Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2382. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 – Stražišče na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče, stran 5644.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 18. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR ST 9/1 – Stražišče na zemljišču parc. št. 173/2 k.o. Stražišče 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1588, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 173/2, k.o. Stražišče, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19; v nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) KR ST 9/1 – Stražišče z namensko rabo prostora SK – površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, tako da je dopustna prizidava/rekonstrukcija obstoječega gospodarskega poslopja in hleva z gnojiščem v skladu s splošnimi PIP, razen odmikov (s soglasjem mejaša lahko do parcelne meje), faktorjem zazidanosti do 0,60, minimalnimi zelenimi površinami vsaj 3 %, podolgovatemu objektu (razmerje maksimalnih stranic celotnega/sestavljenega objekta vsaj 1:1,5) in z eno skupno ali z več simetričnimi, lahko podaljšanimi, dvokapnimi strehami.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-6/2020-19
Kranj, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost