mora v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, pogodbo podpisati in jo vrniti ministrstvu. V kolikor prijavitelj tega v navedenem roku ne stori, se šteje, da je ponudbo umaknil;
– bo izvedel aktivnosti skladno z oddano in potrjeno ponudbo (prijavnico) oziroma bo ministrstvo takoj obvestil o odstopanjih od potrjenega projekta;
– mora podati resnične podatke in izjave, v nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico kadarkoli znižati višino sredstev, ki jih je prijavitelj pridobil na podlagi oddane prijave, ali pogodbo prekiniti, v kolikor bi se izkazalo, da sredstev v primeru dejanskih podatkov ne bi prejel zaradi neizpolnjevanja pogojev in nedoseganja števila točk po splošnem merilu oziroma dodatnih merilih;
– bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, navodili ministrstva in veljavnimi predpisi;
– bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izvajanje projekta v skladu z oddano prijavo in s podpisano pogodbo o sofinanciranju;
– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal ministrstvo;
– bo v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno računovodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta;
– bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, in sicer najmanj deset let po zadnjem prejetem izplačilu;
– bo zagotavljal možnost nadzora porabe sredstev s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obveščal ministrstvo.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem JR, bodo natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj, ki kandidira na JR, mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Tabeli 1.
Tabela 1: Pogoji za prijavitelja
Št.
Pogoji
Dokazila, obrazci, priloge
1
Prijavitelji na JR so lahko v nadaljevanju določeni javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in opravljajo zdravstveno nego ter zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance, in sicer:
– domovi za starejše iz 50. člena ZSV;
– posebni socialno varstveni zavodi za odrasle iz 51. člena ZSV;
– varstveno delovni centri iz 52. člena ZSV;
– socialno varstveni zavodi za usposabljanje iz 54. člena ZSV.
Akt o ustanovitvi ali dokument, ki je podlaga za izvajanje dejavnosti;
2
Ima sedež v KRVS ali KRZS.
pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah;
3
Ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna za isti namen.
izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev;
4
Ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega JR.
izjava glede dvojnega financiranja;
5
Ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev) poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.
potrdilo FURS;
6
V kolikor ima upravičenec pravico do odbitka davka na dodano vrednost, mora navesti stopnjo odbitnega deleža DDV.
izjava odgovorne osebe glede morebitne odbitne stopnje davka na dodano vrednost;
7
Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja).
potrdilo Ministrstva za pravosodje;
8
Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
izjava;
9
Izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta in ima pripravljen predlog kriznega načrta za ukrepanje glede na epidemiološko situacijo oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu implementacije mobilne nastanitvene ali filtrske enote v neposredni bližini centralnega objekta, z opisom ugodnih učinkov razpolaganja z mobilno nastanitveno oziroma filtrsko enoto na učinkovito upravljanje s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi.
pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt.
Izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, morajo podpisati zakoniti zastopniki prijavitelja.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od točke 1 do točke 8 iz zgornje tabele) prijavitelj podpiše Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem JR.
Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb prijavitelja.
Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Za dokazovanje točke 9 je treba priložiti Obrazec 1: Prijavnica, ki obvezno vsebuje tudi predlog kriznega načrta za ukrepanje glede na epidemiološko situacijo oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu implementacije mobilne nastanitvene ali filtrske enote v neposredni bližini centralnega objekta, z opisom ugodnih učinkov razpolaganja z mobilno nastanitveno oziroma filtrsko enoto (ali več enotami) na učinkovito upravljanje s tveganji v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi.
Vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi ponudbi je kaznivo, ob morebitni sklenjeni pogodbi o sofinanciranju pa je tudi osnova za prekinitev le-te. Ministrstvo lahko zahteva tudi vračilo vseh ali dela že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost.
Ob morebitnem dvomu glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7. Merila za izbor
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami JR, bo ocenila komisija za vodenje postopka JR za izbor operacije Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo.
7.1 Izločitveno merilo
Če je spodaj navedeno izločitveno merilo ovrednoteno z NE, komisija za vodenje postopka JR prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.
Prijavitelj je pripravil predlog kriznega načrta za ukrepanje glede na epidemiološko situacijo oskrbovancev, ki vključuje informacijo o načinu implementacije mobilne nastanitvene ali filtrske enote v neposredni bližini centralnega objekta, z opisom ugodnih učinkov razpolaganja z mobilno nastanitveno oziroma filtrsko enoto na učinkovito upravljanje s tveganji v povezav s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Merila za ocenjevanje prijav »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« za male SVZ so naslednja:
MERILO
VREDNOTENJE
TOČKE
MOŽNO ŠT. 
TOČK
A. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTA
a.
Projekt je skladen z vsebinskimi izhodišči in s cilji razpisa ter vključuje izvajanje vseh aktivnosti sofinanciranja, ki so opredeljene v JR. Njegova struktura je predstavljena jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca
5
10
b.
Projekt je ustrezno utemeljen in usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi dokumenti ter specifičnim ciljem OP 2014-2020
5
B. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
a.
Projekt je skladen z opredeljenim terminskim načrtom
5
10
b.
Kadrovski načrt je skladen z opredelitvijo in zahtevami v JR
5
C. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA
a.
SVZ s kapaciteto mest
0–20
25
50
21–40
35
41–60
50
b.
Izvajanje več različnih oblik storitev (skladno s predpisi s področja socialnega varstva)
Institucionalno varstvo
10
30
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo
20
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo + pomoč družini na domu
30
SKUPAJ (vse možne točke)
100
Merila za ocenjevanje prijav »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo« za velike SVZ so naslednja:
MERILO
VREDNOTENJE
TOČKE
MOŽNO ŠT. 
TOČK
A. VSEBINSKA USTREZNOST PROJEKTA
a.
Projekt je skladen z vsebinskimi izhodišči in s cilji razpisa ter vključuje izvajanje vseh aktivnosti sofinanciranja, ki so opredeljene v JR. Njegova struktura je predstavljena jasno in jedrnato, v skladu z zahtevami prijavnega obrazca
5
10
b.
Projekt je ustrezno utemeljen in usklajen z nacionalnimi in mednarodnimi strateškimi dokumenti ter specifičnim ciljem OP 2014-2020
5
B. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
a.
Projekt je skladen z opredeljenim terminskim načrtom
5
10
b.
Kadrovski načrt je skladen z opredelitvijo in zahtevami v JR
5
C. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA
a.
SVZ s kapaciteto mest
61–100
20
50
101–150
30
151–250 
40
251 in več
50
b.
Izvajanje več različnih oblik storitev (skladno s predpisi s področja socialnega varstva)
Institucionalno varstvo
10
30
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo
20
Institucionalno varstvo + dnevno varstvo + pomoč družini na domu
30
SKUPAJ (vse možne točke)
100
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave za male ali velike prijavitelje. Najvišje možno skupno število točk je 100.
Če bo število točk pri posameznih prijaviteljih po izvedbi zgornjih ocenjevalnih postopkih enako, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto. V kolikor bo tudi čas oddaje enak, bo prijavitelja določil žreb.
8. Obdobje upravičenosti stroškov
8.1 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od sklepa o izboru do 31. 5. 2021. Obdobje upravičenosti izdatkov je od sklepa o izboru do 31. 7. 2021 (datum plačila opravljenih storitev/dobavljenega blaga). Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od sklepa o izboru do 31. 10. 2021 (datum izplačila iz državnega proračuna).
V kolikor se bo operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Financiranje
JR za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz ESRR. JR za izbor operacij se izvaja v okviru prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« specifičnega cilja: 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.
Upravičeni izdatki izbranih projektov so v celoti, 100 %, upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESRR predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.
9.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ do 3.000.000,00 EUR.
LETO
2020
2021
SKUPAJ
160331 PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Vzhod – EU udeležba
600.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
SKUPAJ KRVS
600.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
160331 PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Zahod – EU udeležba
400.000,00
800.000,00
1.200.000,00
SKUPAJ KRZS
400.000,00
800.000,00
1.200.000,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
EU DEL 100 %
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 100 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz finančnega načrta prijavljenega projekta.
Prijavitelj (mali ali veliki SVZ) lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta, vendar največ do višine opredeljene v 2. točki JR.
V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril iz lastnih virov.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja, in sicer v okviru razpoložljivih sredstev.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leti 2020 in 2021 se uredi pod odložilnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Izvedba postopka JR je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
9.2 Predplačila
Izbrani prijavitelj lahko v skladu z določili zadnjih veljavnih Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila) Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosi za predplačilo iz državnega proračuna Republike Slovenije.
Predplačilo je namenjeno pokrivanju izdatkov, ki bodo nastali pri izbranem upravičencu v okviru izvajanja operacije in so utemeljeni s prejetimi računi ali računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo. Nenamenska raba prejetega predplačila (npr. sklepanje depozitnih poslov pri komercialni banki za prejeto predplačilo ipd.) ni dovoljena.
Predplačila iz naslova sredstev kohezijske politike so skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZIPRS), dovoljena:
1. na podlagi neposredne uporabe predpisov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);
2. za namenska sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova in se zaveže, da bo zahtevek za izplačilo v IS eMA (v nadaljevanju: ZzI) posredoval najkasneje v 180 dneh po prejemu sredstev;
3. do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za financiranje dejavnosti, programov in projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad ali zbornica, ki izvaja javna pooblastila po zakonu in se zaveže, da bo ZzI posredoval najkasneje v 150 dneh po prejemu sredstev.
Pri predplačilih se mora neposredni uporabnik v pogodbi s prejemnikom sredstev dogovoriti, da se prejemnik sredstev zavezuje prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno. Šteje se, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, če Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: EK) zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če EK izstavi zahtevek za vračilo.
Če prejemnik sredstev ne upraviči prejetega predplačila, se v obsegu danih predplačil znižajo pravice porabe na integralnih postavkah v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, ki se je o predplačilu dogovoril.
Morebitno predplačilo se bo v skladu z odstavkom 6.1., točko 1 Navodil izvedlo kot predplačilo, izplačano v enkratnem znesku s sprotnim poračunavanjem. Pri tem velja:
– višina predplačila se določi v odstotku upravičenih javnih izdatkov, kot so opredeljeni v pogodbi o sofinanciranju,
– izbrani prijavitelj lahko uveljavlja predplačilo po podpisu pogodbe o sofinanciranju s posredovanjem zahtevka za izplačilo predplačila,
– ob predložitvi zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih izdatkih, se predplačilo poračunava. Zahtevek za izplačilo se izplača izbranemu prijavitelju v višini upravičenih javnih izdatkov, zmanjšan za poračunan del predplačila,
– najkasneje v 180/150 dneh od prejema predplačila oziroma pred zaključkom sofinanciranja operacije mora biti izplačano predplačilo v celoti poračunano.
10. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
10.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega JR so upravičene aktivnosti projektov, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega JR in
– v skladu s predmetom in cilji JR.
10.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega JR so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji prijavljenega projekta,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru prijavljenega projekta,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posameznega prijavljenega projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi pravili.
V primeru, da so dejanski upravičeni stroški nižji od odobrenih oziroma prijavljenih, je izbrani prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Vsa naročila blaga ali storitev je potrebno izvajati v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN). V primerih, ko je ocenjena vrednost predmeta naročila brez davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR3, mora izbrani prijavitelj ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in temeljnimi načeli ZJN.
3 V skladu z določili 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se glede na določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj.
10.3 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, bo ministrstvo projektom, ki bodo v skladu z merili za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva za:
– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– investicije (oprema in druga opredmetena osnovna sredstva);
– davek na dodano vrednost (DDV).
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potrebni za operacijo. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so praviloma upravičeni, če so predvideni v načinu izbora operacij.
Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oziroma posameznih dejavnosti.
Stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki jih izbranemu prijavitelju zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo na primer:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (po podjemni pogodbi oziroma postopku po ZJN);
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane z operacijo;
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil;
– stroški najema nepremičnin in opreme, v kolikor so namenjeni neposrednemu izvajanju operacije (izvedba delavnic, usposabljanj ipd., ki so del vsebinskih aktivnosti na operaciji); drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so nujno potrebni za izvedbo operacije in so bili predhodno odobreni s strani PO oziroma OU.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih konzorcijskih partnerjih.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik izbranega prijavitelja, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca ali 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.
Nakup rabljene opreme NI upravičen strošek. Definicija, kdaj se določena oprema smatra za novo, je odvisna od področnih predpisov.
Pogoji upravičenosti:
Oprema se uporablja za namen in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, ki so neposredno povezane s cilji operacije. V tem primeru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. Oprema, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opredmeteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam osnovno sredstvo služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opredeliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik, katerega vrednost je 400,00 EUR).
Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta
V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni izključno povezana s cilji operacije in ki se ne uporablja 100 % samo za namen operacije. Primer za tako opremo je lahko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo tudi za druge aktivnosti izbranega prijavitelja, ki niso del operacije. V tem primeru so kot upravičeni stroški lahko določijo stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri izvajanju operacije za obdobje trajanja operacije. Celotni stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje operacije enako ali daljše kot amortizacijska doba.
Najem opreme
Pod to vrsto stroškov sodi najem opreme, ki je neposredno povezana s cilji operacije. Upravičen je znesek najema, ki ga najemnik plača najemodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Upravičenec mora dokazati, da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu opreme) stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek.
Zakup (lizing)
Upravičen je znesek za zakup, ki ga zakupnik plača zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Zakupnik mora predvsem dokazati, da je bil zakup stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če bi bili pri drugem načinu (na primer najemu opreme) stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni priznan kot upravičen strošek.
Davek na dodano vrednost
Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz lastnih virov);
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten znesek DDV upravičen strošek);
– če je izbrani prijavitelj identificiran za namene DDV in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lahko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upravičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).
10.4 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije izbrani prijavitelj sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški v okviru pavšalnega financiranja, če presegajo 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na projektu;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja), različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;
– stroški, ki so v preteklosti že bili financirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o financiranju prijavljenega projekta in
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
10.5 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov, način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v veljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost izbranega prijavitelja.
11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina financiranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
12. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike: sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 100 %.
13. Postopek izbora prijaviteljev
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji JR in z merili za ocenjevanje.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 10. 2020 do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor operacij nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do roka navedenega v objavi javnega razpisa ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo. Če prijavitelj odda več prijav, bodo vse, razen prve oddane, zavržene, razen v primeru, če prvo uradno/pisno umakne.
14. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Pogoste vsebine za javnost«, »Javne objave«, »Javni razpisi s področja zdravja« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 13. 10. 2020.
14.1 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje
Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje postopka JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov komisije v prostorih ministrstva in zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Vloge se bodo odpirale 20. 10. 2020 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 6. točki te razpisne dokumentacije.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 13. točki tega JR,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo tega JR in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz točke 6 in 7 tega JR,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebinskem področju podanih več prijav, po številu točk uvrščene na nižje mesto kot ga bodo zasedle ostale prijave.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 7. točki tega JR.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko JR kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu JR obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od prejema zadnje popolne vloge.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz JR in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
16. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
17. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec 1: Prijavnica;
– Obrazec 2: Finančni načrt projekta;
– Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisanih pogojev;
– Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/ogovornih oseb prijavitelja.
17.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Priloga 2: Označba prijave;
– Tabela 1: Kohezijski regiji Republike Slovenije;
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da dokumentacijo javnega povabila delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva in jih mora prijavitelj upoštevati.
18. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
18.1 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi dodeljenih sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v okviru OP 2014–2020 s prilogami za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020. V primerih, ko je ocenjena vrednost predmeta naročila brez davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR4, mora izbrani prijavitelj ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in temeljnimi načeli ZJN.
4 V skladu z določili 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se glede na določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) se do 15. novembra 2020 ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj in 80.000 eurov za javno naročilo gradenj.
18.2 Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje sofinanciranja s strani izbranega prijavitelja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
18.3 Skupna podpora iz skladov
Skupna podpora iz skladov, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvidena.
18.4 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj po končani operaciji pisno s strani ministrstva.
Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
18.5 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelji bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega financiranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega JR. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje financiranja upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18.6 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega JR, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18.7 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino JR in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti oziroma dostopni javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
18.8 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Operacija ne ustvarja prihodkov.
18.9 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Kazalnike, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenje operacije, so natančneje opredeljeni pod točko 4. JR v Tabeli 1.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem JR dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem JR na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje izvedeno namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost